Công ty Cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam (VPS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
562,190  
530,271  
562,540  
507,551  
562,606  
451,561  
429,034  
463,780  
412,509  
471,798  
86,630  
38,704  
58,508  
48,412  
49,424  
10,000  
50,000  
40,000  
0  
0  
204,671  
163,993  
176,446  
168,226  
233,357  
144,590  
167,248  
179,286  
182,304  
178,658  
5,670  
9,090  
9,540  
13,567  
10,359  
110,630  
101,237  
98,760  
95,042  
90,808  
2,363  
3,090  
329  
866  
1,132  
44,691  
37,304  
37,984  
37,342  
38,687  
0  
0  
0  
0  
0  
17,353  
19,019  
15,787  
13,823  
7,388  
42,895  
38,541  
41,877  
40,787  
40,728  
3,328  
3,282  
2,783  
2,225  
2,874  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
562,190  
530,271  
562,540  
507,551  
562,606  
215,142  
181,031  
225,609  
172,166  
223,559  
215,115  
181,026  
225,582  
172,166  
223,032  
27  
5  
27  
0  
527  
347,048  
349,240  
336,930  
335,385  
339,046  
346,918  
349,110  
336,800  
335,035  
338,917  
130  
130  
130  
350  
130  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0