Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu (VRC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
235,638  
202,266  
199,942  
210,744  
247,607  
91,448  
54,618  
52,079  
62,615  
96,357  
76,054  
3,302  
1,872  
562  
1,932  
0  
0  
0  
0  
0  
8,785  
10,189  
9,753  
21,775  
39,222  
6,113  
40,467  
39,803  
38,902  
52,119  
496  
660  
651  
1,377  
3,084  
144,190  
147,648  
147,863  
148,129  
151,250  
0  
0  
0  
0  
0  
4,762  
4,817  
4,872  
4,935  
5,008  
13,073  
16,476  
16,636  
16,840  
17,044  
126,058  
126,058  
126,058  
126,055  
128,601  
0  
0  
0  
0  
0  
297  
297  
297  
300  
598  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
235,638  
202,266  
199,942  
210,744  
247,607  
59,001  
30,702  
28,338  
38,652  
69,285  
52,475  
24,144  
21,766  
32,080  
62,713  
6,525  
6,559  
6,572  
6,572  
6,572  
176,638  
171,564  
171,603  
172,092  
178,322  
176,638  
171,564  
171,603  
172,092  
178,322  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0