Công ty Cổ phần viễn thông VTC (VTC: HNX) Lĩnh vực: Viễn thông  > Ngành: Điện thoại cố định

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
484,771  
405,964  
427,985  
301,750  
158,701  
454,644  
376,926  
398,214  
271,796  
124,844  
20,263  
23,333  
32,577  
21,327  
13,095  
13,710  
17,560  
21,060  
13,710  
2,200  
329,980  
295,132  
266,078  
185,858  
64,662  
84,915  
39,521  
77,129  
49,186  
43,705  
5,776  
1,380  
1,370  
1,714  
1,182  
30,127  
29,038  
29,771  
29,954  
33,857  
893  
827  
766  
717  
1,189  
23,354  
23,202  
23,645  
24,089  
23,952  
0  
0  
0  
0  
0  
700  
700  
700  
700  
700  
0  
0  
0  
0  
3,580  
5,180  
4,309  
4,659  
4,448  
4,437  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
484,771  
405,964  
427,985  
301,750  
158,701  
401,226  
316,847  
337,684  
217,987  
80,543  
401,226  
316,847  
337,684  
217,987  
80,543  
0  
0  
0  
0  
0  
83,545  
89,117  
90,300  
83,763  
78,158  
83,545  
89,117  
90,300  
83,763  
78,158  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0