Công ty Cổ phần đại lý hàng hải Việt Nam (VSA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
671,725  
657,851  
611,747  
660,542  
650,970  
445,105  
423,337  
380,998  
413,015  
417,253  
218,676  
176,774  
184,091  
185,692  
192,053  
31,000  
36,000  
37,000  
34,000  
34,000  
184,864  
199,209  
149,978  
182,358  
178,392  
4  
37  
0  
1  
1  
10,562  
11,317  
9,929  
10,964  
12,806  
226,621  
234,514  
230,749  
247,527  
233,717  
8,321  
7,965  
965  
757  
707  
78,394  
78,526  
112,962  
116,358  
71,938  
47,709  
48,755  
49,801  
52,388  
53,467  
75,970  
75,545  
42,668  
51,090  
77,327  
14,041  
21,417  
21,976  
23,323  
26,255  
2,186  
2,305  
2,377  
3,611  
4,024  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
671,725  
657,851  
611,747  
660,542  
650,970  
343,448  
315,132  
282,213  
335,826  
330,538  
328,481  
300,179  
267,321  
320,902  
316,674  
14,968  
14,954  
14,893  
14,924  
13,864  
328,277  
342,719  
329,534  
324,716  
320,432  
328,277  
342,719  
329,534  
324,716  
320,432  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0