Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (VSI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
396,740  
412,918  
401,550  
502,091  
422,970  
229,957  
279,702  
283,726  
302,381  
220,690  
21,535  
25,843  
55,259  
118,194  
12,970  
50,804  
70,804  
70,000  
0  
0  
120,174  
148,201  
116,771  
129,832  
135,603  
34,723  
33,810  
20,395  
32,136  
46,024  
2,721  
1,044  
21,302  
22,219  
26,092  
166,783  
133,216  
117,824  
199,710  
202,280  
0  
0  
0  
0  
0  
14,104  
12,619  
17,583  
18,161  
18,711  
69,738  
70,641  
67,038  
68,436  
69,918  
64,602  
37,691  
31,549  
98,060  
97,814  
3,268  
3,268  
-8,128  
4,488  
4,488  
15,072  
8,998  
376  
10,565  
11,349  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
9,406  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
396,740  
412,918  
401,550  
502,091  
422,970  
216,286  
216,448  
200,944  
307,592  
230,565  
179,330  
187,818  
171,572  
271,198  
183,823  
36,956  
28,630  
29,372  
36,394  
46,742  
180,454  
196,471  
200,605  
194,499  
192,405  
180,440  
196,457  
200,592  
194,485  
192,391  
14  
14  
14  
14  
14  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0