Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
400,776  
397,622  
396,949  
394,075  
393,936  
78,885  
67,455  
68,645  
144,364  
128,377  
15,520  
16,206  
17,388  
15,758  
16,763  
41,000  
33,000  
33,000  
28,000  
96,000  
19,190  
16,409  
16,457  
98,514  
15,128  
0  
0  
0  
0  
0  
3,175  
1,839  
1,800  
2,092  
487  
321,891  
330,167  
328,304  
249,710  
265,559  
80,677  
87,224  
84,149  
0  
80,323  
656  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
169,074  
170,333  
170,102  
170,306  
156,530  
71,469  
72,591  
74,031  
79,389  
28,426  
16  
19  
22  
16  
281  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
400,776  
397,622  
396,949  
394,075  
393,936  
142,922  
140,201  
139,674  
139,187  
139,992  
22,147  
21,522  
21,463  
21,444  
22,718  
120,776  
118,679  
118,211  
117,743  
117,274  
257,854  
257,420  
257,275  
254,888  
253,944  
257,854  
257,420  
257,275  
254,888  
253,944  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0