Công ty Cổ phần Vincom Retail (VRE: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
36,087,235  
38,119,918  
37,850,535  
36,242,218  
36,518,959  
10,217,478  
13,339,607  
9,947,737  
6,230,831  
12,325,990  
1,532,281  
1,404,510  
1,421,529  
2,262,618  
4,542,872  
14,983  
60,182  
62,182  
59,724  
58,896  
1,129,069  
3,886,016  
3,775,702  
1,608,152  
5,803,269  
2,294,077  
1,969,431  
1,655,311  
1,714,443  
1,240,222  
5,247,067  
6,019,468  
3,033,014  
585,893  
680,731  
25,869,757  
24,780,311  
27,902,798  
30,011,387  
24,192,969  
9,917  
9,501  
7,595  
2,623,180  
2,621,180  
302,827  
168,008  
170,583  
185,071  
176,484  
21,241,807  
20,182,535  
20,792,486  
19,098,825  
18,921,885  
1,106,395  
1,294,574  
1,164,718  
810,698  
693,883  
1,830,000  
1,830,000  
1,830,000  
0  
0  
1,378,811  
1,295,693  
3,937,417  
7,293,612  
1,779,537  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
36,087,235  
38,119,918  
37,850,535  
36,242,218  
36,518,959  
8,831,541  
11,484,364  
11,767,500  
11,092,628  
11,618,463  
5,283,421  
7,564,061  
7,747,517  
7,306,608  
7,401,475  
3,548,120  
3,920,302  
4,019,983  
3,786,020  
4,216,987  
27,255,694  
26,635,554  
26,083,035  
25,149,590  
24,900,497  
27,255,694  
26,635,554  
26,083,035  
25,149,590  
24,900,497  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0