Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (VST: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,797,919  
1,838,224  
1,859,514  
1,905,255  
 
217,356  
208,064  
180,939  
233,869  
 
39,070  
59,664  
42,731  
35,397  
 
0  
0  
0  
0  
 
101,211  
75,431  
64,153  
108,633  
 
44,755  
45,055  
43,363  
56,754  
 
32,320  
27,914  
30,691  
33,086  
 
1,580,563  
1,630,159  
1,678,575  
1,671,385  
 
1,101  
1,343  
1,343  
1,343  
 
1,334,238  
1,377,065  
1,419,553  
1,470,551  
 
0  
0  
0  
0  
 
1,935  
1,912  
764  
2,517  
 
7,128  
7,128  
6,983  
7,289  
 
236,160  
242,711  
249,931  
189,685  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,797,919  
1,838,224  
1,859,514  
1,905,255  
 
2,156,065  
2,120,897  
2,071,547  
2,109,665  
 
352,359  
342,977  
311,690  
366,807  
 
1,803,705  
1,777,919  
1,759,858  
1,742,858  
 
-358,145  
-282,673  
-212,034  
-204,410  
 
-358,145  
-282,673  
-212,034  
-204,410  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0