Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam thịnh vượng (VPB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
323,308,442  
296,216,157  
293,112,204  
284,388,078  
277,750,092  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
1,855,473  
2,520,653  
2,467,514  
2,633,305  
2,574,284  
  Tiền gửi tại NHNN
10,828,571  
7,396,314  
3,179,428  
2,558,337  
6,460,207  
16,571,491  
6,446,970  
18,196,723  
23,126,653  
17,520,024  
4,202,413  
3,961,480  
5,562,517  
2,289,930  
1,424,854  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
0  
78,207  
81,909  
0  
0  
217,893,250  
196,150,699  
195,314,516  
185,628,816  
179,517,453  
501,973  
0  
417,313  
511,105  
0  
51,926,416  
61,370,408  
51,447,213  
51,672,591  
53,558,049  
190,654  
189,206  
227,581  
220,421  
152,506  
1,963,096  
952,267  
948,050  
775,821  
808,487  
0  
0  
0  
0  
0  
17,375,105  
17,149,953  
15,269,440  
14,971,099  
15,734,228  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
323,308,442  
296,216,157  
293,112,204  
284,388,078  
277,750,092  
288,558,373  
264,229,193  
260,123,573  
252,752,850  
248,056,817  
34,750,069  
31,986,964  
32,988,631  
31,635,228  
29,693,275  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng
 
 
 
 
 
  Thư tín dụng
0  
12,475,818  
10,542,733  
0  
0  
Thư tín dụng trả ngay
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng trả chậm
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng khác
0  
12,475,818  
10,542,733  
0  
0  
  Bảo lãnh tín dụng
13,880,643  
11,558,124  
11,371,829  
11,321,439  
11,594,415  
  Bảo lãnh vay vốn
20,626  
23,316  
23,316  
3,316  
3,792  
Bảo lãnh thanh toán
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh dự thầu
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh xuất khẩu
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh khác
 
 
 
 
 
  Cam kết tín dụng
 
 
 
 
 
66,626,741  
56,790,622  
68,536,927  
61,217,421  
76,976,531  
  Cam kết mua ngoại tệ
1,583,073  
7,435,117  
3,083,527  
3,693,200  
369,768  
  Cam kết bán ngoại tệ
1,582,743  
7,436,191  
3,083,011  
3,698,887  
370,388  
  Cam kết hoán đổi ngoại tệ
63,460,925  
41,919,314  
62,370,389  
53,825,334  
76,236,375  
  Cam kết giao dịch tương lại
0  
0  
0  
0  
0  
Cam kết cho vay không hủy ngang
1,860  
1,793  
147  
1,581  
0  
Cam kết trong nghiệp vụ L/C
14,799,169  
12,475,818  
10,542,733  
8,349,101  
8,801,290  
Cam kết khác
111,197,304  
101,435,540  
96,712,226  
88,140,938  
7,258,436