Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (VST: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,478,044  
1,627,747  
1,651,022  
1,680,231  
1,740,122  
166,982  
189,780  
168,552  
160,648  
181,268  
22,357  
24,023  
22,676  
15,165  
21,593  
2,500  
2,500  
2,500  
4,000  
8,000  
74,354  
88,017  
80,673  
67,969  
86,230  
42,554  
47,464  
39,540  
49,660  
41,066  
25,217  
27,776  
23,163  
23,854  
24,379  
1,311,062  
1,437,967  
1,482,470  
1,519,583  
1,558,854  
20,709  
20,101  
20,101  
20,101  
20,101  
1,040,764  
1,163,648  
1,206,384  
1,249,054  
1,291,677  
0  
0  
0  
0  
0  
626  
2,092  
3,360  
6,948  
6,519  
5,235  
5,570  
5,667  
6,183  
6,246  
243,728  
246,555  
246,958  
237,297  
234,310  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,478,044  
1,627,747  
1,651,022  
1,680,231  
1,740,122  
2,159,083  
2,318,118  
2,274,936  
2,245,255  
2,207,657  
342,627  
384,046  
370,421  
368,882  
360,746  
1,816,456  
1,934,072  
1,904,515  
1,876,373  
1,846,910  
-681,039  
-690,371  
-623,914  
-565,025  
-467,534  
-681,039  
-690,371  
-623,914  
-565,025  
-467,534  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0