Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (VSH: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,331,634  
5,120,809  
5,049,385  
4,578,130  
3,883,940  
2,102,648  
2,022,198  
2,018,221  
1,706,810  
815,921  
899,684  
956,139  
1,153,237  
333,953  
56,178  
84,500  
83,500  
33,500  
653,500  
335,000  
735,419  
607,981  
441,330  
673,544  
374,718  
378,541  
370,409  
368,861  
38,476  
43,037  
4,504  
4,169  
21,292  
7,336  
6,987  
3,228,986  
3,098,612  
3,031,164  
2,871,321  
3,068,019  
0  
0  
0  
0  
0  
780,430  
797,730  
813,683  
820,102  
3,053,548  
0  
0  
0  
0  
0  
2,422,197  
2,271,213  
2,182,041  
2,033,611  
0  
12,039  
11,378  
12,916  
14,813  
11,775  
14,321  
18,291  
22,523  
2,794  
2,695  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,331,634  
5,120,809  
5,049,385  
4,578,130  
3,883,940  
2,604,938  
2,265,399  
2,258,034  
1,718,761  
1,068,016  
488,176  
327,231  
483,489  
228,728  
756,852  
2,116,762  
1,938,169  
1,774,545  
1,490,034  
311,164  
2,726,696  
2,855,410  
2,791,351  
2,859,369  
2,815,924  
2,726,585  
2,855,249  
2,791,138  
2,859,131  
2,815,602  
111  
161  
212  
238  
322  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0