Công ty Cổ phần viễn thông VTC (VTC: HNX) Lĩnh vực: Viễn thông  > Ngành: Điện thoại cố định

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
198,719  
232,590  
248,711  
133,681  
128,067  
163,506  
192,021  
210,284  
94,221  
87,877  
23,565  
25,045  
30,566  
30,810  
6,682  
3,127  
4,047  
3,580  
0  
3,107  
93,402  
73,335  
35,796  
43,199  
61,020  
42,684  
83,738  
128,674  
19,876  
16,182  
729  
5,856  
11,668  
335  
886  
35,212  
40,569  
38,427  
39,459  
40,190  
1,057  
983  
372  
403  
377  
24,925  
25,577  
26,193  
26,834  
27,557  
0  
0  
0  
0  
0  
700  
700  
700  
700  
700  
3,580  
8,667  
6,424  
6,718  
6,617  
4,951  
4,642  
4,738  
4,805  
4,939  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
198,719  
232,590  
248,711  
133,681  
128,067  
112,390  
156,691  
175,047  
56,204  
49,743  
111,257  
155,463  
173,725  
54,280  
47,724  
1,133  
1,228  
1,322  
1,924  
2,019  
86,328  
75,900  
73,664  
77,476  
78,324  
86,328  
75,900  
73,664  
77,476  
78,324  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0