Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam thịnh vượng (VPB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
250,583,387  
249,383,116  
284,388,078  
277,750,092  
253,847,293  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
2,520,653  
2,467,514  
2,633,305  
2,574,284  
2,061,845  
  Tiền gửi tại NHNN
3,980,242  
2,618,429  
2,558,337  
6,460,207  
5,824,839  
5,743,549  
19,160,890  
23,126,653  
17,520,024  
6,053,720  
3,961,480  
5,562,517  
2,289,930  
1,424,854  
2,978,254  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
0  
21,357  
0  
0  
0  
150,670,336  
150,074,610  
185,628,816  
179,517,453  
165,142,508  
0  
417,313  
511,105  
0  
0  
61,219,481  
51,295,301  
51,672,591  
53,558,049  
54,375,013  
7,856,241  
5,040,616  
220,421  
152,506  
248,363  
518,116  
509,013  
775,821  
808,487  
754,704  
0  
0  
0  
0  
0  
14,113,289  
12,215,556  
14,971,099  
15,734,228  
16,408,047  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
250,583,387  
249,383,116  
284,388,078  
277,750,092  
253,847,293  
221,337,927  
218,569,659  
252,752,850  
248,056,817  
226,222,971  
29,245,460  
30,813,457  
31,635,228  
29,693,275  
27,624,322  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng