Công ty Cổ phần Container Việt Nam (VSC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,394,475  
2,397,438  
2,383,289  
2,323,175  
2,396,864  
639,129  
605,005  
584,643  
574,863  
722,742  
246,414  
331,452  
328,546  
322,056  
477,606  
11,341  
32,327  
20,524  
21,518  
41,462  
272,562  
130,269  
120,989  
124,569  
109,327  
9,216  
9,263  
14,119  
13,443  
12,774  
99,596  
101,693  
100,465  
93,278  
81,573  
1,755,346  
1,792,433  
1,798,646  
1,748,312  
1,674,122  
0  
0  
0  
291  
291  
1,184,729  
1,215,129  
1,166,899  
1,092,392  
939,140  
0  
0  
0  
0  
0  
4,524  
11,151  
52,582  
70,459  
149,730  
106,802  
104,799  
112,887  
112,887  
108,890  
459,291  
461,353  
466,278  
472,283  
476,072  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,394,475  
2,397,438  
2,383,289  
2,323,175  
2,396,864  
798,593  
881,947  
894,837  
894,973  
800,083  
214,627  
296,567  
282,093  
277,614  
206,180  
583,966  
585,380  
612,744  
617,359  
593,903  
1,595,882  
1,515,491  
1,488,452  
1,428,202  
1,596,781  
1,595,882  
1,515,491  
1,488,452  
1,428,202  
1,596,781  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0