Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (VSN: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,505,683  
1,413,329  
1,500,437  
1,467,484  
 
890,569  
776,874  
846,360  
792,532  
 
377,643  
253,306  
214,323  
220,554  
 
0  
0  
0  
0  
 
154,545  
163,350  
173,011  
164,921  
 
352,329  
354,989  
455,409  
402,646  
 
6,053  
5,229  
3,617  
4,411  
 
615,114  
636,455  
654,077  
674,952  
 
1,604  
1,624  
2,195  
2,311  
 
463,986  
471,133  
462,480  
458,591  
 
0  
0  
0  
0  
 
13,116  
12,882  
26,022  
26,150  
 
4,833  
4,833  
4,833  
4,833  
 
131,577  
145,984  
158,548  
183,066  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,505,683  
1,413,329  
1,500,437  
1,467,484  
 
592,201  
501,498  
635,598  
564,174  
 
552,754  
479,563  
615,459  
542,623  
 
39,447  
21,935  
20,139  
21,551  
 
913,482  
911,831  
864,839  
903,310  
 
913,482  
911,831  
864,839  
903,310  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0