Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (VPG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,639,217  
1,969,449  
2,176,437  
2,195,398  
1,686,337  
1,266,178  
1,741,726  
1,991,557  
2,024,163  
1,514,157  
219,879  
193,806  
205,996  
153,646  
268,158  
116,950  
265,650  
657,600  
564,050  
422,250  
406,329  
757,505  
646,932  
242,106  
287,361  
488,619  
505,439  
421,704  
987,659  
502,573  
34,401  
19,327  
59,326  
76,702  
33,814  
373,039  
227,723  
184,880  
171,236  
172,181  
0  
0  
0  
0  
0  
34,525  
34,665  
36,642  
42,715  
44,505  
0  
0  
0  
0  
0  
226,620  
81,123  
36,398  
20,991  
20,187  
110,750  
110,750  
110,750  
106,750  
106,750  
1,145  
1,185  
1,090  
780  
739  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,639,217  
1,969,449  
2,176,437  
2,195,398  
1,686,337  
1,300,856  
1,641,080  
1,862,939  
1,886,392  
1,389,039  
1,228,136  
1,601,460  
1,860,861  
1,884,032  
1,386,397  
72,719  
39,620  
2,078  
2,360  
2,642  
338,362  
328,369  
313,498  
309,006  
297,298  
338,362  
328,369  
313,498  
309,006  
297,298  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0