Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (VST: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,367,413  
1,366,189  
1,397,453  
1,478,044  
1,627,747  
149,476  
139,511  
129,802  
166,982  
189,780  
24,989  
26,300  
15,292  
22,357  
24,023  
0  
0  
0  
2,500  
2,500  
55,197  
44,688  
53,634  
74,354  
88,017  
51,644  
52,722  
44,974  
42,554  
47,464  
17,645  
15,801  
15,903  
25,217  
27,776  
1,217,937  
1,226,679  
1,267,651  
1,311,062  
1,437,967  
46,709  
20,709  
20,709  
20,709  
20,101  
928,261  
965,791  
1,003,182  
1,040,764  
1,163,648  
0  
0  
0  
0  
0  
4,647  
661  
626  
626  
2,092  
6,906  
4,888  
5,079  
5,235  
5,570  
231,414  
234,630  
238,054  
243,728  
246,555  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,367,413  
1,366,189  
1,397,453  
1,478,044  
1,627,747  
2,228,330  
2,184,753  
2,152,636  
2,159,083  
2,318,118  
272,811  
273,186  
289,815  
342,627  
384,046  
1,955,518  
1,911,567  
1,862,822  
1,816,456  
1,934,072  
-860,917  
-818,563  
-755,183  
-681,039  
-690,371  
-860,917  
-818,563  
-755,183  
-681,039  
-690,371  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0