Công ty Cổ phần viễn thông VTC (VTC: HNX) Lĩnh vực: Viễn thông  > Ngành: Điện thoại cố định

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
427,985  
301,750  
158,701  
170,222  
198,719  
398,214  
271,796  
124,844  
135,854  
163,506  
32,577  
21,327  
13,095  
22,486  
23,565  
21,060  
13,710  
2,200  
3,127  
3,127  
266,078  
185,858  
64,662  
84,229  
93,402  
77,129  
49,186  
43,705  
25,360  
42,684  
1,370  
1,714  
1,182  
652  
729  
29,771  
29,954  
33,857  
34,368  
35,212  
766  
717  
1,189  
1,144  
1,057  
23,645  
24,089  
23,952  
24,277  
24,925  
0  
0  
0  
0  
0  
700  
700  
700  
700  
700  
0  
0  
3,580  
3,580  
3,580  
4,659  
4,448  
4,437  
4,667  
4,951  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
427,985  
301,750  
158,701  
170,222  
198,719  
337,684  
217,987  
80,543  
91,982  
112,390  
337,684  
217,987  
80,543  
90,566  
111,257  
0  
0  
0  
1,417  
1,133  
90,300  
83,763  
78,158  
78,240  
86,328  
90,300  
83,763  
78,158  
78,240  
86,328  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0