Công ty Cổ phần viễn thông VTC (VTC: HNX) Lĩnh vực: Viễn thông  > Ngành: Điện thoại cố định

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
473,616  
456,165  
484,771  
405,964  
427,985  
443,615  
426,378  
454,644  
376,926  
398,214  
49,796  
27,075  
20,263  
23,333  
32,577  
17,500  
24,010  
13,710  
17,560  
21,060  
317,776  
321,064  
329,980  
295,132  
266,078  
57,835  
53,053  
84,915  
39,521  
77,129  
709  
1,175  
5,776  
1,380  
1,370  
30,000  
29,787  
30,127  
29,038  
29,771  
999  
795  
893  
827  
766  
22,148  
22,773  
23,354  
23,202  
23,645  
0  
0  
0  
0  
0  
700  
700  
700  
700  
700  
0  
0  
0  
0  
0  
6,154  
5,518  
5,180  
4,309  
4,659  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
473,616  
456,165  
484,771  
405,964  
427,985  
379,628  
364,842  
401,226  
316,847  
337,684  
379,628  
364,842  
401,226  
316,847  
337,684  
0  
0  
0  
0  
0  
93,988  
91,323  
83,545  
89,117  
90,300  
93,988  
91,323  
83,545  
89,117  
90,300  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0