Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Ô tô số 8 (VT8: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
116,893  
 
 
 
 
83,782  
 
 
 
 
1,973  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
58,309  
 
 
 
 
21,931  
 
 
 
 
1,569  
 
 
 
 
33,111  
 
 
 
 
300  
 
 
 
 
31,099  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
52  
 
 
 
 
500  
 
 
 
 
1,159  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
116,893  
 
 
 
 
36,755  
 
 
 
 
27,944  
 
 
 
 
8,812  
 
 
 
 
80,138  
 
 
 
 
80,138  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0