Công ty Cổ phần Giám định Vinacomin (VQC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
86,154  
82,062  
86,009  
84,011  
 
65,782  
59,836  
63,160  
60,560  
 
9,442  
5,886  
10,955  
11,754  
 
39,849  
35,849  
37,409  
33,409  
 
16,363  
18,017  
14,709  
15,300  
 
34  
44  
45  
37  
 
94  
41  
42  
59  
 
20,373  
22,226  
22,848  
23,451  
 
5  
0  
0  
0  
 
19,976  
20,838  
19,847  
21,660  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
1,005  
2,998  
1,788  
 
0  
0  
0  
0  
 
392  
384  
4  
4  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
86,154  
82,062  
86,009  
84,011  
 
13,851  
11,173  
13,234  
12,382  
 
12,916  
10,265  
12,788  
12,248  
 
936  
907  
446  
134  
 
72,303  
70,890  
72,775  
71,629  
 
72,303  
70,890  
72,775  
71,629  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0