Công ty Cổ phần Phát triển Điện Lực Việt Nam (VPD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,593,092  
2,636,535  
2,725,475  
2,683,804  
2,679,351  
224,597  
228,857  
304,432  
219,659  
169,786  
96,749  
144,632  
166,476  
55,931  
28,116  
0  
0  
0  
0  
0  
125,685  
81,944  
136,099  
161,305  
139,047  
1,886  
1,872  
1,651  
2,272  
2,301  
277  
410  
206  
150  
322  
2,368,496  
2,407,677  
2,421,043  
2,464,145  
2,509,565  
0  
0  
0  
0  
0  
2,328,530  
2,369,571  
2,414,816  
2,457,753  
2,503,098  
0  
0  
0  
0  
0  
37,039  
35,161  
206  
207  
158  
1,950  
1,950  
1,950  
1,950  
1,950  
977  
995  
4,072  
4,235  
4,359  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,593,092  
2,636,535  
2,725,475  
2,683,804  
2,679,351  
1,374,250  
1,430,878  
1,491,746  
1,552,230  
1,564,576  
397,474  
407,744  
399,250  
371,884  
338,879  
976,776  
1,023,134  
1,092,496  
1,180,346  
1,225,697  
1,218,842  
1,205,656  
1,233,730  
1,131,574  
1,114,775  
1,218,842  
1,205,656  
1,233,730  
1,131,574  
1,114,775  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0