Công ty Cổ phần bao bì dầu thực vật (VPK: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
390,311  
409,398  
394,787  
407,585  
399,269  
73,909  
84,759  
69,373  
84,977  
81,443  
2,313  
13,559  
2,845  
3,854  
4,052  
0  
0  
0  
0  
0  
33,384  
32,678  
27,598  
33,543  
31,310  
32,516  
32,933  
33,213  
42,037  
41,827  
5,695  
5,588  
5,717  
5,542  
4,254  
316,403  
324,639  
325,414  
322,609  
317,826  
0  
0  
0  
0  
0  
278,820  
286,608  
81,058  
84,150  
87,269  
0  
0  
0  
0  
0  
6,123  
6,165  
212,083  
206,183  
199,269  
0  
0  
0  
0  
0  
31,460  
31,867  
32,273  
32,275  
31,289  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
390,311  
409,398  
394,787  
407,585  
399,269  
258,700  
265,520  
242,443  
248,175  
238,004  
104,610  
106,430  
89,921  
98,653  
94,831  
154,091  
159,091  
152,521  
149,521  
143,173  
131,611  
143,878  
152,344  
159,410  
161,265  
131,611  
143,878  
152,344  
159,410  
161,265  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0