Công ty Cổ phần Phát triển Điện Lực Việt Nam (VPD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,591,656  
2,578,237  
2,593,092  
2,636,535  
2,725,475  
296,631  
241,053  
224,597  
228,857  
304,432  
101,040  
93,878  
96,749  
144,632  
166,476  
0  
0  
0  
0  
0  
193,221  
144,440  
125,685  
81,944  
136,099  
1,732  
1,744  
1,886  
1,872  
1,651  
638  
991  
277  
410  
206  
2,295,025  
2,337,183  
2,368,496  
2,407,677  
2,421,043  
0  
0  
0  
0  
0  
2,276,980  
2,322,818  
2,328,530  
2,369,571  
2,414,816  
0  
0  
0  
0  
0  
14,846  
11,437  
37,039  
35,161  
206  
1,950  
1,950  
1,950  
1,950  
1,950  
1,250  
979  
977  
995  
4,072  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,591,656  
2,578,237  
2,593,092  
2,636,535  
2,725,475  
1,254,924  
1,328,635  
1,374,250  
1,430,878  
1,491,746  
460,584  
420,004  
397,474  
407,744  
399,250  
794,340  
908,631  
976,776  
1,023,134  
1,092,496  
1,336,733  
1,249,602  
1,218,842  
1,205,656  
1,233,730  
1,336,733  
1,249,602  
1,218,842  
1,205,656  
1,233,730  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0