Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
445,859  
418,233  
413,213  
398,216  
400,776  
93,154  
70,976  
78,973  
61,259  
78,885  
22,484  
3,029  
12,786  
15,099  
15,520  
33,000  
33,000  
33,000  
23,000  
41,000  
33,251  
31,191  
30,735  
18,998  
19,190  
85  
0  
0  
0  
0  
4,334  
3,755  
2,452  
4,162  
3,175  
352,705  
347,257  
334,239  
336,957  
321,891  
80,677  
80,677  
80,677  
80,677  
80,677  
578  
571  
599  
628  
656  
0  
0  
0  
0  
0  
203,120  
197,683  
184,634  
184,271  
169,074  
68,319  
68,319  
68,319  
71,369  
71,469  
12  
8  
11  
13  
16  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
445,859  
418,233  
413,213  
398,216  
400,776  
185,957  
158,345  
153,398  
140,210  
142,922  
37,291  
10,048  
5,989  
9,718  
22,147  
148,666  
148,297  
147,409  
130,493  
120,776  
259,902  
259,888  
259,814  
258,006  
257,854  
259,902  
259,888  
259,814  
258,006  
257,854  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0