Công ty Cổ phần Vận tải Hóa dầu VP (VPA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
466,237  
470,397  
472,262  
478,229  
482,313  
13,671  
13,783  
13,204  
12,561  
9,183  
1,392  
2,683  
2,270  
3,363  
726  
0  
0  
0  
0  
0  
738  
367  
1,349  
485  
847  
6,847  
6,773  
6,673  
6,790  
6,351  
4,694  
3,960  
2,912  
1,924  
1,259  
452,567  
456,613  
459,058  
465,668  
473,129  
82  
82  
82  
82  
82  
445,624  
452,216  
458,737  
465,255  
471,308  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
6,861  
4,315  
239  
331  
1,740  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
466,237  
470,397  
472,262  
478,229  
482,313  
317,959  
319,536  
318,986  
324,999  
327,118  
24,091  
16,426  
10,502  
9,678  
9,087  
293,868  
303,109  
308,484  
315,321  
318,031  
148,278  
150,861  
153,276  
153,230  
155,195  
148,278  
150,861  
153,276  
153,230  
155,195  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0