Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (VSA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
650,848  
669,398  
619,935  
635,146  
671,725  
374,337  
390,129  
338,043  
348,697  
445,105  
140,443  
126,305  
133,564  
146,774  
218,676  
31,501  
30,000  
30,000  
27,000  
31,000  
190,531  
222,489  
164,913  
165,091  
184,864  
883  
759  
0  
4  
4  
10,981  
10,576  
9,566  
9,828  
10,562  
276,511  
279,269  
281,892  
286,449  
226,621  
8,961  
8,521  
8,410  
8,410  
8,321  
134,942  
136,554  
138,457  
76,429  
78,394  
43,544  
44,578  
45,617  
46,663  
47,709  
75,579  
75,496  
75,483  
140,261  
75,970  
11,594  
12,198  
12,009  
12,180  
14,041  
1,889  
1,921  
1,916  
2,507  
2,186  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
650,848  
669,398  
619,935  
635,146  
671,725  
301,933  
314,968  
266,557  
296,760  
343,448  
293,957  
306,582  
258,085  
288,196  
328,481  
7,976  
8,386  
8,471  
8,565  
14,968  
348,915  
354,430  
353,379  
338,386  
328,277  
348,915  
354,430  
353,379  
338,386  
328,277  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0