Công ty Cổ phần Container Việt Nam (VSC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,397,438  
2,383,289  
2,323,175  
2,396,864  
2,224,012  
605,005  
584,643  
574,863  
722,742  
585,876  
331,452  
328,546  
322,056  
477,606  
332,398  
32,327  
20,524  
21,518  
41,462  
78,526  
130,269  
120,989  
124,569  
109,327  
92,981  
9,263  
14,119  
13,443  
12,774  
9,960  
101,693  
100,465  
93,278  
81,573  
72,011  
1,792,433  
1,798,646  
1,748,312  
1,674,122  
1,638,136  
0  
0  
291  
291  
291  
1,215,129  
1,166,899  
1,092,392  
939,140  
958,833  
0  
0  
0  
0  
0  
11,151  
52,582  
70,459  
149,730  
82,696  
104,799  
112,887  
112,887  
108,890  
108,890  
461,353  
466,278  
472,283  
476,072  
487,426  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,397,438  
2,383,289  
2,323,175  
2,396,864  
2,224,012  
881,947  
894,837  
894,973  
800,083  
792,840  
296,567  
282,093  
277,614  
206,180  
374,986  
585,380  
612,744  
617,359  
593,903  
417,853  
1,515,491  
1,488,452  
1,428,202  
1,596,781  
1,431,172  
1,515,491  
1,488,452  
1,428,202  
1,596,781  
1,431,172  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0