Công ty Cổ phần bao bì dầu thực vật (VPK: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
340,738  
353,736  
375,038  
390,311  
409,398  
41,673  
48,984  
64,553  
73,909  
84,759  
917  
843  
5,061  
2,313  
13,559  
0  
0  
0  
0  
0  
13,844  
18,216  
28,101  
33,384  
32,678  
20,740  
23,550  
25,063  
32,516  
32,933  
6,171  
6,376  
6,328  
5,695  
5,588  
299,065  
304,752  
310,485  
316,403  
324,639  
0  
0  
0  
0  
0  
266,980  
272,326  
277,719  
278,820  
286,608  
0  
0  
0  
0  
0  
1,713  
1,713  
1,713  
6,123  
6,165  
0  
0  
0  
0  
0  
30,373  
30,713  
31,053  
31,460  
31,867  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
340,738  
353,736  
375,038  
390,311  
409,398  
241,492  
243,769  
255,127  
258,700  
265,520  
106,402  
98,679  
101,036  
104,610  
106,430  
135,091  
145,091  
154,091  
154,091  
159,091  
99,246  
109,967  
119,912  
131,611  
143,878  
99,246  
109,967  
119,912  
131,611  
143,878  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0