Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (VSH: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
7,960,418  
7,683,059  
7,386,845  
7,184,443  
6,745,277  
812,514  
997,044  
1,057,478  
1,217,823  
1,111,636  
157,423  
179,383  
149,769  
142,041  
150,843  
78,000  
190,845  
266,155  
305,555  
336,700  
330,380  
376,541  
388,492  
591,793  
455,834  
240,244  
230,730  
238,548  
176,730  
149,851  
6,467  
19,545  
14,514  
1,703  
18,407  
7,147,904  
6,686,015  
6,329,367  
5,966,620  
5,633,641  
0  
0  
0  
0  
0  
645,550  
657,165  
675,076  
692,365  
712,571  
0  
0  
0  
0  
0  
6,476,205  
6,003,173  
5,629,189  
5,248,061  
4,893,077  
13,299  
13,072  
12,439  
12,563  
13,227  
12,850  
12,605  
12,664  
13,632  
14,767  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
7,960,418  
7,683,059  
7,386,845  
7,184,443  
6,745,277  
4,965,784  
4,711,808  
4,432,602  
4,124,271  
3,835,701  
436,676  
466,914  
486,775  
253,879  
265,304  
4,529,108  
4,244,894  
3,945,827  
3,870,392  
3,570,398  
2,994,633  
2,971,251  
2,954,242  
3,060,172  
2,909,576  
2,994,633  
2,971,251  
2,954,242  
3,060,172  
2,909,576  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0