Công ty Cổ phần Container Miền Trung (VSM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
74,833  
68,212  
72,135  
69,432  
70,197  
39,581  
37,669  
40,035  
40,411  
42,070  
5,710  
10,316  
12,320  
12,244  
10,023  
0  
556  
1,105  
1,102  
2,069  
31,959  
25,325  
24,471  
25,929  
28,411  
609  
752  
1,108  
736  
794  
1,303  
720  
1,030  
401  
772  
35,252  
30,543  
32,100  
29,021  
28,127  
0  
0  
0  
0  
0  
35,170  
30,411  
31,919  
28,790  
27,824  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
82  
132  
181  
231  
302  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
74,833  
68,212  
72,135  
69,432  
70,197  
30,708  
25,829  
27,445  
26,728  
29,493  
25,031  
24,889  
26,505  
25,788  
26,674  
5,676  
940  
940  
940  
2,819  
44,126  
42,384  
44,690  
42,704  
40,705  
44,126  
42,384  
44,690  
42,704  
40,705  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0