Công ty cổ phần In và thương mại Vina (VPR: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
52,428  
 
 
 
 
29,706  
 
 
 
 
1,567  
 
 
 
 
6,275  
 
 
 
 
17,573  
 
 
 
 
3,395  
 
 
 
 
896  
 
 
 
 
22,722  
 
 
 
 
183  
 
 
 
 
2,128  
 
 
 
 
17,882  
 
 
 
 
2,321  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
207  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
52,428  
 
 
 
 
17,335  
 
 
 
 
15,555  
 
 
 
 
1,780  
 
 
 
 
35,093  
 
 
 
 
35,093  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0