Công ty Cổ phần Container Việt Nam (VSC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,492,011  
2,479,002  
2,579,266  
2,494,995  
2,394,475  
523,290  
492,370  
654,260  
574,577  
639,129  
238,737  
212,264  
325,174  
274,190  
246,414  
4,405  
49,155  
69,369  
68,355  
11,341  
190,830  
155,425  
192,435  
185,447  
272,562  
17,549  
13,370  
12,759  
9,831  
9,216  
71,769  
62,156  
54,522  
36,754  
99,596  
1,968,722  
1,986,633  
1,925,006  
1,920,418  
1,755,346  
53  
53  
0  
0  
0  
1,260,991  
1,201,904  
1,209,089  
1,161,354  
1,184,729  
0  
0  
0  
0  
0  
4,861  
74,854  
19,436  
60,819  
4,524  
112,232  
112,232  
109,022  
106,802  
106,802  
590,586  
597,590  
587,459  
591,443  
459,291  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,492,011  
2,479,002  
2,579,266  
2,494,995  
2,394,475  
708,525  
769,457  
912,451  
899,014  
798,593  
342,862  
369,161  
326,840  
327,819  
214,627  
365,663  
400,295  
585,611  
571,195  
583,966  
1,783,486  
1,709,546  
1,666,815  
1,595,981  
1,595,882  
1,783,486  
1,709,546  
1,666,815  
1,595,981  
1,595,882  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0