Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
398,216  
400,776  
397,622  
396,949  
394,075  
61,259  
78,885  
67,455  
68,645  
144,364  
15,099  
15,520  
16,206  
17,388  
15,758  
23,000  
41,000  
33,000  
33,000  
28,000  
18,998  
19,190  
16,409  
16,457  
98,514  
0  
0  
0  
0  
0  
4,162  
3,175  
1,839  
1,800  
2,092  
336,957  
321,891  
330,167  
328,304  
249,710  
80,677  
80,677  
87,224  
84,149  
0  
628  
656  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
184,271  
169,074  
170,333  
170,102  
170,306  
71,369  
71,469  
72,591  
74,031  
79,389  
13  
16  
19  
22  
16  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
398,216  
400,776  
397,622  
396,949  
394,075  
140,210  
142,922  
140,201  
139,674  
139,187  
9,718  
22,147  
21,522  
21,463  
21,444  
130,493  
120,776  
118,679  
118,211  
117,743  
258,006  
257,854  
257,420  
257,275  
254,888  
258,006  
257,854  
257,420  
257,275  
254,888  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0