Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (VSN: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,342,183  
 
 
 
 
1,047,223  
 
 
 
 
545,069  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
150,729  
 
 
 
 
347,366  
 
 
 
 
4,058  
 
 
 
 
294,960  
 
 
 
 
2,535  
 
 
 
 
233,464  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
45,442  
 
 
 
 
2,959  
 
 
 
 
10,561  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,342,183  
 
 
 
 
806,058  
 
 
 
 
756,427  
 
 
 
 
49,631  
 
 
 
 
536,125  
 
 
 
 
536,125  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0