Công ty Cổ phần Container Việt Nam (VSC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,494,995  
2,394,475  
2,397,438  
2,383,289  
2,323,175  
574,577  
639,129  
605,005  
584,643  
574,863  
274,190  
246,414  
331,452  
328,546  
322,056  
68,355  
11,341  
32,327  
20,524  
21,518  
185,447  
272,562  
130,269  
120,989  
124,569  
9,831  
9,216  
9,263  
14,119  
13,443  
36,754  
99,596  
101,693  
100,465  
93,278  
1,920,418  
1,755,346  
1,792,433  
1,798,646  
1,748,312  
0  
0  
0  
0  
291  
1,161,354  
1,184,729  
1,215,129  
1,166,899  
1,092,392  
0  
0  
0  
0  
0  
60,819  
4,524  
11,151  
52,582  
70,459  
106,802  
106,802  
104,799  
112,887  
112,887  
591,443  
459,291  
461,353  
466,278  
472,283  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,494,995  
2,394,475  
2,397,438  
2,383,289  
2,323,175  
899,014  
798,593  
881,947  
894,837  
894,973  
327,819  
214,627  
296,567  
282,093  
277,614  
571,195  
583,966  
585,380  
612,744  
617,359  
1,595,981  
1,595,882  
1,515,491  
1,488,452  
1,428,202  
1,595,981  
1,595,882  
1,515,491  
1,488,452  
1,428,202  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0