Công ty Cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam (VPS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
540,162  
551,895  
535,401  
611,140  
556,691  
396,660  
411,773  
399,509  
477,206  
457,074  
27,472  
44,767  
31,635  
89,962  
80,504  
50,000  
50,000  
50,000  
50,000  
40,000  
133,564  
113,167  
130,676  
148,947  
174,045  
169,335  
185,366  
174,144  
176,186  
155,122  
16,289  
18,473  
13,054  
12,110  
7,402  
143,502  
140,122  
135,892  
133,934  
99,617  
885  
2,197  
2,924  
2,197  
2,410  
51,835  
53,946  
54,695  
56,969  
56,752  
0  
0  
0  
0  
0  
67,611  
58,976  
47,962  
41,462  
6,246  
20,342  
21,785  
25,405  
27,747  
30,956  
2,830  
3,218  
4,906  
5,560  
3,253  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
540,162  
551,895  
535,401  
611,140  
556,691  
194,685  
210,480  
186,860  
266,894  
203,443  
193,864  
209,948  
186,833  
266,867  
203,416  
821  
532  
27  
27  
27  
345,477  
341,415  
348,541  
344,246  
353,247  
345,347  
341,285  
348,411  
344,116  
353,117  
130  
130  
130  
130  
130  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0