Công ty Cổ phần Giám định Vinacomin (VQC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
101,682  
88,639  
86,154  
82,062  
86,592  
76,679  
71,368  
65,782  
59,836  
61,237  
4,177  
7,896  
9,442  
5,886  
8,110  
54,409  
47,795  
39,849  
35,849  
38,963  
17,471  
15,498  
16,363  
18,017  
14,028  
49  
38  
34  
44  
53  
573  
141  
94  
41  
84  
25,004  
17,271  
20,373  
22,226  
25,354  
0  
0  
5  
0  
0  
25,000  
17,185  
19,976  
20,838  
23,837  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,005  
1,005  
0  
0  
0  
0  
0  
4  
86  
392  
384  
512  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
101,682  
88,639  
86,154  
82,062  
86,592  
14,569  
14,971  
13,851  
11,173  
16,648  
11,978  
14,475  
12,916  
10,265  
15,872  
2,591  
497  
936  
907  
776  
87,113  
73,668  
72,303  
70,890  
69,943  
87,113  
73,668  
72,303  
70,890  
69,943  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0