Công ty Cổ phần Container Việt Nam (VSC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,508,067  
2,492,011  
2,479,002  
2,579,266  
2,494,995  
568,201  
523,290  
492,370  
654,260  
574,577  
251,087  
238,737  
212,264  
325,174  
274,190  
3,856  
4,405  
49,155  
69,369  
68,355  
216,447  
190,830  
155,425  
192,435  
185,447  
21,133  
17,549  
13,370  
12,759  
9,831  
75,679  
71,769  
62,156  
54,522  
36,754  
1,939,866  
1,968,722  
1,986,633  
1,925,006  
1,920,418  
53  
53  
53  
0  
0  
1,229,325  
1,260,991  
1,201,904  
1,209,089  
1,161,354  
0  
0  
0  
0  
0  
11,289  
4,861  
74,854  
19,436  
60,819  
112,232  
112,232  
112,232  
109,022  
106,802  
586,967  
590,586  
597,590  
587,459  
591,443  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,508,067  
2,492,011  
2,479,002  
2,579,266  
2,494,995  
690,664  
708,525  
769,457  
912,451  
899,014  
280,629  
342,862  
369,161  
326,840  
327,819  
410,035  
365,663  
400,295  
585,611  
571,195  
1,817,403  
1,783,486  
1,709,546  
1,666,815  
1,595,981  
1,817,403  
1,783,486  
1,709,546  
1,666,815  
1,595,981  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0