Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam thịnh vượng (VPB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
293,112,204  
284,388,078  
277,750,092  
253,847,293  
248,713,537  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
2,467,514  
2,633,305  
2,574,284  
2,061,845  
1,729,591  
  Tiền gửi tại NHNN
3,179,428  
2,558,337  
6,460,207  
5,824,839  
3,024,512  
18,196,723  
23,126,653  
17,520,024  
6,053,720  
9,602,399  
5,562,517  
2,289,930  
1,424,854  
2,978,254  
4,854,132  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
81,909  
0  
0  
0  
0  
195,314,516  
185,628,816  
179,517,453  
165,142,508  
159,478,322  
417,313  
511,105  
0  
0  
0  
51,447,213  
51,672,591  
53,558,049  
54,375,013  
54,068,887  
227,581  
220,421  
152,506  
248,363  
256,408  
948,050  
775,821  
808,487  
754,704  
665,284  
0  
0  
0  
0  
0  
15,269,440  
14,971,099  
15,734,228  
16,408,047  
15,034,002  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
293,112,204  
284,388,078  
277,750,092  
253,847,293  
248,713,537  
260,123,573  
252,752,850  
248,056,817  
226,222,971  
229,190,691  
32,988,631  
31,635,228  
29,693,275  
27,624,322  
19,522,846  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng