Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (VTB: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
548,022  
702,882  
573,697  
589,328  
541,456  
471,120  
624,599  
494,955  
510,349  
461,615  
4,213  
16,778  
16,540  
12,516  
12,035  
66,487  
69,987  
55,987  
59,487  
53,987  
320,977  
428,305  
355,055  
327,824  
316,362  
75,495  
103,480  
65,828  
105,810  
77,988  
3,947  
6,048  
1,545  
4,711  
1,243  
76,902  
78,283  
78,743  
78,979  
79,841  
8,331  
8,331  
8,331  
8,331  
8,331  
46,086  
47,427  
48,365  
49,686  
51,009  
0  
0  
0  
0  
0  
3,774  
3,774  
3,774  
3,774  
3,625  
0  
0  
0  
0  
0  
18,712  
18,752  
18,273  
17,189  
16,876  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
548,022  
702,882  
573,697  
589,328  
541,456  
345,460  
500,905  
373,317  
392,558  
324,371  
338,527  
494,062  
366,452  
384,189  
317,301  
6,932  
6,843  
6,865  
8,369  
7,070  
202,562  
201,977  
200,381  
196,770  
217,084  
202,562  
201,977  
200,381  
196,770  
217,084  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0