Công ty Cổ phần Vận tải Hóa dầu VP (VPA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
423,045  
428,763  
433,844  
450,228  
460,907  
13,550  
12,197  
10,064  
19,235  
22,727  
1,937  
981  
1,546  
341  
576  
0  
0  
0  
0  
0  
2,219  
747  
895  
5,171  
5,161  
7,084  
8,712  
6,589  
6,941  
10,990  
2,310  
1,757  
1,034  
6,781  
5,999  
409,495  
416,566  
423,780  
430,994  
438,180  
82  
82  
82  
82  
82  
406,558  
412,964  
419,512  
426,060  
432,581  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,855  
3,520  
4,186  
4,852  
5,517  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
423,045  
428,763  
433,844  
450,228  
460,907  
331,547  
329,320  
323,953  
321,722  
321,442  
21,498  
21,631  
14,395  
52,716  
45,412  
310,048  
307,689  
309,558  
269,007  
276,029  
91,498  
99,444  
109,891  
128,506  
139,465  
91,498  
99,444  
109,891  
128,506  
139,465  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0