Công ty Cổ phần Phát triển Điện Lực Việt Nam (VPD: OTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,725,475  
2,683,804  
2,679,351  
2,702,953  
2,800,311  
304,432  
219,659  
169,786  
148,903  
200,741  
166,476  
55,931  
28,116  
57,891  
67,771  
0  
0  
0  
0  
0  
136,099  
161,305  
139,047  
88,940  
129,759  
1,651  
2,272  
2,301  
1,681  
2,727  
206  
150  
322  
391  
485  
2,421,043  
2,464,145  
2,509,565  
2,554,050  
2,599,570  
0  
0  
0  
0  
0  
2,414,816  
2,457,753  
2,503,098  
2,547,430  
2,592,753  
0  
0  
0  
0  
0  
206  
207  
158  
199  
420  
1,950  
1,950  
1,950  
1,950  
1,950  
4,072  
4,235  
4,359  
4,471  
4,447  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,725,475  
2,683,804  
2,679,351  
2,702,953  
2,800,311  
1,491,746  
1,552,230  
1,564,576  
1,595,773  
1,659,032  
399,250  
371,884  
338,879  
369,180  
344,262  
1,092,496  
1,180,346  
1,225,697  
1,226,593  
1,314,770  
1,233,730  
1,131,574  
1,114,775  
1,107,180  
1,141,279  
1,233,730  
1,131,574  
1,114,775  
1,107,180  
1,141,279  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0