Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (VSA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
627,429  
662,723  
671,248  
676,970  
644,962  
410,193  
449,475  
468,321  
398,919  
364,975  
172,124  
191,954  
219,241  
157,533  
156,623  
47,002  
17,002  
42,002  
31,002  
30,000  
180,035  
231,429  
197,951  
200,018  
167,334  
70  
2  
2  
2  
1  
10,962  
9,089  
9,126  
10,365  
11,018  
217,236  
213,248  
202,927  
278,052  
279,986  
8,875  
8,875  
8,875  
8,950  
8,961  
75,084  
74,927  
75,659  
76,515  
76,373  
37,380  
38,372  
39,406  
40,441  
41,475  
6,732  
2,544  
3,406  
75,650  
75,634  
27,591  
28,035  
14,636  
15,181  
15,718  
61,573  
60,496  
60,944  
61,315  
61,826  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
627,429  
662,723  
671,248  
676,970  
644,962  
280,788  
328,669  
343,108  
300,743  
272,437  
279,044  
326,733  
340,447  
297,759  
269,606  
1,745  
1,936  
2,661  
2,984  
2,830  
346,641  
334,054  
328,140  
376,227  
372,525  
346,641  
334,054  
328,140  
376,227  
372,525  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0