Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
418,233  
413,213  
398,216  
400,776  
397,622  
70,976  
78,973  
61,259  
78,885  
67,455  
3,029  
12,786  
15,099  
15,520  
16,206  
33,000  
33,000  
23,000  
41,000  
33,000  
31,191  
30,735  
18,998  
19,190  
16,409  
0  
0  
0  
0  
0  
3,755  
2,452  
4,162  
3,175  
1,839  
347,257  
334,239  
336,957  
321,891  
330,167  
80,677  
80,677  
80,677  
80,677  
87,224  
571  
599  
628  
656  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
197,683  
184,634  
184,271  
169,074  
170,333  
68,319  
68,319  
71,369  
71,469  
72,591  
8  
11  
13  
16  
19  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
418,233  
413,213  
398,216  
400,776  
397,622  
158,345  
153,398  
140,210  
142,922  
140,201  
10,048  
5,989  
9,718  
22,147  
21,522  
148,297  
147,409  
130,493  
120,776  
118,679  
259,888  
259,814  
258,006  
257,854  
257,420  
259,888  
259,814  
258,006  
257,854  
257,420  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0