Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (VSA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
671,248  
676,970  
644,962  
695,892  
650,848  
468,321  
398,919  
364,975  
414,460  
374,337  
219,241  
157,533  
156,623  
154,712  
140,443  
42,002  
31,002  
30,000  
30,000  
31,501  
197,951  
200,018  
167,334  
218,009  
190,531  
2  
2  
1  
10  
883  
9,126  
10,365  
11,018  
11,728  
10,981  
202,927  
278,052  
279,986  
281,433  
276,511  
8,875  
8,950  
8,961  
8,961  
8,961  
75,659  
76,515  
76,373  
76,473  
134,942  
39,406  
40,441  
41,475  
42,510  
43,544  
3,406  
75,650  
75,634  
75,586  
75,579  
14,636  
15,181  
15,718  
16,052  
11,594  
60,944  
61,315  
61,826  
61,850  
1,889  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
671,248  
676,970  
644,962  
695,892  
650,848  
343,108  
300,743  
272,437  
342,913  
301,933  
340,447  
297,759  
269,606  
333,850  
293,957  
2,661  
2,984  
2,830  
9,063  
7,976  
328,140  
376,227  
372,525  
352,979  
348,915  
328,140  
376,227  
372,525  
352,979  
348,915  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0