Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC (VRC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,118,743  
952,125  
239,195  
254,281  
258,723  
1,111,099  
942,990  
224,748  
113,609  
90,028  
111,915  
71,638  
21,546  
63,093  
22,650  
0  
0  
0  
0  
49,829  
327,021  
248,749  
72,256  
47,705  
10,786  
660,527  
621,552  
130,778  
2,599  
6,268  
11,636  
1,052  
168  
211  
494  
7,645  
9,135  
14,447  
140,672  
168,695  
5  
138  
0  
0  
25,000  
1,036  
1,039  
1,043  
1,050  
4,725  
0  
7,286  
12,592  
12,752  
12,912  
0  
0  
0  
126,058  
126,058  
0  
0  
0  
0  
0  
6,603  
673  
812  
812  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,118,743  
952,125  
239,195  
254,281  
258,723  
370,920  
186,345  
28,888  
50,626  
81,303  
265,539  
179,904  
22,386  
44,101  
74,440  
105,381  
6,441  
6,502  
6,525  
6,862  
747,824  
765,780  
210,307  
203,655  
177,420  
747,824  
765,780  
210,307  
203,655  
177,420  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0