Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (VTB: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
434,338  
431,700  
299,388  
351,727  
330,357  
356,985  
354,224  
221,836  
273,532  
255,294  
4,321  
9,005  
5,714  
5,982  
5,579  
37,987  
36,487  
44,487  
37,487  
58,487  
213,920  
188,720  
80,863  
121,126  
120,474  
99,126  
117,133  
88,725  
107,346  
69,703  
1,630  
2,879  
2,047  
1,590  
1,050  
77,353  
77,475  
77,552  
78,196  
75,063  
8,331  
8,331  
8,331  
8,331  
8,331  
52,342  
53,583  
54,078  
54,725  
55,655  
0  
0  
0  
0  
0  
3,625  
3,625  
3,625  
4,096  
3,639  
0  
0  
0  
0  
0  
13,056  
11,937  
11,518  
11,044  
7,438  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
434,338  
431,700  
299,388  
351,727  
330,357  
230,093  
218,976  
87,369  
139,399  
123,829  
223,255  
212,294  
80,765  
132,595  
116,366  
6,838  
6,682  
6,604  
6,804  
7,464  
204,245  
212,724  
212,019  
212,328  
206,528  
204,245  
212,724  
212,019  
212,328  
206,528  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0