Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (VSN: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,781,779  
1,692,699  
1,505,683  
1,413,329  
1,500,437  
1,200,010  
1,099,851  
890,569  
776,874  
846,360  
525,363  
534,179  
377,643  
253,306  
214,323  
0  
0  
0  
0  
0  
274,672  
173,911  
154,545  
163,350  
173,011  
395,400  
384,846  
352,329  
354,989  
455,409  
4,576  
6,915  
6,053  
5,229  
3,617  
581,770  
592,848  
615,114  
636,455  
654,077  
1,069  
1,185  
1,604  
1,624  
2,195  
453,324  
458,739  
463,986  
471,133  
462,480  
0  
0  
0  
0  
0  
13,189  
10,111  
13,116  
12,882  
26,022  
4,833  
4,833  
4,833  
4,833  
4,833  
109,355  
117,981  
131,577  
145,984  
158,548  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,781,779  
1,692,699  
1,505,683  
1,413,329  
1,500,437  
823,328  
740,315  
592,201  
501,498  
635,598  
748,148  
692,541  
552,754  
479,563  
615,459  
75,181  
47,774  
39,447  
21,935  
20,139  
958,451  
952,384  
913,482  
911,831  
864,839  
958,451  
952,384  
913,482  
911,831  
864,839  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0