Công ty Cổ phần Vitaly (VTA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
188,767  
177,641  
179,956  
166,172  
181,109  
103,402  
94,719  
96,104  
82,452  
94,863  
16,653  
17,494  
13,298  
14,567  
25,663  
0  
0  
0  
0  
0  
12,178  
13,866  
14,972  
6,817  
7,298  
72,217  
61,106  
65,705  
59,638  
59,588  
2,355  
2,253  
2,129  
1,430  
2,313  
85,365  
82,923  
83,852  
83,720  
86,246  
0  
0  
0  
0  
0  
78,196  
71,846  
72,101  
74,183  
70,153  
0  
0  
0  
0  
0  
112  
1,786  
4,628  
1,528  
7,354  
2,880  
2,880  
2,880  
2,880  
2,880  
4,176  
6,410  
4,243  
5,128  
5,860  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
188,767  
177,641  
179,956  
166,172  
181,109  
135,030  
142,890  
132,692  
121,657  
141,139  
114,502  
117,418  
118,386  
92,969  
116,867  
20,529  
25,472  
14,306  
28,687  
24,272  
53,737  
34,751  
47,264  
44,515  
39,970  
53,737  
34,751  
47,264  
44,515  
39,970  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0