Công ty Cổ phần viễn thông VTC (VTC: HNX) Lĩnh vực: Viễn thông  > Ngành: Điện thoại cố định

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
301,750  
158,701  
170,222  
198,719  
232,590  
271,796  
124,844  
135,854  
163,506  
192,021  
21,327  
13,095  
22,486  
23,565  
25,045  
13,710  
2,200  
3,127  
3,127  
4,047  
185,858  
64,662  
84,229  
93,402  
73,335  
49,186  
43,705  
25,360  
42,684  
83,738  
1,714  
1,182  
652  
729  
5,856  
29,954  
33,857  
34,368  
35,212  
40,569  
717  
1,189  
1,144  
1,057  
983  
24,089  
23,952  
24,277  
24,925  
25,577  
0  
0  
0  
0  
0  
700  
700  
700  
700  
700  
0  
3,580  
3,580  
3,580  
8,667  
4,448  
4,437  
4,667  
4,951  
4,642  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
301,750  
158,701  
170,222  
198,719  
232,590  
217,987  
80,543  
91,982  
112,390  
156,691  
217,987  
80,543  
90,566  
111,257  
155,463  
0  
0  
1,417  
1,133  
1,228  
83,763  
78,158  
78,240  
86,328  
75,900  
83,763  
78,158  
78,240  
86,328  
75,900  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0