Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (VSN: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,689,420  
1,781,779  
1,692,699  
1,505,683  
1,413,329  
1,128,446  
1,200,010  
1,099,851  
890,569  
776,874  
504,185  
525,363  
534,179  
377,643  
253,306  
0  
0  
0  
0  
0  
275,871  
274,672  
173,911  
154,545  
163,350  
342,612  
395,400  
384,846  
352,329  
354,989  
5,777  
4,576  
6,915  
6,053  
5,229  
560,974  
581,770  
592,848  
615,114  
636,455  
1,170  
1,069  
1,185  
1,604  
1,624  
446,373  
453,324  
458,739  
463,986  
471,133  
0  
0  
0  
0  
0  
14,077  
13,189  
10,111  
13,116  
12,882  
5,513  
4,833  
4,833  
4,833  
4,833  
93,841  
109,355  
117,981  
131,577  
145,984  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,689,420  
1,781,779  
1,692,699  
1,505,683  
1,413,329  
683,040  
823,328  
740,315  
592,201  
501,498  
610,987  
748,148  
692,541  
552,754  
479,563  
72,053  
75,181  
47,774  
39,447  
21,935  
1,006,380  
958,451  
952,384  
913,482  
911,831  
1,006,380  
958,451  
952,384  
913,482  
911,831  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0