Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (VST: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,838,224  
1,859,514  
1,905,255  
 
2,318,872  
208,064  
180,939  
233,869  
 
207,878  
59,664  
42,731  
35,397  
 
28,121  
0  
0  
0  
 
0  
75,431  
64,153  
108,633  
 
85,739  
45,055  
43,363  
56,754  
 
53,431  
27,914  
30,691  
33,086  
 
40,587  
1,630,159  
1,678,575  
1,671,385  
 
2,110,994  
1,343  
1,343  
1,343  
 
1,321  
1,377,065  
1,419,553  
1,470,551  
 
1,949,687  
0  
0  
0  
 
0  
1,912  
764  
2,517  
 
6,085  
7,128  
6,983  
7,289  
 
5,204  
242,711  
249,931  
189,685  
 
148,697  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,838,224  
1,859,514  
1,905,255  
 
2,318,872  
2,120,897  
2,071,547  
2,109,665  
 
2,188,608  
342,977  
311,690  
366,807  
 
352,052  
1,777,919  
1,759,858  
1,742,858  
 
1,836,556  
-282,673  
-212,034  
-204,410  
 
130,264  
-282,673  
-212,034  
-204,410  
 
130,264  
0  
0  
0  
 
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
 
0