Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
621,786  
633,838  
445,859  
418,233  
413,213  
240,353  
254,662  
93,154  
70,976  
78,973  
3,379  
2,024  
22,484  
3,029  
12,786  
221,000  
234,000  
33,000  
33,000  
33,000  
15,296  
17,856  
33,251  
31,191  
30,735  
0  
0  
85  
0  
0  
678  
782  
4,334  
3,755  
2,452  
381,433  
379,177  
352,705  
347,257  
334,239  
80,759  
80,759  
80,677  
80,677  
80,677  
543  
576  
578  
571  
599  
0  
0  
0  
0  
0  
231,802  
229,512  
203,120  
197,683  
184,634  
68,319  
68,319  
68,319  
68,319  
68,319  
10  
11  
12  
8  
11  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
621,786  
633,838  
445,859  
418,233  
413,213  
357,055  
374,356  
185,957  
158,345  
153,398  
15,754  
32,988  
37,291  
10,048  
5,989  
341,301  
341,368  
148,666  
148,297  
147,409  
264,731  
259,482  
259,902  
259,888  
259,814  
264,731  
259,482  
259,902  
259,888  
259,814  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0