Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
396,949  
394,075  
393,936  
392,450  
393,111  
68,645  
144,364  
128,377  
76,545  
79,186  
17,388  
15,758  
16,763  
27,037  
26,160  
33,000  
28,000  
96,000  
43,000  
46,000  
16,457  
98,514  
15,128  
5,658  
6,558  
0  
0  
0  
0  
0  
1,800  
2,092  
487  
850  
468  
328,304  
249,710  
265,559  
315,905  
313,926  
84,149  
0  
80,323  
78,035  
77,373  
0  
0  
0  
1  
9  
0  
0  
0  
0  
0  
170,102  
170,306  
156,530  
155,883  
154,550  
74,031  
79,389  
28,426  
79,921  
79,921  
22  
16  
281  
2,065  
2,073  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
396,949  
394,075  
393,936  
392,450  
393,111  
139,674  
139,187  
139,992  
138,672  
138,784  
21,463  
21,444  
22,718  
21,895  
22,445  
118,211  
117,743  
117,274  
116,776  
116,338  
257,275  
254,888  
253,944  
253,778  
254,328  
257,275  
254,888  
253,944  
253,778  
254,328  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0