Công ty Cổ phần Container Miền Trung (VSM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
74,123  
74,833  
68,212  
72,135  
69,432  
38,575  
39,581  
37,669  
40,035  
40,411  
12,176  
5,710  
10,316  
12,320  
12,244  
0  
0  
556  
1,105  
1,102  
24,671  
31,959  
25,325  
24,471  
25,929  
1,512  
609  
752  
1,108  
736  
216  
1,303  
720  
1,030  
401  
35,547  
35,252  
30,543  
32,100  
29,021  
0  
0  
0  
0  
0  
33,440  
35,170  
30,411  
31,919  
28,790  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,107  
82  
132  
181  
231  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
74,123  
74,833  
68,212  
72,135  
69,432  
28,388  
30,708  
25,829  
27,445  
26,728  
24,441  
25,031  
24,889  
26,505  
25,788  
3,947  
5,676  
940  
940  
940  
45,735  
44,126  
42,384  
44,690  
42,704  
45,735  
44,126  
42,384  
44,690  
42,704  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0