Công ty Cổ phần Vitaly (VTA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
181,109  
177,641  
168,654  
161,343  
155,968  
94,863  
94,719  
83,582  
81,641  
74,055  
25,663  
17,494  
11,831  
14,738  
25,368  
0  
0  
0  
0  
0  
7,298  
13,866  
5,842  
19,759  
5,089  
59,588  
61,106  
62,270  
45,616  
41,178  
2,313  
2,253  
3,639  
1,527  
2,421  
86,246  
82,923  
85,072  
79,702  
81,913  
0  
0  
0  
0  
0  
70,153  
71,846  
69,304  
69,985  
73,118  
0  
0  
0  
0  
0  
7,354  
1,786  
5,835  
647  
0  
2,880  
2,880  
2,880  
2,880  
2,880  
5,860  
6,410  
7,053  
6,189  
5,915  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
181,109  
177,641  
168,654  
161,343  
155,968  
141,139  
142,890  
136,875  
131,914  
131,889  
116,867  
117,418  
111,502  
98,655  
98,629  
24,272  
25,472  
25,372  
33,260  
33,260  
39,970  
34,751  
31,779  
29,428  
24,079  
39,970  
34,751  
31,779  
29,428  
24,079  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0