Công ty Cổ phần Container Việt Nam (VSC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,383,289  
2,323,175  
2,396,864  
2,224,012  
1,845,350  
584,643  
574,863  
722,742  
585,876  
536,527  
328,546  
322,056  
477,606  
332,398  
286,103  
20,524  
21,518  
41,462  
78,526  
52,426  
120,989  
124,569  
109,327  
92,981  
137,520  
14,119  
13,443  
12,774  
9,960  
9,688  
100,465  
93,278  
81,573  
72,011  
50,789  
1,798,646  
1,748,312  
1,674,122  
1,638,136  
1,308,824  
0  
291  
291  
291  
0  
1,166,899  
1,092,392  
939,140  
958,833  
384,929  
0  
0  
0  
0  
0  
52,582  
70,459  
149,730  
82,696  
331,782  
112,887  
112,887  
108,890  
108,890  
106,389  
466,278  
472,283  
476,072  
487,426  
485,723  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,383,289  
2,323,175  
2,396,864  
2,224,012  
1,845,350  
894,837  
894,973  
800,083  
792,840  
479,851  
282,093  
277,614  
206,180  
374,986  
244,160  
612,744  
617,359  
593,903  
417,853  
235,691  
1,488,452  
1,428,202  
1,596,781  
1,431,172  
1,365,499  
1,488,452  
1,428,202  
1,596,781  
1,431,172  
1,365,499  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0