Công ty Cổ phần Giám định Vinacomin (VQC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
111,826  
104,607  
 
106,808  
101,821  
99,234  
90,988  
 
87,687  
85,491  
10,082  
17,033  
 
8,066  
11,071  
71,372  
55,995  
 
59,291  
57,764  
17,721  
17,640  
 
19,787  
16,557  
18  
46  
 
104  
33  
41  
275  
 
438  
65  
12,592  
13,618  
 
19,121  
16,330  
0  
0  
 
0  
0  
12,436  
13,319  
 
18,701  
16,207  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
156  
299  
 
421  
123  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
111,826  
104,607  
 
106,808  
101,821  
27,670  
21,773  
 
21,941  
19,045  
23,488  
17,779  
 
18,470  
16,419  
4,183  
3,995  
 
3,471  
2,625  
84,156  
82,833  
 
84,867  
82,776  
84,156  
82,833  
 
84,867  
82,776  
0  
0  
 
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
 
0  
0