Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (VSH: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,745,277  
6,454,317  
6,281,359  
6,293,895  
6,152,206  
1,111,636  
1,188,829  
1,586,987  
2,032,064  
2,241,720  
150,843  
305,937  
490,141  
541,967  
3,654  
336,700  
261,300  
63,000  
275,000  
980,350  
455,834  
493,191  
680,954  
794,565  
839,651  
149,851  
109,909  
336,661  
373,337  
374,227  
18,407  
18,493  
16,230  
47,195  
43,838  
5,633,641  
5,265,488  
4,694,372  
4,261,831  
3,910,486  
0  
0  
0  
0  
0  
712,571  
703,807  
723,391  
742,317  
762,608  
0  
0  
0  
0  
0  
4,893,077  
4,536,225  
3,945,506  
3,496,809  
3,122,714  
13,227  
12,958  
12,175  
11,523  
13,065  
14,767  
12,497  
13,299  
11,182  
12,099  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,745,277  
6,454,317  
6,281,359  
6,293,895  
6,152,206  
3,835,701  
3,595,043  
3,458,561  
3,336,895  
3,315,941  
265,304  
222,950  
244,297  
266,709  
526,990  
3,570,398  
3,372,094  
3,214,264  
3,070,185  
2,788,951  
2,909,576  
2,859,273  
2,822,798  
2,957,000  
2,836,265  
2,909,576  
2,859,273  
2,822,798  
2,957,000  
2,836,265  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0