Công ty Cổ phần viễn thông VTC (VTC: HNX) Lĩnh vực: Viễn thông  > Ngành: Điện thoại cố định

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
158,701  
170,222  
198,719  
232,590  
248,711  
124,844  
135,854  
163,506  
192,021  
210,284  
13,095  
22,486  
23,565  
25,045  
30,566  
2,200  
3,127  
3,127  
4,047  
3,580  
64,662  
84,229  
93,402  
73,335  
35,796  
43,705  
25,360  
42,684  
83,738  
128,674  
1,182  
652  
729  
5,856  
11,668  
33,857  
34,368  
35,212  
40,569  
38,427  
1,189  
1,144  
1,057  
983  
372  
23,952  
24,277  
24,925  
25,577  
26,193  
0  
0  
0  
0  
0  
700  
700  
700  
700  
700  
3,580  
3,580  
3,580  
8,667  
6,424  
4,437  
4,667  
4,951  
4,642  
4,738  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
158,701  
170,222  
198,719  
232,590  
248,711  
80,543  
91,982  
112,390  
156,691  
175,047  
80,543  
90,566  
111,257  
155,463  
173,725  
0  
1,417  
1,133  
1,228  
1,322  
78,158  
78,240  
86,328  
75,900  
73,664  
78,158  
78,240  
86,328  
75,900  
73,664  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0