Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (VPH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,760,591  
1,599,047  
1,602,627  
1,792,516  
1,786,007  
1,621,623  
1,459,612  
1,467,032  
1,658,393  
1,662,690  
5,491  
2,374  
53,228  
208,594  
29,097  
132  
132  
132  
132  
3,678  
472,419  
422,789  
364,758  
264,222  
224,841  
1,141,404  
1,032,123  
1,046,621  
1,182,810  
1,401,751  
2,177  
2,195  
2,293  
2,636  
3,323  
138,968  
139,434  
135,595  
134,122  
123,317  
53  
53  
53  
53  
53  
19,235  
20,139  
18,040  
18,920  
14,013  
6,720  
6,894  
3,986  
4,105  
4,225  
74,958  
74,700  
75,565  
74,543  
74,543  
14,592  
14,592  
14,592  
14,592  
14,592  
23,410  
23,057  
23,359  
21,909  
15,891  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,760,591  
1,599,047  
1,602,627  
1,792,516  
1,786,007  
1,145,548  
984,328  
989,445  
1,211,485  
1,305,597  
987,653  
826,433  
725,460  
950,261  
995,850  
157,895  
157,895  
263,984  
261,224  
309,747  
615,042  
614,719  
613,183  
581,031  
480,410  
615,042  
614,719  
613,183  
581,031  
480,410  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0