Công ty Cổ phần Container Việt Nam (VSC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,579,266  
2,494,995  
2,394,475  
2,397,438  
2,383,289  
654,260  
574,577  
639,129  
605,005  
584,643  
325,174  
274,190  
246,414  
331,452  
328,546  
69,369  
68,355  
11,341  
32,327  
20,524  
192,435  
185,447  
272,562  
130,269  
120,989  
12,759  
9,831  
9,216  
9,263  
14,119  
54,522  
36,754  
99,596  
101,693  
100,465  
1,925,006  
1,920,418  
1,755,346  
1,792,433  
1,798,646  
0  
0  
0  
0  
0  
1,209,089  
1,161,354  
1,184,729  
1,215,129  
1,166,899  
0  
0  
0  
0  
0  
19,436  
60,819  
4,524  
11,151  
52,582  
109,022  
106,802  
106,802  
104,799  
112,887  
587,459  
591,443  
459,291  
461,353  
466,278  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,579,266  
2,494,995  
2,394,475  
2,397,438  
2,383,289  
912,451  
899,014  
798,593  
881,947  
894,837  
326,840  
327,819  
214,627  
296,567  
282,093  
585,611  
571,195  
583,966  
585,380  
612,744  
1,666,815  
1,595,981  
1,595,882  
1,515,491  
1,488,452  
1,666,815  
1,595,981  
1,595,882  
1,515,491  
1,488,452  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0