Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC (VRC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
254,281  
258,723  
235,638  
202,266  
199,942  
113,609  
90,028  
91,448  
54,618  
52,079  
63,093  
22,650  
76,054  
3,302  
1,872  
0  
49,829  
0  
0  
0  
47,705  
10,786  
8,785  
10,189  
9,753  
2,599  
6,268  
6,113  
40,467  
39,803  
211  
494  
496  
660  
651  
140,672  
168,695  
144,190  
147,648  
147,863  
0  
25,000  
0  
0  
0  
1,050  
4,725  
4,762  
4,817  
4,872  
12,752  
12,912  
13,073  
16,476  
16,636  
126,058  
126,058  
126,058  
126,058  
126,058  
0  
0  
0  
0  
0  
812  
0  
297  
297  
297  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
254,281  
258,723  
235,638  
202,266  
199,942  
50,626  
81,303  
59,001  
30,702  
28,338  
44,101  
74,440  
52,475  
24,144  
21,766  
6,525  
6,862  
6,525  
6,559  
6,572  
203,655  
177,420  
176,638  
171,564  
171,603  
203,655  
177,420  
176,638  
171,564  
171,603  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0