Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (VPH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,156,116  
2,019,314  
1,907,595  
1,968,101  
1,900,269  
1,776,929  
1,661,492  
1,540,648  
1,830,853  
1,663,744  
64,133  
55,748  
39,001  
74,720  
136,330  
132  
132  
132  
132  
132  
1,014,871  
904,271  
764,448  
679,749  
857,026  
691,694  
696,341  
730,039  
1,070,176  
665,152  
6,100  
5,000  
7,029  
6,076  
5,104  
379,187  
357,822  
366,947  
137,248  
236,526  
48  
48  
58  
58  
50,058  
17,297  
18,283  
19,368  
17,662  
16,902  
5,331  
5,505  
5,678  
5,852  
6,026  
87,501  
87,162  
80,361  
79,973  
74,702  
30,940  
30,940  
30,940  
14,592  
77,232  
238,070  
215,885  
230,542  
19,110  
11,606  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,156,116  
2,019,314  
1,907,595  
1,968,101  
1,900,269  
1,194,361  
1,069,748  
977,403  
1,021,657  
1,066,392  
1,013,857  
889,181  
794,836  
838,690  
818,367  
180,504  
180,567  
182,567  
182,967  
248,026  
961,755  
949,566  
930,193  
944,598  
833,877  
961,755  
949,566  
930,193  
944,598  
833,877  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
1,846  
0