Công ty Cổ phần viễn thông VTC (VTC: HNX) Lĩnh vực: Viễn thông  > Ngành: Điện thoại cố định

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
248,711  
133,681  
128,067  
95,451  
95,696  
210,284  
94,221  
87,877  
57,361  
57,983  
30,566  
30,810  
6,682  
5,487  
14,381  
3,580  
0  
3,107  
210  
210  
35,796  
43,199  
61,020  
33,471  
26,255  
128,674  
19,876  
16,182  
17,728  
16,827  
11,668  
335  
886  
464  
310  
38,427  
39,459  
40,190  
38,090  
37,714  
372  
403  
377  
350  
323  
26,193  
26,834  
27,557  
25,532  
25,600  
0  
0  
0  
0  
0  
700  
700  
700  
700  
700  
6,424  
6,718  
6,617  
6,300  
6,035  
4,738  
4,805  
4,939  
5,208  
5,056  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
248,711  
133,681  
128,067  
95,451  
95,696  
175,047  
56,204  
49,743  
28,653  
28,504  
173,725  
54,280  
47,724  
28,653  
28,504  
1,322  
1,924  
2,019  
0  
0  
73,664  
77,476  
78,324  
66,798  
67,192  
73,664  
77,476  
78,324  
66,798  
67,192  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0