Công ty Cổ phần Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải (VSP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2012 Q1/2012 Q4/2011 Q3/2011 Q2/2011
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,405,277  
2,467,897  
2,916,912  
2,998,494  
3,124,826  
649,685  
662,351  
605,017  
615,228  
611,980  
64,622  
66,890  
6,545  
10,447  
4,722  
0  
0  
0  
0  
0  
519,426  
522,556  
507,721  
498,127  
494,633  
33,633  
42,670  
61,857  
77,859  
82,505  
32,003  
30,236  
28,894  
28,795  
30,121  
1,755,592  
1,805,546  
2,311,895  
2,383,266  
2,512,846  
12  
6  
6  
6  
6  
1,586,539  
1,617,313  
2,121,496  
2,170,072  
2,298,625  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
19,043  
19,043  
19,043  
19,043  
19,043  
149,998  
169,183  
171,350  
194,144  
195,171  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,405,277  
2,467,897  
2,916,912  
2,998,494  
3,124,826  
2,543,482  
2,483,351  
2,442,579  
2,308,422  
2,362,992  
843,752  
782,237  
637,546  
512,005  
483,677  
1,699,729  
1,701,114  
1,805,033  
1,796,417  
1,879,315  
-141,109  
-18,647  
471,690  
686,402  
758,203  
-141,109  
-18,647  
471,690  
686,402  
758,203  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
2,904  
3,193  
2,642  
3,670  
3,631