Công ty Cổ phần Phát triển Điện Lực Việt Nam (VPD: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,683,804  
2,679,351  
2,702,953  
2,800,311  
2,772,569  
219,659  
169,786  
148,903  
200,741  
128,124  
55,931  
28,116  
57,891  
67,771  
38,205  
0  
0  
0  
0  
0  
161,305  
139,047  
88,940  
129,759  
86,937  
2,272  
2,301  
1,681  
2,727  
2,716  
150  
322  
391  
485  
266  
2,464,145  
2,509,565  
2,554,050  
2,599,570  
2,644,445  
0  
0  
0  
0  
0  
2,457,753  
2,503,098  
2,547,430  
2,592,753  
2,637,595  
0  
0  
0  
0  
0  
207  
158  
199  
420  
320  
1,950  
1,950  
1,950  
1,950  
1,950  
4,235  
4,359  
4,471  
4,447  
4,580  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,683,804  
2,679,351  
2,702,953  
2,800,311  
2,772,569  
1,552,230  
1,564,576  
1,595,773  
1,659,032  
1,694,900  
371,884  
338,879  
369,180  
344,262  
323,508  
1,180,346  
1,225,697  
1,226,593  
1,314,770  
1,371,393  
1,131,574  
1,114,775  
1,107,180  
1,141,279  
1,077,669  
1,131,574  
1,114,775  
1,107,180  
1,141,279  
1,077,669  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0