Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
394,075  
393,936  
392,450  
393,111  
387,418  
144,364  
128,377  
76,545  
79,186  
124,047  
15,758  
16,763  
27,037  
26,160  
28,479  
28,000  
96,000  
43,000  
46,000  
87,000  
98,514  
15,128  
5,658  
6,558  
7,854  
0  
0  
0  
0  
0  
2,092  
487  
850  
468  
714  
249,710  
265,559  
315,905  
313,926  
263,371  
0  
80,323  
78,035  
77,373  
76,800  
0  
0  
1  
9  
18  
0  
0  
0  
0  
0  
170,306  
156,530  
155,883  
154,550  
154,257  
79,389  
28,426  
79,921  
79,921  
29,366  
16  
281  
2,065  
2,073  
2,931  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
394,075  
393,936  
392,450  
393,111  
387,418  
139,187  
139,992  
138,672  
138,784  
129,991  
21,444  
22,718  
21,895  
22,445  
21,882  
117,743  
117,274  
116,776  
116,338  
108,109  
254,888  
253,944  
253,778  
254,328  
257,427  
254,888  
253,944  
253,778  
254,328  
257,427  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0