Công ty Cổ phần Giám định Vinacomin (VQC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
88,639  
86,154  
82,062  
86,592  
86,009  
71,368  
65,782  
59,836  
61,237  
63,160  
7,896  
9,442  
5,886  
8,110  
10,955  
47,795  
39,849  
35,849  
38,963  
37,409  
15,498  
16,363  
18,017  
14,028  
14,709  
38  
34  
44  
53  
45  
141  
94  
41  
84  
42  
17,271  
20,373  
22,226  
25,354  
22,848  
0  
5  
0  
0  
0  
17,185  
19,976  
20,838  
23,837  
19,847  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,005  
1,005  
2,998  
0  
0  
0  
0  
0  
86  
392  
384  
512  
4  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
88,639  
86,154  
82,062  
86,592  
86,009  
14,971  
13,851  
11,173  
16,648  
13,234  
14,475  
12,916  
10,265  
15,872  
12,788  
497  
936  
907  
776  
446  
73,668  
72,303  
70,890  
69,943  
72,775  
73,668  
72,303  
70,890  
69,943  
72,775  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0