Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam (VPC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2015 Q4/2014 Q3/2014 Q2/2014 Q1/2014
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
94,543  
98,030  
99,802  
101,491  
101,844  
37,422  
16,086  
17,649  
17,673  
17,012  
189  
163  
116  
160  
162  
0  
0  
0  
0  
0  
26,813  
6,628  
6,849  
7,538  
6,484  
0  
0  
0  
0  
0  
10,419  
9,295  
10,684  
9,975  
10,366  
57,121  
81,944  
82,154  
83,819  
84,832  
0  
0  
0  
0  
0  
40,757  
41,766  
41,970  
42,949  
43,928  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
 
 
 
 
16,364  
40,091  
40,076  
40,741  
40,741  
0  
87  
108  
129  
163  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
94,543  
98,030  
99,802  
101,491  
101,844  
54,792  
53,602  
53,176  
52,483  
51,057  
54,792  
28,641  
25,626  
24,932  
18,735  
0  
24,961  
27,551  
27,551  
32,321  
39,752  
44,429  
46,626  
49,008  
50,787  
39,752  
44,429  
46,626  
49,008  
50,787  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0