Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam (VPC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
94,543  
 
 
 
 
37,422  
 
 
 
 
189  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
26,813  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
10,419  
 
 
 
 
57,121  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
40,757  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
16,364  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
94,543  
 
 
 
 
54,792  
 
 
 
 
54,792  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
39,752  
 
 
 
 
39,752  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0