Công ty Cổ phần Container Miền Trung (VSM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
68,212  
72,135  
69,432  
70,197  
69,371  
37,669  
40,035  
40,411  
42,070  
39,630  
10,316  
12,320  
12,244  
10,023  
9,720  
556  
1,105  
1,102  
2,069  
1,055  
25,325  
24,471  
25,929  
28,411  
27,109  
752  
1,108  
736  
794  
906  
720  
1,030  
401  
772  
840  
30,543  
32,100  
29,021  
28,127  
29,740  
0  
0  
0  
0  
0  
30,411  
31,919  
28,790  
27,824  
29,296  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
132  
181  
231  
302  
445  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
68,212  
72,135  
69,432  
70,197  
69,371  
25,829  
27,445  
26,728  
29,493  
27,035  
24,889  
26,505  
25,788  
26,674  
24,216  
940  
940  
940  
2,819  
2,819  
42,384  
44,690  
42,704  
40,705  
42,335  
42,384  
44,690  
42,704  
40,705  
42,335  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0