Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (VSA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
695,892  
650,848  
669,398  
619,935  
635,146  
414,460  
374,337  
390,129  
338,043  
348,697  
154,712  
140,443  
126,305  
133,564  
146,774  
30,000  
31,501  
30,000  
30,000  
27,000  
218,009  
190,531  
222,489  
164,913  
165,091  
10  
883  
759  
0  
4  
11,728  
10,981  
10,576  
9,566  
9,828  
281,433  
276,511  
279,269  
281,892  
286,449  
8,961  
8,961  
8,521  
8,410  
8,410  
76,473  
134,942  
136,554  
138,457  
76,429  
42,510  
43,544  
44,578  
45,617  
46,663  
75,586  
75,579  
75,496  
75,483  
140,261  
16,052  
11,594  
12,198  
12,009  
12,180  
61,850  
1,889  
1,921  
1,916  
2,507  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
695,892  
650,848  
669,398  
619,935  
635,146  
342,913  
301,933  
314,968  
266,557  
296,760  
333,850  
293,957  
306,582  
258,085  
288,196  
9,063  
7,976  
8,386  
8,471  
8,565  
352,979  
348,915  
354,430  
353,379  
338,386  
352,979  
348,915  
354,430  
353,379  
338,386  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0