Công ty Cổ phần Container phía Nam (VSG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
262,868  
271,377  
279,843  
317,130  
302,814  
21,195  
21,252  
18,388  
48,452  
25,279  
9,047  
7,623  
6,568  
29,650  
3,988  
0  
0  
0  
0  
0  
6,126  
7,960  
6,901  
12,883  
15,661  
1,573  
1,573  
1,573  
2,446  
2,446  
4,449  
4,097  
3,346  
3,473  
3,184  
241,672  
250,125  
261,455  
268,678  
277,535  
23  
23  
23  
22  
22  
207,053  
216,022  
224,991  
233,982  
242,969  
24,522  
24,667  
24,812  
24,957  
25,102  
0  
0  
0  
0  
0  
750  
750  
750  
750  
750  
9,325  
8,664  
10,880  
8,967  
8,691  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
262,868  
271,377  
279,843  
317,130  
302,814  
538,465  
535,778  
531,875  
546,614  
544,044  
536,450  
533,763  
529,781  
544,441  
541,861  
2,015  
2,015  
2,095  
2,173  
2,183  
-275,598  
-264,401  
-252,032  
-229,483  
-241,230  
-275,598  
-264,401  
-252,032  
-229,483  
-241,230  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0