Công ty Cổ phần Phát triển Điện Lực Việt Nam (VPD: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,702,953  
2,800,311  
2,772,569  
2,828,135  
2,876,809  
148,903  
200,741  
128,124  
122,301  
149,730  
57,891  
67,771  
38,205  
27,813  
51,683  
0  
0  
0  
0  
0  
88,940  
129,759  
86,937  
91,417  
95,598  
1,681  
2,727  
2,716  
2,782  
2,263  
391  
485  
266  
289  
186  
2,554,050  
2,599,570  
2,644,445  
2,705,834  
2,727,079  
0  
0  
0  
0  
0  
2,547,430  
2,592,753  
2,637,595  
2,682,183  
2,705,571  
0  
0  
0  
0  
0  
199  
420  
320  
17,620  
15,550  
1,950  
1,950  
1,950  
1,199  
1,199  
4,471  
4,447  
4,580  
4,832  
4,759  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,702,953  
2,800,311  
2,772,569  
2,828,135  
2,876,809  
1,595,773  
1,659,032  
1,694,900  
1,752,903  
1,773,895  
369,180  
344,262  
323,508  
313,060  
408,723  
1,226,593  
1,314,770  
1,371,393  
1,439,843  
1,365,171  
1,107,180  
1,141,279  
1,077,669  
1,075,232  
1,102,915  
1,107,180  
1,141,279  
1,077,669  
1,075,232  
1,102,915  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0