Công ty Cổ phần Phát triển Điện Lực Việt Nam (VPD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,468,448  
2,591,656  
2,578,237  
2,593,092  
2,636,535  
176,636  
296,631  
241,053  
224,597  
228,857  
37,260  
101,040  
93,878  
96,749  
144,632  
0  
0  
0  
0  
0  
137,207  
193,221  
144,440  
125,685  
81,944  
1,750  
1,732  
1,744  
1,886  
1,872  
418  
638  
991  
277  
410  
2,291,812  
2,295,025  
2,337,183  
2,368,496  
2,407,677  
0  
0  
0  
0  
0  
2,264,326  
2,276,980  
2,322,818  
2,328,530  
2,369,571  
0  
0  
0  
0  
0  
6,200  
14,846  
11,437  
37,039  
35,161  
1,950  
1,950  
1,950  
1,950  
1,950  
19,335  
1,250  
979  
977  
995  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,468,448  
2,591,656  
2,578,237  
2,593,092  
2,636,535  
1,207,306  
1,254,924  
1,328,635  
1,374,250  
1,430,878  
533,582  
460,584  
420,004  
397,474  
407,744  
673,724  
794,340  
908,631  
976,776  
1,023,134  
1,261,142  
1,336,733  
1,249,602  
1,218,842  
1,205,656  
1,261,142  
1,336,733  
1,249,602  
1,218,842  
1,205,656  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0