Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (VPH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,599,047  
1,602,627  
1,792,516  
1,786,007  
1,696,365  
1,459,612  
1,467,032  
1,658,393  
1,662,690  
1,571,581  
2,374  
53,228  
208,594  
29,097  
5,561  
132  
132  
132  
3,678  
378  
422,789  
364,758  
264,222  
224,841  
164,047  
1,032,123  
1,046,621  
1,182,810  
1,401,751  
1,398,978  
2,195  
2,293  
2,636  
3,323  
2,616  
139,434  
135,595  
134,122  
123,317  
124,784  
53  
53  
53  
53  
53  
20,139  
18,040  
18,920  
14,013  
14,753  
6,894  
3,986  
4,105  
4,225  
4,344  
74,700  
75,565  
74,543  
74,543  
75,042  
14,592  
14,592  
14,592  
14,592  
14,592  
23,057  
23,359  
21,909  
15,891  
16,000  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,599,047  
1,602,627  
1,792,516  
1,786,007  
1,696,365  
984,328  
989,445  
1,211,485  
1,305,597  
1,207,968  
826,433  
725,460  
950,261  
995,850  
898,172  
157,895  
263,984  
261,224  
309,747  
309,796  
614,719  
613,183  
581,031  
480,410  
488,397  
614,719  
613,183  
581,031  
480,410  
488,397  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0