Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (VST: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,627,747  
1,651,022  
1,680,231  
1,740,122  
1,797,919  
189,780  
168,552  
160,648  
181,268  
217,356  
24,023  
22,676  
15,165  
21,593  
39,070  
2,500  
2,500  
4,000  
8,000  
0  
88,017  
80,673  
67,969  
86,230  
101,211  
47,464  
39,540  
49,660  
41,066  
44,755  
27,776  
23,163  
23,854  
24,379  
32,320  
1,437,967  
1,482,470  
1,519,583  
1,558,854  
1,580,563  
20,101  
20,101  
20,101  
20,101  
1,101  
1,163,648  
1,206,384  
1,249,054  
1,291,677  
1,334,238  
0  
0  
0  
0  
0  
2,092  
3,360  
6,948  
6,519  
1,935  
5,570  
5,667  
6,183  
6,246  
7,128  
246,555  
246,958  
237,297  
234,310  
236,160  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,627,747  
1,651,022  
1,680,231  
1,740,122  
1,797,919  
2,318,118  
2,274,936  
2,245,255  
2,207,657  
2,156,065  
384,046  
370,421  
368,882  
360,746  
352,359  
1,934,072  
1,904,515  
1,876,373  
1,846,910  
1,803,705  
-690,371  
-623,914  
-565,025  
-467,534  
-358,145  
-690,371  
-623,914  
-565,025  
-467,534  
-358,145  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0