Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (VPI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,397,777  
3,675,742  
3,595,939  
3,735,171  
3,771,135  
2,464,551  
2,313,791  
2,420,551  
2,586,793  
2,556,975  
39,952  
69,690  
82,400  
325,679  
191,749  
22,200  
22,200  
27,200  
22,200  
22,200  
1,265,932  
988,064  
1,111,922  
1,052,139  
1,006,867  
1,062,330  
1,178,552  
1,148,927  
1,138,843  
1,280,050  
74,137  
55,284  
50,103  
47,932  
56,109  
1,933,225  
1,361,951  
1,175,388  
1,148,378  
1,214,160  
802,265  
637,480  
500,670  
490,003  
609,862  
9,837  
10,451  
8,703  
8,728  
9,623  
0  
0  
0  
0  
0  
589,516  
193,554  
150,900  
143,242  
88,575  
527,819  
516,555  
511,266  
503,488  
504,274  
3,788  
3,910  
3,849  
2,917  
1,826  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,397,777  
3,675,742  
3,595,939  
3,735,171  
3,771,135  
2,199,843  
1,633,033  
1,553,577  
1,698,096  
1,811,313  
1,204,089  
1,211,252  
1,216,360  
1,377,654  
1,458,378  
995,754  
421,781  
337,217  
320,443  
352,935  
2,197,934  
2,042,709  
2,042,362  
2,037,075  
1,959,822  
2,197,934  
2,042,709  
2,042,362  
2,037,075  
1,959,822  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0