Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Ô tô số 8 (VT8: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
60,991  
55,861  
 
 
 
28,057  
23,485  
 
 
 
3,807  
3,242  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
20,006  
13,644  
 
 
 
3,079  
5,534  
 
 
 
1,166  
1,066  
 
 
 
32,934  
32,376  
 
 
 
300  
300  
 
 
 
29,439  
30,276  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
1,822  
521  
 
 
 
500  
500  
 
 
 
873  
780  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
60,991  
55,861  
 
 
 
31,534  
24,556  
 
 
 
15,645  
10,200  
 
 
 
15,889  
14,356  
 
 
 
29,458  
31,306  
 
 
 
29,458  
31,306  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0