Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu (VRC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
199,942  
210,744  
247,607  
351,309  
356,596  
52,079  
62,615  
96,357  
156,796  
162,282  
1,872  
562  
1,932  
9,757  
19,538  
0  
0  
0  
0  
0  
9,753  
21,775  
39,222  
21,969  
21,015  
39,803  
38,902  
52,119  
118,646  
115,214  
651  
1,377  
3,084  
6,425  
6,516  
147,863  
148,129  
151,250  
194,512  
194,314  
0  
0  
0  
0  
0  
4,872  
4,935  
5,008  
10,201  
10,277  
16,636  
16,840  
17,044  
17,248  
17,452  
126,058  
126,055  
128,601  
158,474  
158,469  
0  
0  
0  
0  
0  
297  
300  
598  
8,590  
8,117  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
199,942  
210,744  
247,607  
351,309  
356,596  
28,338  
38,652  
69,285  
174,021  
180,624  
21,766  
32,080  
62,713  
159,270  
165,865  
6,572  
6,572  
6,572  
14,751  
14,759  
171,603  
172,092  
178,322  
177,288  
175,973  
171,603  
172,092  
178,322  
177,288  
175,973  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0