Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (VSH: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,281,359  
6,293,895  
6,152,206  
5,835,765  
5,331,634  
1,586,987  
2,032,064  
2,241,720  
2,432,467  
2,102,648  
490,141  
541,967  
3,654  
670,107  
899,684  
63,000  
275,000  
980,350  
433,030  
84,500  
680,954  
794,565  
839,651  
934,014  
735,419  
336,661  
373,337  
374,227  
378,224  
378,541  
16,230  
47,195  
43,838  
17,092  
4,504  
4,694,372  
4,261,831  
3,910,486  
3,403,298  
3,228,986  
0  
0  
0  
0  
0  
723,391  
742,317  
762,608  
777,618  
780,430  
0  
0  
0  
0  
0  
3,945,506  
3,496,809  
3,122,714  
2,598,369  
2,422,197  
12,175  
11,523  
13,065  
12,930  
12,039  
13,299  
11,182  
12,099  
14,381  
14,321  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,281,359  
6,293,895  
6,152,206  
5,835,765  
5,331,634  
3,458,561  
3,336,895  
3,315,941  
3,054,758  
2,604,938  
244,297  
266,709  
526,990  
599,351  
488,176  
3,214,264  
3,070,185  
2,788,951  
2,455,407  
2,116,762  
2,822,798  
2,957,000  
2,836,265  
2,781,007  
2,726,696  
2,822,798  
2,957,000  
2,836,265  
2,780,140  
2,726,585  
0  
0  
0  
866  
111  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0