Công ty Cổ phần đại lý hàng hải Việt Nam (VSA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
635,146  
671,725  
657,851  
611,747  
660,542  
348,697  
445,105  
423,337  
380,998  
413,015  
146,774  
218,676  
176,774  
184,091  
185,692  
27,000  
31,000  
36,000  
37,000  
34,000  
165,091  
184,864  
199,209  
149,978  
182,358  
4  
4  
37  
0  
1  
9,828  
10,562  
11,317  
9,929  
10,964  
286,449  
226,621  
234,514  
230,749  
247,527  
8,410  
8,321  
7,965  
965  
757  
76,429  
78,394  
78,526  
112,962  
116,358  
46,663  
47,709  
48,755  
49,801  
52,388  
140,261  
75,970  
75,545  
42,668  
51,090  
12,180  
14,041  
21,417  
21,976  
23,323  
2,507  
2,186  
2,305  
2,377  
3,611  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
635,146  
671,725  
657,851  
611,747  
660,542  
296,760  
343,448  
315,132  
282,213  
335,826  
288,196  
328,481  
300,179  
267,321  
320,902  
8,565  
14,968  
14,954  
14,893  
14,924  
338,386  
328,277  
342,719  
329,534  
324,716  
338,386  
328,277  
342,719  
329,534  
324,716  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0