Công ty Cổ phần Vận tải Hóa dầu VP (VPA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
472,262  
478,229  
482,313  
495,268  
506,899  
13,204  
12,561  
9,183  
16,132  
21,836  
2,270  
3,363  
726  
5,470  
82  
0  
0  
0  
0  
0  
1,349  
485  
847  
2,230  
3,800  
6,673  
6,790  
6,351  
6,336  
6,396  
2,912  
1,924  
1,259  
2,096  
11,558  
459,058  
465,668  
473,129  
479,136  
485,063  
82  
82  
82  
82  
82  
458,737  
465,255  
471,308  
477,872  
484,365  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
239  
331  
1,740  
1,182  
616  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
472,262  
478,229  
482,313  
495,268  
506,899  
318,986  
324,999  
327,118  
344,504  
368,562  
10,502  
9,678  
9,087  
6,215  
28,470  
308,484  
315,321  
318,031  
338,288  
340,092  
153,276  
153,230  
155,195  
150,764  
138,336  
153,276  
153,230  
155,195  
150,764  
138,336  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0