Công ty Cổ phần Vitaly (VTA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
198,423  
188,767  
177,641  
179,956  
166,172  
106,921  
103,402  
94,719  
96,104  
82,452  
3,665  
16,653  
17,494  
13,298  
14,567  
0  
0  
0  
0  
0  
24,002  
12,178  
13,866  
14,972  
6,817  
77,525  
72,217  
61,106  
65,705  
59,638  
1,729  
2,355  
2,253  
2,129  
1,430  
91,502  
85,365  
82,923  
83,852  
83,720  
0  
0  
0  
0  
0  
74,125  
78,196  
71,846  
72,101  
74,183  
0  
0  
0  
0  
0  
9,625  
112  
1,786  
4,628  
1,528  
2,880  
2,880  
2,880  
2,880  
2,880  
4,872  
4,176  
6,410  
4,243  
5,128  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
198,423  
188,767  
177,641  
179,956  
166,172  
141,133  
135,030  
142,890  
132,692  
121,657  
117,309  
114,502  
117,418  
118,386  
92,969  
23,823  
20,529  
25,472  
14,306  
28,687  
57,291  
53,737  
34,751  
47,264  
44,515  
57,291  
53,737  
34,751  
47,264  
44,515  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0