Công ty Cổ phần Vitaly (VTA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
186,115  
198,423  
188,767  
174,177  
179,956  
98,519  
106,921  
103,402  
91,717  
96,104  
7,995  
3,665  
16,653  
9,218  
13,298  
0  
0  
0  
0  
0  
12,005  
24,002  
12,178  
13,113  
14,972  
77,076  
77,525  
72,217  
66,743  
65,705  
1,444  
1,729  
2,355  
2,643  
2,129  
87,596  
91,502  
85,365  
82,460  
83,852  
0  
0  
0  
0  
0  
79,393  
74,125  
78,196  
69,646  
72,101  
0  
0  
0  
0  
0  
73  
9,625  
112  
6,109  
4,628  
2,880  
2,880  
2,880  
2,880  
2,880  
5,249  
4,872  
4,176  
3,825  
4,243  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
186,115  
198,423  
188,767  
174,177  
179,956  
131,356  
141,133  
135,030  
125,521  
132,692  
122,299  
117,309  
114,502  
107,882  
118,386  
9,057  
23,823  
20,529  
17,639  
14,306  
54,759  
57,291  
53,737  
48,657  
47,264  
54,759  
57,291  
53,737  
48,657  
47,264  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0