Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (VSN: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,500,437  
1,467,484  
 
 
 
846,360  
792,532  
 
 
 
214,323  
220,554  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
173,011  
164,921  
 
 
 
455,409  
402,646  
 
 
 
3,617  
4,411  
 
 
 
654,077  
674,952  
 
 
 
2,195  
2,311  
 
 
 
462,480  
458,591  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
26,022  
26,150  
 
 
 
4,833  
4,833  
 
 
 
158,548  
183,066  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,500,437  
1,467,484  
 
 
 
635,598  
564,174  
 
 
 
615,459  
542,623  
 
 
 
20,139  
21,551  
 
 
 
864,839  
903,310  
 
 
 
864,839  
903,310  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0