Công ty Cổ phần Phát triển Điện Lực Việt Nam (VPD: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,800,311  
2,772,569  
2,828,135  
2,876,809  
2,940,460  
200,741  
128,124  
122,301  
149,730  
176,628  
67,771  
38,205  
27,813  
51,683  
30,328  
0  
0  
0  
0  
0  
129,759  
86,937  
91,417  
95,598  
143,341  
2,727  
2,716  
2,782  
2,263  
2,816  
485  
266  
289  
186  
143  
2,599,570  
2,644,445  
2,705,834  
2,727,079  
2,763,832  
0  
0  
0  
0  
0  
2,592,753  
2,637,595  
2,682,183  
2,705,571  
2,750,725  
0  
0  
0  
0  
0  
420  
320  
17,620  
15,550  
10,856  
1,950  
1,950  
1,199  
1,199  
1,199  
4,447  
4,580  
4,832  
4,759  
1,051  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,800,311  
2,772,569  
2,828,135  
2,876,809  
2,940,460  
1,659,032  
1,694,900  
1,752,903  
1,773,895  
1,900,468  
344,262  
323,508  
313,060  
408,723  
479,045  
1,314,770  
1,371,393  
1,439,843  
1,365,171  
1,421,423  
1,141,279  
1,077,669  
1,075,232  
1,102,915  
1,039,992  
1,141,279  
1,077,669  
1,075,232  
1,102,915  
1,039,992  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0