Công ty Cổ phần Phát triển Điện Lực Việt Nam (VPD: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q1/2016 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,800,311  
2,828,135  
 
 
 
200,741  
122,301  
 
 
 
67,771  
27,813  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
129,759  
91,417  
 
 
 
2,727  
2,782  
 
 
 
485  
289  
 
 
 
2,599,570  
2,705,834  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
2,592,753  
2,682,183  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
420  
17,620  
 
 
 
1,950  
1,199  
 
 
 
4,447  
4,832  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,800,311  
2,828,135  
 
 
 
1,659,032  
1,752,903  
 
 
 
344,262  
313,060  
 
 
 
1,314,770  
1,439,843  
 
 
 
1,141,279  
1,075,232  
 
 
 
1,141,279  
1,075,232  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0