Công ty Cổ phần Vitaly (VTA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
179,956  
166,172  
181,109  
177,641  
168,654  
96,104  
82,452  
94,863  
94,719  
83,582  
13,298  
14,567  
25,663  
17,494  
11,831  
0  
0  
0  
0  
0  
14,972  
6,817  
7,298  
13,866  
5,842  
65,705  
59,638  
59,588  
61,106  
62,270  
2,129  
1,430  
2,313  
2,253  
3,639  
83,852  
83,720  
86,246  
82,923  
85,072  
0  
0  
0  
0  
0  
72,101  
74,183  
70,153  
71,846  
69,304  
0  
0  
0  
0  
0  
4,628  
1,528  
7,354  
1,786  
5,835  
2,880  
2,880  
2,880  
2,880  
2,880  
4,243  
5,128  
5,860  
6,410  
7,053  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
179,956  
166,172  
181,109  
177,641  
168,654  
132,692  
121,657  
141,139  
142,890  
136,875  
118,386  
92,969  
116,867  
117,418  
111,502  
14,306  
28,687  
24,272  
25,472  
25,372  
47,264  
44,515  
39,970  
34,751  
31,779  
47,264  
44,515  
39,970  
34,751  
31,779  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0