Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (VTB: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
541,456  
713,069  
434,338  
431,700  
299,388  
461,615  
636,115  
356,985  
354,224  
221,836  
12,035  
12,061  
4,321  
9,005  
5,714  
53,987  
45,987  
37,987  
36,487  
44,487  
316,362  
441,193  
213,920  
188,720  
80,863  
77,988  
127,172  
99,126  
117,133  
88,725  
1,243  
9,701  
1,630  
2,879  
2,047  
79,841  
76,954  
77,353  
77,475  
77,552  
8,331  
8,331  
8,331  
8,331  
8,331  
51,009  
51,149  
52,342  
53,583  
54,078  
0  
0  
0  
0  
0  
3,625  
3,625  
3,625  
3,625  
3,625  
0  
0  
0  
0  
0  
16,876  
13,850  
13,056  
11,937  
11,518  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
541,456  
713,069  
434,338  
431,700  
299,388  
324,371  
498,018  
230,093  
218,976  
87,369  
317,301  
491,493  
223,255  
212,294  
80,765  
7,070  
6,525  
6,838  
6,682  
6,604  
217,084  
215,051  
204,245  
212,724  
212,019  
217,084  
215,051  
204,245  
212,724  
212,019  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0