Công ty Cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam (VPS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
611,140  
556,691  
557,061  
534,724  
562,190  
477,206  
457,074  
453,182  
423,946  
451,561  
89,962  
80,504  
80,391  
78,065  
86,630  
50,000  
40,000  
30,000  
30,000  
10,000  
148,947  
174,045  
174,250  
164,341  
204,671  
176,186  
155,122  
161,903  
142,451  
144,590  
12,110  
7,402  
6,637  
9,090  
5,670  
133,934  
99,617  
103,879  
110,778  
110,630  
2,197  
2,410  
2,193  
3,313  
2,363  
56,969  
56,752  
53,190  
45,166  
44,691  
0  
0  
0  
0  
0  
41,462  
6,246  
5,788  
16,643  
17,353  
27,747  
30,956  
38,043  
42,191  
42,895  
5,560  
3,253  
4,666  
3,465  
3,328  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
611,140  
556,691  
557,061  
534,724  
562,190  
266,894  
203,443  
214,228  
180,143  
215,142  
266,867  
203,416  
213,544  
180,116  
215,115  
27  
27  
684  
27  
27  
344,246  
353,247  
342,833  
354,581  
347,048  
344,116  
353,117  
342,703  
354,451  
346,918  
130  
130  
130  
130  
130  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0