Công ty Cổ phần Giám định Vinacomin (VQC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
104,607  
 
106,808  
101,821  
100,264  
90,988  
 
87,687  
85,491  
81,585  
17,033  
 
8,066  
11,071  
8,874  
55,995  
 
59,291  
57,764  
54,294  
17,640  
 
19,787  
16,557  
18,239  
46  
 
104  
33  
29  
275  
 
438  
65  
148  
13,618  
 
19,121  
16,330  
18,679  
0  
 
0  
0  
0  
13,319  
 
18,701  
16,207  
18,440  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
299  
 
421  
123  
239  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
104,607  
 
106,808  
101,821  
100,264  
21,773  
 
21,941  
19,045  
18,356  
17,779  
 
18,470  
16,419  
15,730  
3,995  
 
3,471  
2,625  
2,625  
82,833  
 
84,867  
82,776  
81,908  
82,833  
 
84,867  
82,776  
81,908  
0  
 
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
 
0  
0  
0