Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (VSH: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
7,386,845  
7,184,443  
6,745,277  
6,454,317  
6,281,359  
1,057,478  
1,217,823  
1,111,636  
1,188,829  
1,586,987  
149,769  
142,041  
150,843  
305,937  
490,141  
266,155  
305,555  
336,700  
261,300  
63,000  
388,492  
591,793  
455,834  
493,191  
680,954  
238,548  
176,730  
149,851  
109,909  
336,661  
14,514  
1,703  
18,407  
18,493  
16,230  
6,329,367  
5,966,620  
5,633,641  
5,265,488  
4,694,372  
0  
0  
0  
0  
0  
675,076  
692,365  
712,571  
703,807  
723,391  
0  
0  
0  
0  
0  
5,629,189  
5,248,061  
4,893,077  
4,536,225  
3,945,506  
12,439  
12,563  
13,227  
12,958  
12,175  
12,664  
13,632  
14,767  
12,497  
13,299  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
7,386,845  
7,184,443  
6,745,277  
6,454,317  
6,281,359  
4,432,602  
4,124,271  
3,835,701  
3,595,043  
3,458,561  
486,775  
253,879  
265,304  
222,950  
244,297  
3,945,827  
3,870,392  
3,570,398  
3,372,094  
3,214,264  
2,954,242  
3,060,172  
2,909,576  
2,859,273  
2,822,798  
2,954,242  
3,060,172  
2,909,576  
2,859,273  
2,822,798  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0