Công ty Cổ phần Vitaly (VTA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
205,653  
198,755  
189,311  
186,115  
198,423  
124,670  
105,721  
101,885  
98,519  
106,921  
10,678  
6,516  
2,751  
7,995  
3,665  
0  
0  
0  
0  
0  
30,509  
31,366  
20,139  
12,005  
24,002  
81,988  
65,775  
77,071  
77,076  
77,525  
1,494  
2,065  
1,924  
1,444  
1,729  
80,983  
93,034  
87,426  
87,596  
91,502  
0  
0  
0  
0  
0  
73,427  
76,031  
77,286  
79,393  
74,125  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
664  
2,380  
73  
9,625  
2,880  
2,880  
2,880  
2,880  
2,880  
4,676  
13,459  
4,880  
5,249  
4,872  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
205,653  
198,755  
189,311  
186,115  
198,423  
141,420  
137,719  
132,523  
131,356  
141,133  
124,263  
125,462  
120,966  
122,299  
117,309  
17,157  
12,257  
11,557  
9,057  
23,823  
64,233  
61,037  
56,788  
54,759  
57,291  
64,233  
61,037  
56,788  
54,759  
57,291  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0