Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (VSN: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,716,949  
1,699,512  
1,689,420  
1,781,779  
1,692,699  
1,193,447  
1,153,376  
1,128,446  
1,200,010  
1,099,851  
477,326  
500,708  
504,185  
525,363  
534,179  
0  
0  
0  
0  
0  
266,906  
242,005  
275,871  
274,672  
173,911  
441,167  
402,594  
342,612  
395,400  
384,846  
8,047  
8,069  
5,777  
4,576  
6,915  
523,503  
546,135  
560,974  
581,770  
592,848  
1,601  
1,269  
1,170  
1,069  
1,185  
436,271  
441,614  
446,373  
453,324  
458,739  
0  
0  
0  
0  
0  
10,644  
15,741  
14,077  
13,189  
10,111  
5,513  
5,513  
5,513  
4,833  
4,833  
69,474  
81,999  
93,841  
109,355  
117,981  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,716,949  
1,699,512  
1,689,420  
1,781,779  
1,692,699  
742,308  
757,815  
683,040  
823,328  
740,315  
676,688  
688,869  
610,987  
748,148  
692,541  
65,620  
68,946  
72,053  
75,181  
47,774  
974,642  
941,697  
1,006,380  
958,451  
952,384  
974,642  
941,697  
1,006,380  
958,451  
952,384  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0