Công ty Cổ phần bao bì dầu thực vật (VPK: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
409,398  
394,787  
407,585  
399,269  
395,331  
84,759  
69,373  
84,977  
81,443  
92,075  
13,559  
2,845  
3,854  
4,052  
14,370  
0  
0  
0  
0  
0  
32,678  
27,598  
33,543  
31,310  
33,089  
32,933  
33,213  
42,037  
41,827  
41,884  
5,588  
5,717  
5,542  
4,254  
2,732  
324,639  
325,414  
322,609  
317,826  
303,255  
0  
0  
0  
0  
0  
286,608  
81,058  
84,150  
87,269  
90,431  
0  
0  
0  
0  
0  
6,165  
212,083  
206,183  
199,269  
181,252  
0  
0  
0  
0  
0  
31,867  
32,273  
32,275  
31,289  
31,572  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
409,398  
394,787  
407,585  
399,269  
395,331  
265,520  
242,443  
248,175  
238,004  
234,593  
106,430  
89,921  
98,653  
94,831  
95,517  
159,091  
152,521  
149,521  
143,173  
139,076  
143,878  
152,344  
159,410  
161,265  
160,738  
143,878  
152,344  
159,410  
161,265  
160,738  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0