Công ty Cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam (VPS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
534,724  
562,190  
530,271  
562,540  
507,551  
423,946  
451,561  
429,034  
463,780  
412,509  
78,065  
86,630  
38,704  
58,508  
48,412  
30,000  
10,000  
50,000  
40,000  
0  
164,341  
204,671  
163,993  
176,446  
168,226  
142,451  
144,590  
167,248  
179,286  
182,304  
9,090  
5,670  
9,090  
9,540  
13,567  
110,778  
110,630  
101,237  
98,760  
95,042  
3,313  
2,363  
3,090  
329  
866  
45,166  
44,691  
37,304  
37,984  
37,342  
0  
0  
0  
0  
0  
16,643  
17,353  
19,019  
15,787  
13,823  
42,191  
42,895  
38,541  
41,877  
40,787  
3,465  
3,328  
3,282  
2,783  
2,225  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
534,724  
562,190  
530,271  
562,540  
507,551  
180,143  
215,142  
181,031  
225,609  
172,166  
180,116  
215,115  
181,026  
225,582  
172,166  
27  
27  
5  
27  
0  
354,581  
347,048  
349,240  
336,930  
335,385  
354,451  
346,918  
349,110  
336,800  
335,035  
130  
130  
130  
130  
350  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0