Công ty Cổ phần đại lý hàng hải Việt Nam (VSA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
669,398  
619,935  
635,146  
671,725  
657,851  
390,129  
338,043  
348,697  
445,105  
423,337  
126,305  
133,564  
146,774  
218,676  
176,774  
30,000  
30,000  
27,000  
31,000  
36,000  
222,489  
164,913  
165,091  
184,864  
199,209  
759  
0  
4  
4  
37  
10,576  
9,566  
9,828  
10,562  
11,317  
279,269  
281,892  
286,449  
226,621  
234,514  
8,521  
8,410  
8,410  
8,321  
7,965  
136,554  
138,457  
76,429  
78,394  
78,526  
44,578  
45,617  
46,663  
47,709  
48,755  
75,496  
75,483  
140,261  
75,970  
75,545  
12,198  
12,009  
12,180  
14,041  
21,417  
1,921  
1,916  
2,507  
2,186  
2,305  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
669,398  
619,935  
635,146  
671,725  
657,851  
314,968  
266,557  
296,760  
343,448  
315,132  
306,582  
258,085  
288,196  
328,481  
300,179  
8,386  
8,471  
8,565  
14,968  
14,954  
354,430  
353,379  
338,386  
328,277  
342,719  
354,430  
353,379  
338,386  
328,277  
342,719  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0