Công ty Cổ phần bao bì dầu thực vật (VPK: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
399,269  
395,331  
381,348  
299,718  
295,540  
81,443  
92,075  
99,508  
143,224  
163,997  
4,052  
14,370  
14,164  
20,147  
37,455  
0  
0  
0  
0  
0  
31,310  
33,089  
28,317  
82,902  
88,415  
41,827  
41,884  
38,124  
34,404  
36,535  
4,254  
2,732  
18,903  
5,770  
1,592  
317,826  
303,255  
281,840  
156,494  
131,543  
0  
0  
0  
0  
0  
87,269  
90,431  
93,616  
96,845  
100,152  
0  
0  
0  
0  
0  
199,269  
181,252  
162,558  
33,794  
5,185  
0  
0  
0  
0  
0  
31,289  
31,572  
25,665  
25,855  
26,206  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
399,269  
395,331  
381,348  
299,718  
295,540  
238,004  
234,593  
211,003  
131,385  
123,873  
94,831  
95,517  
87,650  
70,075  
76,437  
143,173  
139,076  
123,352  
61,310  
47,436  
161,265  
160,738  
170,345  
168,333  
171,667  
161,265  
160,738  
170,345  
168,333  
171,667  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0