Công ty Cổ phần Vitaly (VTA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
189,311  
186,115  
198,423  
188,767  
174,177  
101,885  
98,519  
106,921  
103,402  
91,717  
2,751  
7,995  
3,665  
16,653  
9,218  
0  
0  
0  
0  
0  
20,139  
12,005  
24,002  
12,178  
13,113  
77,071  
77,076  
77,525  
72,217  
66,743  
1,924  
1,444  
1,729  
2,355  
2,643  
87,426  
87,596  
91,502  
85,365  
82,460  
0  
0  
0  
0  
0  
77,286  
79,393  
74,125  
78,196  
69,646  
0  
0  
0  
0  
0  
2,380  
73  
9,625  
112  
6,109  
2,880  
2,880  
2,880  
2,880  
2,880  
4,880  
5,249  
4,872  
4,176  
3,825  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
189,311  
186,115  
198,423  
188,767  
174,177  
132,523  
131,356  
141,133  
135,030  
125,521  
120,966  
122,299  
117,309  
114,502  
107,882  
11,557  
9,057  
23,823  
20,529  
17,639  
56,788  
54,759  
57,291  
53,737  
48,657  
56,788  
54,759  
57,291  
53,737  
48,657  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0