Công ty Cổ phần viễn thông VTC (VTC: HNX) Lĩnh vực: Viễn thông  > Ngành: Điện thoại cố định

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
170,222  
198,719  
232,590  
248,711  
133,681  
135,854  
163,506  
192,021  
210,284  
94,221  
22,486  
23,565  
25,045  
30,566  
30,810  
3,127  
3,127  
4,047  
3,580  
0  
84,229  
93,402  
73,335  
35,796  
43,199  
25,360  
42,684  
83,738  
128,674  
19,876  
652  
729  
5,856  
11,668  
335  
34,368  
35,212  
40,569  
38,427  
39,459  
1,144  
1,057  
983  
372  
403  
24,277  
24,925  
25,577  
26,193  
26,834  
0  
0  
0  
0  
0  
700  
700  
700  
700  
700  
3,580  
3,580  
8,667  
6,424  
6,718  
4,667  
4,951  
4,642  
4,738  
4,805  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
170,222  
198,719  
232,590  
248,711  
133,681  
91,982  
112,390  
156,691  
175,047  
56,204  
90,566  
111,257  
155,463  
173,725  
54,280  
1,417  
1,133  
1,228  
1,322  
1,924  
78,240  
86,328  
75,900  
73,664  
77,476  
78,240  
86,328  
75,900  
73,664  
77,476  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0