Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC (VRC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,240,413  
1,098,906  
1,118,743  
952,125  
239,195  
921,958  
790,167  
1,111,099  
942,990  
224,748  
42,948  
33,265  
111,915  
71,638  
21,546  
0  
0  
0  
0  
0  
372,911  
251,568  
327,021  
248,749  
72,256  
488,017  
487,432  
660,527  
621,552  
130,778  
18,083  
17,902  
11,636  
1,052  
168  
318,454  
308,739  
7,645  
9,135  
14,447  
360  
360  
5  
138  
0  
3,558  
2,426  
1,036  
1,039  
1,043  
0  
0  
0  
7,286  
12,592  
0  
0  
0  
0  
0  
314,073  
303,768  
0  
0  
0  
464  
2,185  
6,603  
673  
812  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,240,413  
1,098,906  
1,118,743  
952,125  
239,195  
326,878  
300,783  
370,920  
186,345  
28,888  
226,854  
200,758  
265,539  
179,904  
22,386  
100,024  
100,024  
105,381  
6,441  
6,502  
913,535  
798,123  
747,824  
765,780  
210,307  
913,535  
798,123  
747,824  
765,780  
210,307  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0