Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (VPH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,844,109  
1,734,091  
1,760,591  
1,599,047  
1,602,627  
1,662,292  
1,595,177  
1,621,623  
1,459,612  
1,467,032  
14,583  
61,346  
5,491  
2,374  
53,228  
132  
132  
132  
132  
132  
649,034  
590,547  
472,419  
422,789  
364,758  
993,582  
940,656  
1,141,404  
1,032,123  
1,046,621  
4,961  
2,496  
2,177  
2,195  
2,293  
181,817  
138,915  
138,968  
139,434  
135,595  
50,058  
53  
53  
53  
53  
18,742  
19,625  
19,235  
20,139  
18,040  
6,373  
6,546  
6,720  
6,894  
3,986  
74,801  
74,958  
74,958  
74,700  
75,565  
14,592  
14,592  
14,592  
14,592  
14,592  
17,251  
23,140  
23,410  
23,057  
23,359  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,844,109  
1,734,091  
1,760,591  
1,599,047  
1,602,627  
1,185,283  
1,089,196  
1,145,548  
984,328  
989,445  
873,305  
833,551  
987,653  
826,433  
725,460  
311,979  
255,645  
157,895  
157,895  
263,984  
658,826  
644,895  
615,042  
614,719  
613,183  
658,826  
644,895  
615,042  
614,719  
613,183  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0