Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (VPG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,686,337  
1,391,032  
1,326,123  
1,317,366  
1,292,266  
1,514,157  
1,203,092  
1,139,404  
1,109,492  
1,197,593  
268,158  
136,931  
124,892  
44,801  
27,664  
422,250  
453,650  
423,593  
331,553  
85,500  
287,361  
386,518  
308,213  
518,090  
713,785  
502,573  
211,751  
266,812  
203,294  
345,122  
33,814  
14,243  
15,893  
11,755  
25,522  
172,181  
187,940  
186,720  
207,873  
94,673  
0  
0  
0  
0  
0  
44,505  
46,479  
48,453  
46,266  
38,048  
0  
0  
0  
0  
0  
20,187  
19,975  
18,925  
18,165  
17,763  
106,750  
120,750  
118,550  
142,550  
38,000  
739  
736  
791  
892  
862  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,686,337  
1,391,032  
1,326,123  
1,317,366  
1,292,266  
1,389,039  
1,124,873  
1,068,401  
1,068,754  
1,048,628  
1,386,397  
1,122,039  
1,065,105  
1,065,131  
1,044,678  
2,642  
2,835  
3,296  
3,623  
3,950  
297,298  
266,159  
257,722  
248,612  
243,638  
297,298  
266,159  
257,722  
248,612  
243,638  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0