Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (VSI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
537,527  
434,104  
416,977  
401,627  
383,082  
258,936  
220,357  
230,136  
228,997  
219,013  
38,845  
12,161  
56,718  
68,779  
78,686  
30,000  
37,000  
20,000  
20,000  
0  
154,575  
133,744  
119,628  
113,859  
114,729  
27,596  
33,825  
30,999  
22,263  
23,755  
7,920  
3,626  
2,791  
4,096  
1,843  
278,591  
213,747  
186,841  
172,631  
164,069  
0  
0  
0  
0  
0  
46,660  
47,405  
12,528  
13,115  
13,572  
65,225  
66,123  
67,020  
67,937  
68,838  
143,692  
76,323  
82,651  
78,053  
67,253  
15,268  
15,268  
15,268  
3,268  
3,268  
7,747  
8,629  
9,373  
10,258  
11,139  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
537,527  
434,104  
416,977  
401,627  
383,082  
337,914  
240,668  
206,401  
193,791  
194,162  
198,900  
200,313  
162,072  
149,586  
156,629  
139,015  
40,356  
44,329  
44,204  
37,533  
199,613  
193,435  
210,576  
207,837  
188,920  
199,599  
193,421  
210,562  
207,823  
188,906  
14  
14  
14  
14  
14  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0