Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (VSI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
434,104  
416,977  
401,627  
383,082  
396,740  
220,357  
230,136  
228,997  
219,013  
229,957  
12,161  
56,718  
68,779  
78,686  
21,535  
37,000  
20,000  
20,000  
0  
50,804  
133,744  
119,628  
113,859  
114,729  
120,174  
33,825  
30,999  
22,263  
23,755  
34,723  
3,626  
2,791  
4,096  
1,843  
2,721  
213,747  
186,841  
172,631  
164,069  
166,783  
0  
0  
0  
0  
0  
47,405  
12,528  
13,115  
13,572  
14,104  
66,123  
67,020  
67,937  
68,838  
69,738  
76,323  
82,651  
78,053  
67,253  
64,602  
15,268  
15,268  
3,268  
3,268  
3,268  
8,629  
9,373  
10,258  
11,139  
15,072  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
434,104  
416,977  
401,627  
383,082  
396,740  
240,668  
206,401  
193,791  
194,162  
216,286  
200,313  
162,072  
149,586  
156,629  
179,330  
40,356  
44,329  
44,204  
37,533  
36,956  
193,435  
210,576  
207,837  
188,920  
180,454  
193,421  
210,562  
207,823  
188,906  
180,440  
14  
14  
14  
14  
14  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0