Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (VTB: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
713,069  
434,338  
431,700  
299,388  
351,727  
636,115  
356,985  
354,224  
221,836  
273,532  
12,061  
4,321  
9,005  
5,714  
5,982  
45,987  
37,987  
36,487  
44,487  
37,487  
441,193  
213,920  
188,720  
80,863  
121,126  
127,172  
99,126  
117,133  
88,725  
107,346  
9,701  
1,630  
2,879  
2,047  
1,590  
76,954  
77,353  
77,475  
77,552  
78,196  
8,331  
8,331  
8,331  
8,331  
8,331  
51,149  
52,342  
53,583  
54,078  
54,725  
0  
0  
0  
0  
0  
3,625  
3,625  
3,625  
3,625  
4,096  
0  
0  
0  
0  
0  
13,850  
13,056  
11,937  
11,518  
11,044  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
713,069  
434,338  
431,700  
299,388  
351,727  
498,018  
230,093  
218,976  
87,369  
139,399  
491,493  
223,255  
212,294  
80,765  
132,595  
6,525  
6,838  
6,682  
6,604  
6,804  
215,051  
204,245  
212,724  
212,019  
212,328  
215,051  
204,245  
212,724  
212,019  
212,328  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0