Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (VST: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,740,122  
1,797,919  
1,838,224  
1,859,514  
1,905,255  
181,268  
217,356  
208,064  
180,939  
233,869  
21,593  
39,070  
59,664  
42,731  
35,397  
8,000  
0  
0  
0  
0  
86,230  
101,211  
75,431  
64,153  
108,633  
41,066  
44,755  
45,055  
43,363  
56,754  
24,379  
32,320  
27,914  
30,691  
33,086  
1,558,854  
1,580,563  
1,630,159  
1,678,575  
1,671,385  
20,101  
1,101  
1,343  
1,343  
1,343  
1,291,677  
1,334,238  
1,377,065  
1,419,553  
1,470,551  
0  
0  
0  
0  
0  
6,519  
1,935  
1,912  
764  
2,517  
6,246  
7,128  
7,128  
6,983  
7,289  
234,310  
236,160  
242,711  
249,931  
189,685  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,740,122  
1,797,919  
1,838,224  
1,859,514  
1,905,255  
2,207,657  
2,156,065  
2,120,897  
2,071,547  
2,109,665  
360,746  
352,359  
342,977  
311,690  
366,807  
1,846,910  
1,803,705  
1,777,919  
1,759,858  
1,742,858  
-467,534  
-358,145  
-282,673  
-212,034  
-204,410  
-467,534  
-358,145  
-282,673  
-212,034  
-204,410  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0