Công ty Cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam (VPS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
557,061  
534,724  
562,190  
530,271  
562,540  
453,182  
423,946  
451,561  
429,034  
463,780  
80,391  
78,065  
86,630  
38,704  
58,508  
30,000  
30,000  
10,000  
50,000  
40,000  
174,250  
164,341  
204,671  
163,993  
176,446  
161,903  
142,451  
144,590  
167,248  
179,286  
6,637  
9,090  
5,670  
9,090  
9,540  
103,879  
110,778  
110,630  
101,237  
98,760  
2,193  
3,313  
2,363  
3,090  
329  
53,190  
45,166  
44,691  
37,304  
37,984  
0  
0  
0  
0  
0  
5,788  
16,643  
17,353  
19,019  
15,787  
38,043  
42,191  
42,895  
38,541  
41,877  
4,666  
3,465  
3,328  
3,282  
2,783  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
557,061  
534,724  
562,190  
530,271  
562,540  
214,228  
180,143  
215,142  
181,031  
225,609  
213,544  
180,116  
215,115  
181,026  
225,582  
684  
27  
27  
5  
27  
342,833  
354,581  
347,048  
349,240  
336,930  
342,703  
354,451  
346,918  
349,110  
336,800  
130  
130  
130  
130  
130  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0