Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (VSN: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,467,484  
1,342,183  
 
 
 
792,532  
1,047,223  
 
 
 
220,554  
545,069  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
164,921  
150,729  
 
 
 
402,646  
347,366  
 
 
 
4,411  
4,058  
 
 
 
674,952  
294,960  
 
 
 
2,311  
2,535  
 
 
 
458,591  
233,464  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
26,150  
45,442  
 
 
 
4,833  
2,959  
 
 
 
183,066  
10,561  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,467,484  
1,342,183  
 
 
 
564,174  
806,058  
 
 
 
542,623  
756,427  
 
 
 
21,551  
49,631  
 
 
 
903,310  
536,125  
 
 
 
903,310  
536,125  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0