Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (VSI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
401,627  
383,082  
396,740  
412,918  
401,550  
228,997  
219,013  
229,957  
279,702  
283,726  
68,779  
78,686  
21,535  
25,843  
55,259  
20,000  
0  
50,804  
70,804  
70,000  
113,859  
114,729  
120,174  
148,201  
116,771  
22,263  
23,755  
34,723  
33,810  
20,395  
4,096  
1,843  
2,721  
1,044  
21,302  
172,631  
164,069  
166,783  
133,216  
117,824  
0  
0  
0  
0  
0  
13,115  
13,572  
14,104  
12,619  
17,583  
67,937  
68,838  
69,738  
70,641  
67,038  
78,053  
67,253  
64,602  
37,691  
31,549  
3,268  
3,268  
3,268  
3,268  
-8,128  
10,258  
11,139  
15,072  
8,998  
376  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
9,406  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
401,627  
383,082  
396,740  
412,918  
401,550  
193,791  
194,162  
216,286  
216,448  
200,944  
149,586  
156,629  
179,330  
187,818  
171,572  
44,204  
37,533  
36,956  
28,630  
29,372  
207,837  
188,920  
180,454  
196,471  
200,605  
207,823  
188,906  
180,440  
196,457  
200,592  
14  
14  
14  
14  
14  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0