Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (VTB: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
702,882  
573,697  
589,328  
541,456  
713,069  
624,599  
494,955  
510,349  
461,615  
636,115  
16,778  
16,540  
12,516  
12,035  
12,061  
69,987  
55,987  
59,487  
53,987  
45,987  
428,305  
355,055  
327,824  
316,362  
441,193  
103,480  
65,828  
105,810  
77,988  
127,172  
6,048  
1,545  
4,711  
1,243  
9,701  
78,283  
78,743  
78,979  
79,841  
76,954  
8,331  
8,331  
8,331  
8,331  
8,331  
47,427  
48,365  
49,686  
51,009  
51,149  
0  
0  
0  
0  
0  
3,774  
3,774  
3,774  
3,625  
3,625  
0  
0  
0  
0  
0  
18,752  
18,273  
17,189  
16,876  
13,850  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
702,882  
573,697  
589,328  
541,456  
713,069  
500,905  
373,317  
392,558  
324,371  
498,018  
494,062  
366,452  
384,189  
317,301  
491,493  
6,843  
6,865  
8,369  
7,070  
6,525  
201,977  
200,381  
196,770  
217,084  
215,051  
201,977  
200,381  
196,770  
217,084  
215,051  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0