Công ty Cổ phần Giám định Vinacomin (VQC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
106,808  
101,821  
100,264  
99,421  
101,682  
87,687  
85,491  
81,585  
77,939  
76,679  
8,066  
11,071  
8,874  
7,823  
4,177  
59,291  
57,764  
54,294  
46,009  
54,409  
19,787  
16,557  
18,239  
23,987  
17,471  
104  
33  
29  
35  
49  
438  
65  
148  
84  
573  
19,121  
16,330  
18,679  
21,482  
25,004  
0  
0  
0  
0  
0  
18,701  
16,207  
18,440  
21,179  
25,000  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
421  
123  
239  
303  
4  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
106,808  
101,821  
100,264  
99,421  
101,682  
21,941  
19,045  
18,356  
11,546  
14,569  
18,470  
16,419  
15,730  
8,921  
11,978  
3,471  
2,625  
2,625  
2,625  
2,591  
84,867  
82,776  
81,908  
87,874  
87,113  
84,867  
82,776  
81,908  
87,874  
87,113  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0