Công ty Cổ phần Vận tải Hóa dầu VP (VPA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
482,313  
495,268  
506,899  
 
 
9,183  
16,132  
21,836  
 
 
726  
5,470  
82  
 
 
0  
0  
0  
 
 
847  
2,230  
3,800  
 
 
6,351  
6,336  
6,396  
 
 
1,259  
2,096  
11,558  
 
 
473,129  
479,136  
485,063  
 
 
82  
82  
82  
 
 
471,308  
477,872  
484,365  
 
 
0  
0  
0  
 
 
0  
0  
0  
 
 
0  
0  
0  
 
 
1,740  
1,182  
616  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
482,313  
495,268  
506,899  
 
 
327,118  
344,504  
368,562  
 
 
9,087  
6,215  
28,470  
 
 
318,031  
338,288  
340,092  
 
 
155,195  
150,764  
138,336  
 
 
155,195  
150,764  
138,336  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0