Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (VST: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,366,189  
1,397,453  
1,478,044  
1,627,747  
1,651,022  
139,511  
129,802  
166,982  
189,780  
168,552  
26,300  
15,292  
22,357  
24,023  
22,676  
0  
0  
2,500  
2,500  
2,500  
44,688  
53,634  
74,354  
88,017  
80,673  
52,722  
44,974  
42,554  
47,464  
39,540  
15,801  
15,903  
25,217  
27,776  
23,163  
1,226,679  
1,267,651  
1,311,062  
1,437,967  
1,482,470  
20,709  
20,709  
20,709  
20,101  
20,101  
965,791  
1,003,182  
1,040,764  
1,163,648  
1,206,384  
0  
0  
0  
0  
0  
661  
626  
626  
2,092  
3,360  
4,888  
5,079  
5,235  
5,570  
5,667  
234,630  
238,054  
243,728  
246,555  
246,958  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,366,189  
1,397,453  
1,478,044  
1,627,747  
1,651,022  
2,184,753  
2,152,636  
2,159,083  
2,318,118  
2,274,936  
273,186  
289,815  
342,627  
384,046  
370,421  
1,911,567  
1,862,822  
1,816,456  
1,934,072  
1,904,515  
-818,563  
-755,183  
-681,039  
-690,371  
-623,914  
-818,563  
-755,183  
-681,039  
-690,371  
-623,914  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0