Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC (VRC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,419,084  
1,240,413  
1,098,906  
1,118,743  
952,125  
919,724  
921,958  
790,167  
1,111,099  
942,990  
31,260  
42,948  
33,265  
111,915  
71,638  
0  
0  
0  
0  
0  
111,522  
372,911  
251,568  
327,021  
248,749  
758,665  
488,017  
487,432  
660,527  
621,552  
18,277  
18,083  
17,902  
11,636  
1,052  
499,359  
318,454  
308,739  
7,645  
9,135  
360  
360  
360  
5  
138  
3,452  
3,558  
2,426  
1,036  
1,039  
0  
0  
0  
0  
7,286  
0  
0  
0  
0  
0  
494,012  
314,073  
303,768  
0  
0  
1,536  
464  
2,185  
6,603  
673  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,419,084  
1,240,413  
1,098,906  
1,118,743  
952,125  
404,676  
326,878  
300,783  
370,920  
186,345  
304,652  
226,854  
200,758  
265,539  
179,904  
100,024  
100,024  
100,024  
105,381  
6,441  
1,014,407  
913,535  
798,123  
747,824  
765,780  
1,014,407  
913,535  
798,123  
747,824  
765,780  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0