Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (VPG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,176,437  
2,195,398  
1,686,337  
1,391,032  
1,326,123  
1,991,557  
2,024,163  
1,514,157  
1,203,092  
1,139,404  
205,996  
153,646  
268,158  
136,931  
124,892  
657,600  
564,050  
422,250  
453,650  
423,593  
646,932  
242,106  
287,361  
386,518  
308,213  
421,704  
987,659  
502,573  
211,751  
266,812  
59,326  
76,702  
33,814  
14,243  
15,893  
184,880  
171,236  
172,181  
187,940  
186,720  
0  
0  
0  
0  
0  
36,642  
42,715  
44,505  
46,479  
48,453  
0  
0  
0  
0  
0  
36,398  
20,991  
20,187  
19,975  
18,925  
110,750  
106,750  
106,750  
120,750  
118,550  
1,090  
780  
739  
736  
791  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,176,437  
2,195,398  
1,686,337  
1,391,032  
1,326,123  
1,862,939  
1,886,392  
1,389,039  
1,124,873  
1,068,401  
1,860,861  
1,884,032  
1,386,397  
1,122,039  
1,065,105  
2,078  
2,360  
2,642  
2,835  
3,296  
313,498  
309,006  
297,298  
266,159  
257,722  
313,498  
309,006  
297,298  
266,159  
257,722  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0