Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (VSI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
416,977  
401,627  
383,082  
396,740  
412,918  
230,136  
228,997  
219,013  
229,957  
279,702  
56,718  
68,779  
78,686  
21,535  
25,843  
20,000  
20,000  
0  
50,804  
70,804  
119,628  
113,859  
114,729  
120,174  
148,201  
30,999  
22,263  
23,755  
34,723  
33,810  
2,791  
4,096  
1,843  
2,721  
1,044  
186,841  
172,631  
164,069  
166,783  
133,216  
0  
0  
0  
0  
0  
12,528  
13,115  
13,572  
14,104  
12,619  
67,020  
67,937  
68,838  
69,738  
70,641  
82,651  
78,053  
67,253  
64,602  
37,691  
15,268  
3,268  
3,268  
3,268  
3,268  
9,373  
10,258  
11,139  
15,072  
8,998  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
416,977  
401,627  
383,082  
396,740  
412,918  
206,401  
193,791  
194,162  
216,286  
216,448  
162,072  
149,586  
156,629  
179,330  
187,818  
44,329  
44,204  
37,533  
36,956  
28,630  
210,576  
207,837  
188,920  
180,454  
196,471  
210,562  
207,823  
188,906  
180,440  
196,457  
14  
14  
14  
14  
14  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0