Công ty Cổ phần bao bì dầu thực vật (VPK: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
307,070  
333,139  
340,738  
353,736  
375,038  
10,288  
34,478  
41,673  
48,984  
64,553  
1,974  
535  
917  
843  
5,061  
0  
0  
0  
0  
0  
628  
26,490  
13,844  
18,216  
28,101  
1,018  
1,518  
20,740  
23,550  
25,063  
6,668  
5,936  
6,171  
6,376  
6,328  
296,782  
298,660  
299,065  
304,752  
310,485  
0  
0  
0  
0  
0  
248,568  
266,980  
266,980  
272,326  
277,719  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,713  
1,713  
1,713  
1,713  
0  
0  
0  
0  
0  
48,214  
29,968  
30,373  
30,713  
31,053  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
307,070  
333,139  
340,738  
353,736  
375,038  
214,345  
237,728  
241,492  
243,769  
255,127  
214,345  
102,637  
106,402  
98,679  
101,036  
0  
135,091  
135,091  
145,091  
154,091  
92,726  
95,411  
99,246  
109,967  
119,912  
92,726  
95,411  
99,246  
109,967  
119,912  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0