Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (VSI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
598,826  
593,609  
576,056  
537,527  
434,104  
254,202  
278,668  
259,787  
258,936  
220,357  
74,567  
57,520  
52,059  
38,845  
12,161  
0  
10,000  
30,638  
30,000  
37,000  
140,317  
162,083  
157,235  
154,575  
133,744  
36,151  
47,014  
14,593  
27,596  
33,825  
3,166  
2,050  
5,262  
7,920  
3,626  
344,624  
314,941  
316,269  
278,591  
213,747  
0  
0  
0  
0  
0  
246,273  
249,907  
110,583  
46,660  
47,405  
0  
0  
0  
65,225  
66,123  
79,419  
45,905  
186,459  
143,692  
76,323  
15,268  
15,268  
15,268  
15,268  
15,268  
3,665  
3,862  
3,959  
7,747  
8,629  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
598,826  
593,609  
576,056  
537,527  
434,104  
402,058  
365,016  
352,383  
337,914  
240,668  
238,541  
210,695  
201,058  
198,900  
200,313  
163,517  
154,320  
151,325  
139,015  
40,356  
196,768  
228,593  
223,673  
199,613  
193,435  
196,754  
228,579  
223,659  
199,599  
193,421  
14  
14  
14  
14  
14  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0