Công ty Cổ phần bao bì dầu thực vật (VPK: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
394,787  
407,585  
399,269  
395,331  
381,348  
69,373  
84,977  
81,443  
92,075  
99,508  
2,845  
3,854  
4,052  
14,370  
14,164  
0  
0  
0  
0  
0  
27,598  
33,543  
31,310  
33,089  
28,317  
33,213  
42,037  
41,827  
41,884  
38,124  
5,717  
5,542  
4,254  
2,732  
18,903  
325,414  
322,609  
317,826  
303,255  
281,840  
0  
0  
0  
0  
0  
81,058  
84,150  
87,269  
90,431  
93,616  
0  
0  
0  
0  
0  
212,083  
206,183  
199,269  
181,252  
162,558  
0  
0  
0  
0  
0  
32,273  
32,275  
31,289  
31,572  
25,665  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
394,787  
407,585  
399,269  
395,331  
381,348  
242,443  
248,175  
238,004  
234,593  
211,003  
89,921  
98,653  
94,831  
95,517  
87,650  
152,521  
149,521  
143,173  
139,076  
123,352  
152,344  
159,410  
161,265  
160,738  
170,345  
152,344  
159,410  
161,265  
160,738  
170,345  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0