Công ty Cổ phần Phát triển Điện Lực Việt Nam (VPD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,636,535  
2,725,475  
2,683,804  
2,679,351  
2,702,953  
228,857  
304,432  
219,659  
169,786  
148,903  
144,632  
166,476  
55,931  
28,116  
57,891  
0  
0  
0  
0  
0  
81,944  
136,099  
161,305  
139,047  
88,940  
1,872  
1,651  
2,272  
2,301  
1,681  
410  
206  
150  
322  
391  
2,407,677  
2,421,043  
2,464,145  
2,509,565  
2,554,050  
0  
0  
0  
0  
0  
2,369,571  
2,414,816  
2,457,753  
2,503,098  
2,547,430  
0  
0  
0  
0  
0  
35,161  
206  
207  
158  
199  
1,950  
1,950  
1,950  
1,950  
1,950  
995  
4,072  
4,235  
4,359  
4,471  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,636,535  
2,725,475  
2,683,804  
2,679,351  
2,702,953  
1,430,878  
1,491,746  
1,552,230  
1,564,576  
1,595,773  
407,744  
399,250  
371,884  
338,879  
369,180  
1,023,134  
1,092,496  
1,180,346  
1,225,697  
1,226,593  
1,205,656  
1,233,730  
1,131,574  
1,114,775  
1,107,180  
1,205,656  
1,233,730  
1,131,574  
1,114,775  
1,107,180  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0