Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (VPH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,907,595  
1,968,101  
1,900,269  
1,984,526  
1,844,109  
1,540,648  
1,830,853  
1,663,744  
1,809,195  
1,662,292  
39,001  
74,720  
136,330  
70,630  
14,583  
132  
132  
132  
132  
132  
764,448  
679,749  
857,026  
680,002  
649,034  
730,039  
1,070,176  
665,152  
1,055,791  
993,582  
7,029  
6,076  
5,104  
2,640  
4,961  
366,947  
137,248  
236,526  
175,330  
181,817  
58  
58  
50,058  
50,058  
50,058  
19,368  
17,662  
16,902  
17,822  
18,742  
5,678  
5,852  
6,026  
6,199  
6,373  
80,361  
79,973  
74,702  
74,801  
74,801  
30,940  
14,592  
77,232  
14,592  
14,592  
230,542  
19,110  
11,606  
11,858  
17,251  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,907,595  
1,968,101  
1,900,269  
1,984,526  
1,844,109  
977,403  
1,021,657  
1,066,392  
1,325,303  
1,185,283  
794,836  
838,690  
818,367  
1,077,264  
873,305  
182,567  
182,967  
248,026  
248,039  
311,979  
930,193  
944,598  
833,877  
659,222  
658,826  
930,193  
944,598  
833,877  
659,222  
658,826  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
1,846  
0  
0  
0