Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (VSN: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,692,699  
1,505,683  
1,413,329  
1,500,437  
1,467,484  
1,099,851  
890,569  
776,874  
846,360  
792,532  
534,179  
377,643  
253,306  
214,323  
220,554  
0  
0  
0  
0  
0  
173,911  
154,545  
163,350  
173,011  
164,921  
384,846  
352,329  
354,989  
455,409  
402,646  
6,915  
6,053  
5,229  
3,617  
4,411  
592,848  
615,114  
636,455  
654,077  
674,952  
1,185  
1,604  
1,624  
2,195  
2,311  
458,739  
463,986  
471,133  
462,480  
458,591  
0  
0  
0  
0  
0  
10,111  
13,116  
12,882  
26,022  
26,150  
4,833  
4,833  
4,833  
4,833  
4,833  
117,981  
131,577  
145,984  
158,548  
183,066  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,692,699  
1,505,683  
1,413,329  
1,500,437  
1,467,484  
740,315  
592,201  
501,498  
635,598  
564,174  
692,541  
552,754  
479,563  
615,459  
542,623  
47,774  
39,447  
21,935  
20,139  
21,551  
952,384  
913,482  
911,831  
864,839  
903,310  
952,384  
913,482  
911,831  
864,839  
903,310  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0