Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (VTB: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
476,101  
509,306  
568,175  
548,022  
702,882  
402,600  
436,347  
493,435  
471,120  
624,599  
2,708  
3,296  
7,343  
4,213  
16,778  
27,287  
54,487  
54,487  
66,487  
69,987  
246,869  
260,421  
313,476  
320,977  
428,305  
120,875  
113,452  
110,280  
75,495  
103,480  
4,860  
4,689  
7,847  
3,947  
6,048  
73,501  
72,959  
74,740  
76,902  
78,283  
8,331  
8,331  
8,331  
8,331  
8,331  
43,017  
43,662  
44,763  
46,086  
47,427  
0  
0  
0  
0  
0  
3,855  
3,776  
3,774  
3,774  
3,774  
0  
0  
0  
0  
0  
18,299  
17,190  
17,872  
18,712  
18,752  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
476,101  
509,306  
568,175  
548,022  
702,882  
266,682  
305,330  
370,502  
345,460  
500,905  
259,517  
297,770  
362,976  
338,527  
494,062  
7,166  
7,560  
7,526  
6,932  
6,843  
209,419  
203,976  
197,673  
202,562  
201,977  
209,419  
203,976  
197,673  
202,562  
201,977  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0