Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu (VRC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
202,266  
199,942  
210,744  
247,607  
351,309  
54,618  
52,079  
62,615  
96,357  
156,796  
3,302  
1,872  
562  
1,932  
9,757  
0  
0  
0  
0  
0  
10,189  
9,753  
21,775  
39,222  
21,969  
40,467  
39,803  
38,902  
52,119  
118,646  
660  
651  
1,377  
3,084  
6,425  
147,648  
147,863  
148,129  
151,250  
194,512  
0  
0  
0  
0  
0  
4,817  
4,872  
4,935  
5,008  
10,201  
16,476  
16,636  
16,840  
17,044  
17,248  
126,058  
126,058  
126,055  
128,601  
158,474  
0  
0  
0  
0  
0  
297  
297  
300  
598  
8,590  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
202,266  
199,942  
210,744  
247,607  
351,309  
30,702  
28,338  
38,652  
69,285  
174,021  
24,144  
21,766  
32,080  
62,713  
159,270  
6,559  
6,572  
6,572  
6,572  
14,751  
171,564  
171,603  
172,092  
178,322  
177,288  
171,564  
171,603  
172,092  
178,322  
177,288  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0