Công ty Cổ phần Giám định Vinacomin (VQC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
112,423  
111,826  
104,607  
 
106,808  
93,311  
99,234  
90,988  
 
87,687  
10,577  
10,082  
17,033  
 
8,066  
58,491  
71,372  
55,995  
 
59,291  
23,794  
17,721  
17,640  
 
19,787  
249  
18  
46  
 
104  
201  
41  
275  
 
438  
19,112  
12,592  
13,618  
 
19,121  
0  
0  
0  
 
0  
17,869  
12,436  
13,319  
 
18,701  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
1,243  
156  
299  
 
421  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
112,423  
111,826  
104,607  
 
106,808  
25,206  
27,670  
21,773  
 
21,941  
20,680  
23,488  
17,779  
 
18,470  
4,526  
4,183  
3,995  
 
3,471  
87,217  
84,156  
82,833  
 
84,867  
87,217  
84,156  
82,833  
 
84,867  
0  
0  
0  
 
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
 
0