Công ty Cổ phần Vincom Retail (VRE: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
38,104,030  
36,775,364  
36,087,235  
38,119,918  
37,850,535  
7,122,641  
7,612,491  
10,217,478  
13,339,607  
9,947,737  
2,431,381  
2,325,005  
1,532,281  
1,404,510  
1,421,529  
701,417  
14,983  
14,983  
60,182  
62,182  
1,047,919  
1,226,188  
1,129,069  
3,886,016  
3,775,702  
901,518  
1,380,827  
2,294,077  
1,969,431  
1,655,311  
2,040,406  
2,665,488  
5,247,067  
6,019,468  
3,033,014  
30,981,390  
29,162,874  
25,869,757  
24,780,311  
27,902,798  
10,107  
7,970  
9,917  
9,501  
7,595  
307,842  
283,422  
302,827  
168,008  
170,583  
25,849,769  
24,708,794  
21,241,807  
20,182,535  
20,792,486  
1,343,478  
818,694  
1,106,395  
1,294,574  
1,164,718  
1,832,000  
1,830,000  
1,830,000  
1,830,000  
1,830,000  
1,638,194  
1,513,994  
1,378,811  
1,295,693  
3,937,417  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
38,104,030  
36,775,364  
36,087,235  
38,119,918  
37,850,535  
9,593,150  
8,961,950  
8,831,541  
11,484,364  
11,767,500  
5,678,594  
5,211,413  
5,283,421  
7,564,061  
7,747,517  
3,914,556  
3,750,537  
3,548,120  
3,920,302  
4,019,983  
28,510,880  
27,813,415  
27,255,694  
26,635,554  
26,083,035  
28,510,880  
27,813,415  
27,255,694  
26,635,554  
26,083,035  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0