Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
397,622  
396,949  
394,075  
393,936  
392,450  
67,455  
68,645  
144,364  
128,377  
76,545  
16,206  
17,388  
15,758  
16,763  
27,037  
33,000  
33,000  
28,000  
96,000  
43,000  
16,409  
16,457  
98,514  
15,128  
5,658  
0  
0  
0  
0  
0  
1,839  
1,800  
2,092  
487  
850  
330,167  
328,304  
249,710  
265,559  
315,905  
87,224  
84,149  
0  
80,323  
78,035  
0  
0  
0  
0  
1  
0  
0  
0  
0  
0  
170,333  
170,102  
170,306  
156,530  
155,883  
72,591  
74,031  
79,389  
28,426  
79,921  
19  
22  
16  
281  
2,065  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
397,622  
396,949  
394,075  
393,936  
392,450  
140,201  
139,674  
139,187  
139,992  
138,672  
21,522  
21,463  
21,444  
22,718  
21,895  
118,679  
118,211  
117,743  
117,274  
116,776  
257,420  
257,275  
254,888  
253,944  
253,778  
257,420  
257,275  
254,888  
253,944  
253,778  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0