Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (VST: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,088,614  
1,236,803  
1,367,413  
1,366,189  
1,397,453  
145,962  
137,826  
149,476  
139,511  
129,802  
24,017  
36,095  
24,989  
26,300  
15,292  
0  
0  
0  
0  
0  
51,961  
43,774  
55,197  
44,688  
53,634  
47,316  
38,088  
51,644  
52,722  
44,974  
22,667  
19,869  
17,645  
15,801  
15,903  
942,652  
1,098,976  
1,217,937  
1,226,679  
1,267,651  
77,768  
46,692  
46,709  
20,709  
20,709  
854,820  
891,584  
928,261  
965,791  
1,003,182  
0  
0  
0  
0  
0  
626  
626  
4,647  
661  
626  
4,400  
6,906  
6,906  
4,888  
5,079  
5,038  
153,168  
231,414  
234,630  
238,054  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,088,614  
1,236,803  
1,367,413  
1,366,189  
1,397,453  
2,314,219  
2,244,737  
2,228,330  
2,184,753  
2,152,636  
2,104,791  
250,363  
272,811  
273,186  
289,815  
209,428  
1,994,374  
1,955,518  
1,911,567  
1,862,822  
-1,225,605  
-1,007,934  
-860,917  
-818,563  
-755,183  
-1,225,605  
-1,007,934  
-860,917  
-818,563  
-755,183  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0