Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (VPH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,055,024  
2,156,116  
2,019,314  
1,907,595  
1,968,101  
1,714,183  
1,776,929  
1,661,492  
1,540,648  
1,830,853  
47,239  
64,133  
55,748  
39,001  
74,720  
132  
132  
132  
132  
132  
1,115,871  
1,014,871  
904,271  
764,448  
679,749  
547,721  
691,694  
696,341  
730,039  
1,070,176  
3,221  
6,100  
5,000  
7,029  
6,076  
340,840  
379,187  
357,822  
366,947  
137,248  
48  
48  
48  
58  
58  
19,354  
17,297  
18,283  
19,368  
17,662  
5,157  
5,331  
5,505  
5,678  
5,852  
80,653  
87,501  
87,162  
80,361  
79,973  
30,940  
30,940  
30,940  
30,940  
14,592  
204,689  
238,070  
215,885  
230,542  
19,110  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,055,024  
2,156,116  
2,019,314  
1,907,595  
1,968,101  
1,011,435  
1,194,361  
1,069,748  
977,403  
1,021,657  
895,621  
1,013,857  
889,181  
794,836  
838,690  
115,814  
180,504  
180,567  
182,567  
182,967  
1,043,588  
961,755  
949,566  
930,193  
944,598  
1,043,588  
961,755  
949,566  
930,193  
944,598  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
1,846