Công ty Cổ phần Phát triển Điện Lực Việt Nam (VPD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,578,237  
2,593,092  
2,636,535  
2,725,475  
2,683,804  
241,053  
224,597  
228,857  
304,432  
219,659  
93,878  
96,749  
144,632  
166,476  
55,931  
0  
0  
0  
0  
0  
144,440  
125,685  
81,944  
136,099  
161,305  
1,744  
1,886  
1,872  
1,651  
2,272  
991  
277  
410  
206  
150  
2,337,183  
2,368,496  
2,407,677  
2,421,043  
2,464,145  
0  
0  
0  
0  
0  
2,322,818  
2,328,530  
2,369,571  
2,414,816  
2,457,753  
0  
0  
0  
0  
0  
11,437  
37,039  
35,161  
206  
207  
1,950  
1,950  
1,950  
1,950  
1,950  
979  
977  
995  
4,072  
4,235  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,578,237  
2,593,092  
2,636,535  
2,725,475  
2,683,804  
1,328,635  
1,374,250  
1,430,878  
1,491,746  
1,552,230  
420,004  
397,474  
407,744  
399,250  
371,884  
908,631  
976,776  
1,023,134  
1,092,496  
1,180,346  
1,249,602  
1,218,842  
1,205,656  
1,233,730  
1,131,574  
1,249,602  
1,218,842  
1,205,656  
1,233,730  
1,131,574  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0