Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC (VRC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
952,125  
239,195  
254,281  
258,723  
235,638  
942,990  
224,748  
113,609  
90,028  
91,448  
71,638  
21,546  
63,093  
22,650  
76,054  
0  
0  
0  
49,829  
0  
248,749  
72,256  
47,705  
10,786  
8,785  
621,552  
130,778  
2,599  
6,268  
6,113  
1,052  
168  
211  
494  
496  
9,135  
14,447  
140,672  
168,695  
144,190  
138  
0  
0  
25,000  
0  
1,039  
1,043  
1,050  
4,725  
4,762  
7,286  
12,592  
12,752  
12,912  
13,073  
0  
0  
126,058  
126,058  
126,058  
0  
0  
0  
0  
0  
673  
812  
812  
0  
297  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
952,125  
239,195  
254,281  
258,723  
235,638  
186,345  
28,888  
50,626  
81,303  
59,001  
179,904  
22,386  
44,101  
74,440  
52,475  
6,441  
6,502  
6,525  
6,862  
6,525  
765,780  
210,307  
203,655  
177,420  
176,638  
765,780  
210,307  
203,655  
177,420  
176,638  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0