Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
392,450  
393,111  
387,418  
383,901  
363,397  
76,545  
79,186  
124,047  
148,455  
128,633  
27,037  
26,160  
28,479  
50,128  
117,986  
43,000  
46,000  
87,000  
63,000  
0  
5,658  
6,558  
7,854  
34,873  
9,893  
0  
0  
0  
0  
0  
850  
468  
714  
454  
754  
315,905  
313,926  
263,371  
235,446  
234,764  
78,035  
77,373  
76,800  
46,429  
45,847  
1  
9  
18  
26  
34  
0  
0  
0  
0  
0  
155,883  
154,550  
154,257  
155,063  
154,410  
79,921  
79,921  
29,366  
29,366  
29,584  
2,065  
2,073  
2,931  
4,561  
4,889  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
392,450  
393,111  
387,418  
383,901  
363,397  
138,672  
138,784  
129,991  
127,604  
108,156  
21,895  
22,445  
21,882  
28,911  
26,546  
116,776  
116,338  
108,109  
98,693  
81,610  
253,778  
254,328  
257,427  
256,297  
255,241  
253,778  
254,328  
257,427  
256,297  
255,241  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0