Công ty Cổ phần Phát triển Điện Lực Việt Nam (VPD: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,679,351  
2,702,953  
2,800,311  
2,772,569  
2,828,135  
169,786  
148,903  
200,741  
128,124  
122,301  
28,116  
57,891  
67,771  
38,205  
27,813  
0  
0  
0  
0  
0  
139,047  
88,940  
129,759  
86,937  
91,417  
2,301  
1,681  
2,727  
2,716  
2,782  
322  
391  
485  
266  
289  
2,509,565  
2,554,050  
2,599,570  
2,644,445  
2,705,834  
0  
0  
0  
0  
0  
2,503,098  
2,547,430  
2,592,753  
2,637,595  
2,682,183  
0  
0  
0  
0  
0  
158  
199  
420  
320  
17,620  
1,950  
1,950  
1,950  
1,950  
1,199  
4,359  
4,471  
4,447  
4,580  
4,832  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,679,351  
2,702,953  
2,800,311  
2,772,569  
2,828,135  
1,564,576  
1,595,773  
1,659,032  
1,694,900  
1,752,903  
338,879  
369,180  
344,262  
323,508  
313,060  
1,225,697  
1,226,593  
1,314,770  
1,371,393  
1,439,843  
1,114,775  
1,107,180  
1,141,279  
1,077,669  
1,075,232  
1,114,775  
1,107,180  
1,141,279  
1,077,669  
1,075,232  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0