Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (VSH: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,293,895  
6,152,206  
5,835,765  
5,331,634  
5,120,809  
2,032,064  
2,241,720  
2,432,467  
2,102,648  
2,022,198  
541,967  
3,654  
670,107  
899,684  
956,139  
275,000  
980,350  
433,030  
84,500  
83,500  
794,565  
839,651  
934,014  
735,419  
607,981  
373,337  
374,227  
378,224  
378,541  
370,409  
47,195  
43,838  
17,092  
4,504  
4,169  
4,261,831  
3,910,486  
3,403,298  
3,228,986  
3,098,612  
0  
0  
0  
0  
0  
742,317  
762,608  
777,618  
780,430  
797,730  
0  
0  
0  
0  
0  
3,496,809  
3,122,714  
2,598,369  
2,422,197  
2,271,213  
11,523  
13,065  
12,930  
12,039  
11,378  
11,182  
12,099  
14,381  
14,321  
18,291  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,293,895  
6,152,206  
5,835,765  
5,331,634  
5,120,809  
3,336,895  
3,315,941  
3,054,758  
2,604,938  
2,265,399  
266,709  
526,990  
599,351  
488,176  
327,231  
3,070,185  
2,788,951  
2,455,407  
2,116,762  
1,938,169  
2,957,000  
2,836,265  
2,781,007  
2,726,696  
2,855,410  
2,957,000  
2,836,265  
2,780,140  
2,726,585  
2,855,249  
0  
0  
866  
111  
161  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0