Công ty Cổ phần Container phía Nam (VSG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
351,283  
 
 
 
 
26,011  
 
 
 
 
8,641  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
9,824  
 
 
 
 
3,593  
 
 
 
 
3,953  
 
 
 
 
325,272  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
287,302  
 
 
 
 
25,827  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
750  
 
 
 
 
11,393  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
351,283  
 
 
 
 
493,733  
 
 
 
 
492,426  
 
 
 
 
1,307  
 
 
 
 
-142,449  
 
 
 
 
-142,449  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0