Công ty Cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam (VPS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
562,540  
507,551  
562,606  
484,255  
525,646  
463,780  
412,509  
471,798  
402,732  
444,682  
58,508  
48,412  
49,424  
58,823  
57,454  
40,000  
0  
0  
0  
0  
176,446  
168,226  
233,357  
153,656  
171,272  
179,286  
182,304  
178,658  
178,405  
203,562  
9,540  
13,567  
10,359  
11,848  
12,394  
98,760  
95,042  
90,808  
81,523  
80,964  
329  
866  
1,132  
716  
549  
37,984  
37,342  
38,687  
35,002  
33,580  
0  
0  
0  
0  
0  
15,787  
13,823  
7,388  
7,606  
7,860  
41,877  
40,787  
40,728  
35,704  
36,019  
2,783  
2,225  
2,874  
2,495  
2,955  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
562,540  
507,551  
562,606  
484,255  
525,646  
225,609  
172,166  
223,559  
171,349  
218,187  
225,582  
172,166  
223,032  
170,821  
217,660  
27  
0  
527  
527  
527  
336,930  
335,385  
339,046  
312,906  
307,459  
336,800  
335,035  
338,917  
311,779  
306,332  
130  
350  
130  
1,127  
1,127  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0