Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (VTB: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
509,306  
568,175  
548,022  
702,882  
573,697  
436,347  
493,435  
471,120  
624,599  
494,955  
3,296  
7,343  
4,213  
16,778  
16,540  
54,487  
54,487  
66,487  
69,987  
55,987  
260,421  
313,476  
320,977  
428,305  
355,055  
113,452  
110,280  
75,495  
103,480  
65,828  
4,689  
7,847  
3,947  
6,048  
1,545  
72,959  
74,740  
76,902  
78,283  
78,743  
8,331  
8,331  
8,331  
8,331  
8,331  
43,662  
44,763  
46,086  
47,427  
48,365  
0  
0  
0  
0  
0  
3,776  
3,774  
3,774  
3,774  
3,774  
0  
0  
0  
0  
0  
17,190  
17,872  
18,712  
18,752  
18,273  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
509,306  
568,175  
548,022  
702,882  
573,697  
305,330  
370,502  
345,460  
500,905  
373,317  
297,770  
362,976  
338,527  
494,062  
366,452  
7,560  
7,526  
6,932  
6,843  
6,865  
203,976  
197,673  
202,562  
201,977  
200,381  
203,976  
197,673  
202,562  
201,977  
200,381  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0