Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (VPI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,675,742  
3,595,939  
3,735,171  
3,771,135  
 
2,313,791  
2,420,551  
2,586,793  
2,556,975  
 
69,690  
82,400  
325,679  
191,749  
 
22,200  
27,200  
22,200  
22,200  
 
988,064  
1,111,922  
1,052,139  
1,006,867  
 
1,178,552  
1,148,927  
1,138,843  
1,280,050  
 
55,284  
50,103  
47,932  
56,109  
 
1,361,951  
1,175,388  
1,148,378  
1,214,160  
 
637,480  
500,670  
490,003  
609,862  
 
10,451  
8,703  
8,728  
9,623  
 
0  
0  
0  
0  
 
193,554  
150,900  
143,242  
88,575  
 
516,555  
511,266  
503,488  
504,274  
 
3,910  
3,849  
2,917  
1,826  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,675,742  
3,595,939  
3,735,171  
3,771,135  
 
1,633,033  
1,553,577  
1,698,096  
1,811,313  
 
1,211,252  
1,216,360  
1,377,654  
1,458,378  
 
421,781  
337,217  
320,443  
352,935  
 
2,042,709  
2,042,362  
2,037,075  
1,959,822  
 
2,042,709  
2,042,362  
2,037,075  
1,959,822  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0