Công ty Cổ phần Vincom Retail (VRE: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
36,775,364  
36,087,235  
38,119,918  
37,850,535  
36,242,218  
7,612,491  
10,217,478  
13,339,607  
9,947,737  
6,230,831  
2,325,005  
1,532,281  
1,404,510  
1,421,529  
2,262,618  
14,983  
14,983  
60,182  
62,182  
59,724  
1,226,188  
1,129,069  
3,886,016  
3,775,702  
1,608,152  
1,380,827  
2,294,077  
1,969,431  
1,655,311  
1,714,443  
2,665,488  
5,247,067  
6,019,468  
3,033,014  
585,893  
29,162,874  
25,869,757  
24,780,311  
27,902,798  
30,011,387  
7,970  
9,917  
9,501  
7,595  
2,623,180  
283,422  
302,827  
168,008  
170,583  
185,071  
24,708,794  
21,241,807  
20,182,535  
20,792,486  
19,098,825  
818,694  
1,106,395  
1,294,574  
1,164,718  
810,698  
1,830,000  
1,830,000  
1,830,000  
1,830,000  
0  
1,513,994  
1,378,811  
1,295,693  
3,937,417  
7,293,612  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
36,775,364  
36,087,235  
38,119,918  
37,850,535  
36,242,218  
8,961,950  
8,831,541  
11,484,364  
11,767,500  
11,092,628  
5,211,413  
5,283,421  
7,564,061  
7,747,517  
7,306,608  
3,750,537  
3,548,120  
3,920,302  
4,019,983  
3,786,020  
27,813,415  
27,255,694  
26,635,554  
26,083,035  
25,149,590  
27,813,415  
27,255,694  
26,635,554  
26,083,035  
25,149,590  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0