Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (VSA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
676,970  
644,962  
695,892  
650,848  
669,398  
398,919  
364,975  
414,460  
374,337  
390,129  
157,533  
156,623  
154,712  
140,443  
126,305  
31,002  
30,000  
30,000  
31,501  
30,000  
200,018  
167,334  
218,009  
190,531  
222,489  
2  
1  
10  
883  
759  
10,365  
11,018  
11,728  
10,981  
10,576  
278,052  
279,986  
281,433  
276,511  
279,269  
8,950  
8,961  
8,961  
8,961  
8,521  
76,515  
76,373  
76,473  
134,942  
136,554  
40,441  
41,475  
42,510  
43,544  
44,578  
75,650  
75,634  
75,586  
75,579  
75,496  
15,181  
15,718  
16,052  
11,594  
12,198  
61,315  
61,826  
61,850  
1,889  
1,921  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
676,970  
644,962  
695,892  
650,848  
669,398  
300,743  
272,437  
342,913  
301,933  
314,968  
297,759  
269,606  
333,850  
293,957  
306,582  
2,984  
2,830  
9,063  
7,976  
8,386  
376,227  
372,525  
352,979  
348,915  
354,430  
376,227  
372,525  
352,979  
348,915  
354,430  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0