Công ty Cổ phần viễn thông VTC (VTC: HNX) Lĩnh vực: Viễn thông  > Ngành: Điện thoại cố định

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
456,165  
484,771  
405,964  
427,985  
301,750  
426,378  
454,644  
376,926  
398,214  
271,796  
27,075  
20,263  
23,333  
32,577  
21,327  
24,010  
13,710  
17,560  
21,060  
13,710  
321,064  
329,980  
295,132  
266,078  
185,858  
53,053  
84,915  
39,521  
77,129  
49,186  
1,175  
5,776  
1,380  
1,370  
1,714  
29,787  
30,127  
29,038  
29,771  
29,954  
795  
893  
827  
766  
717  
22,773  
23,354  
23,202  
23,645  
24,089  
0  
0  
0  
0  
0  
700  
700  
700  
700  
700  
0  
0  
0  
0  
0  
5,518  
5,180  
4,309  
4,659  
4,448  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
456,165  
484,771  
405,964  
427,985  
301,750  
364,842  
401,226  
316,847  
337,684  
217,987  
364,842  
401,226  
316,847  
337,684  
217,987  
0  
0  
0  
0  
0  
91,323  
83,545  
89,117  
90,300  
83,763  
91,323  
83,545  
89,117  
90,300  
83,763  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0