Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (VSH: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,835,765  
5,331,634  
5,120,809  
5,049,385  
4,578,130  
2,432,467  
2,102,648  
2,022,198  
2,018,221  
1,706,810  
670,107  
899,684  
956,139  
1,153,237  
333,953  
433,030  
84,500  
83,500  
33,500  
653,500  
934,014  
735,419  
607,981  
441,330  
673,544  
378,224  
378,541  
370,409  
368,861  
38,476  
17,092  
4,504  
4,169  
21,292  
7,336  
3,403,298  
3,228,986  
3,098,612  
3,031,164  
2,871,321  
0  
0  
0  
0  
0  
777,618  
780,430  
797,730  
813,683  
820,102  
0  
0  
0  
0  
0  
2,598,369  
2,422,197  
2,271,213  
2,182,041  
2,033,611  
12,930  
12,039  
11,378  
12,916  
14,813  
14,381  
14,321  
18,291  
22,523  
2,794  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,835,765  
5,331,634  
5,120,809  
5,049,385  
4,578,130  
3,054,758  
2,604,938  
2,265,399  
2,258,034  
1,718,761  
599,351  
488,176  
327,231  
483,489  
228,728  
2,455,407  
2,116,762  
1,938,169  
1,774,545  
1,490,034  
2,781,007  
2,726,696  
2,855,410  
2,791,351  
2,859,369  
2,780,140  
2,726,585  
2,855,249  
2,791,138  
2,859,131  
866  
111  
161  
212  
238  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0