Công ty Cổ phần Giám định Vinacomin (VQC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
100,264  
99,421  
101,682  
88,639  
86,154  
81,585  
77,939  
76,679  
71,368  
65,782  
8,874  
7,823  
4,177  
7,896  
9,442  
54,294  
46,009  
54,409  
47,795  
39,849  
18,239  
23,987  
17,471  
15,498  
16,363  
29  
35  
49  
38  
34  
148  
84  
573  
141  
94  
18,679  
21,482  
25,004  
17,271  
20,373  
0  
0  
0  
0  
5  
18,440  
21,179  
25,000  
17,185  
19,976  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
239  
303  
4  
86  
392  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
100,264  
99,421  
101,682  
88,639  
86,154  
18,356  
11,546  
14,569  
14,971  
13,851  
15,730  
8,921  
11,978  
14,475  
12,916  
2,625  
2,625  
2,591  
497  
936  
81,908  
87,874  
87,113  
73,668  
72,303  
81,908  
87,874  
87,113  
73,668  
72,303  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0