Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (VSH: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,454,317  
6,281,359  
6,293,895  
6,152,206  
5,835,765  
1,188,829  
1,586,987  
2,032,064  
2,241,720  
2,432,467  
305,937  
490,141  
541,967  
3,654  
670,107  
261,300  
63,000  
275,000  
980,350  
433,030  
493,191  
680,954  
794,565  
839,651  
934,014  
109,909  
336,661  
373,337  
374,227  
378,224  
18,493  
16,230  
47,195  
43,838  
17,092  
5,265,488  
4,694,372  
4,261,831  
3,910,486  
3,403,298  
0  
0  
0  
0  
0  
703,807  
723,391  
742,317  
762,608  
777,618  
0  
0  
0  
0  
0  
4,536,225  
3,945,506  
3,496,809  
3,122,714  
2,598,369  
12,958  
12,175  
11,523  
13,065  
12,930  
12,497  
13,299  
11,182  
12,099  
14,381  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,454,317  
6,281,359  
6,293,895  
6,152,206  
5,835,765  
3,595,043  
3,458,561  
3,336,895  
3,315,941  
3,054,758  
222,950  
244,297  
266,709  
526,990  
599,351  
3,372,094  
3,214,264  
3,070,185  
2,788,951  
2,455,407  
2,859,273  
2,822,798  
2,957,000  
2,836,265  
2,781,007  
2,859,273  
2,822,798  
2,957,000  
2,836,265  
2,780,140  
0  
0  
0  
0  
866  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0