Công ty Cổ phần Container Việt Nam (VSC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,488,195  
2,508,067  
2,492,011  
2,479,002  
2,579,266  
562,176  
568,201  
523,290  
492,370  
654,260  
238,260  
251,087  
238,737  
212,264  
325,174  
3,300  
3,856  
4,405  
49,155  
69,369  
217,464  
216,447  
190,830  
155,425  
192,435  
21,711  
21,133  
17,549  
13,370  
12,759  
81,442  
75,679  
71,769  
62,156  
54,522  
1,926,020  
1,939,866  
1,968,722  
1,986,633  
1,925,006  
53  
53  
53  
53  
0  
1,230,073  
1,229,325  
1,260,991  
1,201,904  
1,209,089  
0  
0  
0  
0  
0  
3,094  
11,289  
4,861  
74,854  
19,436  
112,232  
112,232  
112,232  
112,232  
109,022  
580,568  
586,967  
590,586  
597,590  
587,459  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,488,195  
2,508,067  
2,492,011  
2,479,002  
2,579,266  
637,184  
690,664  
708,525  
769,457  
912,451  
290,860  
280,629  
342,862  
369,161  
326,840  
346,323  
410,035  
365,663  
400,295  
585,611  
1,851,012  
1,817,403  
1,783,486  
1,709,546  
1,666,815  
1,851,012  
1,817,403  
1,783,486  
1,709,546  
1,666,815  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0