Công ty Cổ phần Vitaly (VTA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
166,172  
181,109  
177,641  
168,654  
161,343  
82,452  
94,863  
94,719  
83,582  
81,641  
14,567  
25,663  
17,494  
11,831  
14,738  
0  
0  
0  
0  
0  
6,817  
7,298  
13,866  
5,842  
19,759  
59,638  
59,588  
61,106  
62,270  
45,616  
1,430  
2,313  
2,253  
3,639  
1,527  
83,720  
86,246  
82,923  
85,072  
79,702  
0  
0  
0  
0  
0  
74,183  
70,153  
71,846  
69,304  
69,985  
0  
0  
0  
0  
0  
1,528  
7,354  
1,786  
5,835  
647  
2,880  
2,880  
2,880  
2,880  
2,880  
5,128  
5,860  
6,410  
7,053  
6,189  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
166,172  
181,109  
177,641  
168,654  
161,343  
121,657  
141,139  
142,890  
136,875  
131,914  
92,969  
116,867  
117,418  
111,502  
98,655  
28,687  
24,272  
25,472  
25,372  
33,260  
44,515  
39,970  
34,751  
31,779  
29,428  
44,515  
39,970  
34,751  
31,779  
29,428  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0