Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (VSN: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,721,285  
1,716,949  
1,699,512  
1,689,420  
1,781,779  
1,190,395  
1,193,447  
1,153,376  
1,128,446  
1,200,010  
378,638  
477,326  
500,708  
504,185  
525,363  
0  
0  
0  
0  
0  
282,766  
266,906  
242,005  
275,871  
274,672  
520,264  
441,167  
402,594  
342,612  
395,400  
8,726  
8,047  
8,069  
5,777  
4,576  
530,890  
523,503  
546,135  
560,974  
581,770  
1,333  
1,601  
1,269  
1,170  
1,069  
444,759  
436,271  
441,614  
446,373  
453,324  
0  
0  
0  
0  
0  
10,672  
10,644  
15,741  
14,077  
13,189  
5,326  
5,513  
5,513  
5,513  
4,833  
68,800  
69,474  
81,999  
93,841  
109,355  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,721,285  
1,716,949  
1,699,512  
1,689,420  
1,781,779  
727,659  
742,308  
757,815  
683,040  
823,328  
665,288  
676,688  
688,869  
610,987  
748,148  
62,372  
65,620  
68,946  
72,053  
75,181  
993,626  
974,642  
941,697  
1,006,380  
958,451  
993,626  
974,642  
941,697  
1,006,380  
958,451  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0