Công ty Cổ phần Vận tải Hóa dầu VP (VPA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
460,907  
458,885  
466,237  
470,397  
472,262  
22,727  
13,540  
13,671  
13,783  
13,204  
576  
123  
1,392  
2,683  
2,270  
0  
0  
0  
0  
0  
5,161  
828  
738  
367  
1,349  
10,990  
7,509  
6,847  
6,773  
6,673  
5,999  
5,079  
4,694  
3,960  
2,912  
438,180  
445,345  
452,567  
456,613  
459,058  
82  
82  
82  
82  
82  
432,581  
439,032  
445,624  
452,216  
458,737  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
5,517  
6,232  
6,861  
4,315  
239  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
460,907  
458,885  
466,237  
470,397  
472,262  
321,442  
314,445  
317,959  
319,536  
318,986  
45,412  
30,287  
24,091  
16,426  
10,502  
276,029  
284,158  
293,868  
303,109  
308,484  
139,465  
144,440  
148,278  
150,861  
153,276  
139,465  
144,440  
148,278  
150,861  
153,276  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0