Công ty Cổ phần Phát triển Điện Lực Việt Nam (VPD: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,828,135  
 
 
 
 
122,301  
 
 
 
 
27,813  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
91,417  
 
 
 
 
2,782  
 
 
 
 
289  
 
 
 
 
2,705,834  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
2,682,183  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
17,620  
 
 
 
 
1,199  
 
 
 
 
4,832  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,828,135  
 
 
 
 
1,752,903  
 
 
 
 
313,060  
 
 
 
 
1,439,843  
 
 
 
 
1,075,232  
 
 
 
 
1,075,232  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0