Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (VSA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
644,962  
695,892  
650,848  
669,398  
619,935  
364,975  
414,460  
374,337  
390,129  
338,043  
156,623  
154,712  
140,443  
126,305  
133,564  
30,000  
30,000  
31,501  
30,000  
30,000  
167,334  
218,009  
190,531  
222,489  
164,913  
1  
10  
883  
759  
0  
11,018  
11,728  
10,981  
10,576  
9,566  
279,986  
281,433  
276,511  
279,269  
281,892  
8,961  
8,961  
8,961  
8,521  
8,410  
76,373  
76,473  
134,942  
136,554  
138,457  
41,475  
42,510  
43,544  
44,578  
45,617  
75,634  
75,586  
75,579  
75,496  
75,483  
15,718  
16,052  
11,594  
12,198  
12,009  
61,826  
61,850  
1,889  
1,921  
1,916  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
644,962  
695,892  
650,848  
669,398  
619,935  
272,437  
342,913  
301,933  
314,968  
266,557  
269,606  
333,850  
293,957  
306,582  
258,085  
2,830  
9,063  
7,976  
8,386  
8,471  
372,525  
352,979  
348,915  
354,430  
353,379  
372,525  
352,979  
348,915  
354,430  
353,379  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0