Công ty Cổ phần Vận tải Hóa dầu VP (VPA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
458,885  
466,237  
470,397  
472,262  
478,229  
13,540  
13,671  
13,783  
13,204  
12,561  
123  
1,392  
2,683  
2,270  
3,363  
0  
0  
0  
0  
0  
828  
738  
367  
1,349  
485  
7,509  
6,847  
6,773  
6,673  
6,790  
5,079  
4,694  
3,960  
2,912  
1,924  
445,345  
452,567  
456,613  
459,058  
465,668  
82  
82  
82  
82  
82  
439,032  
445,624  
452,216  
458,737  
465,255  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
6,232  
6,861  
4,315  
239  
331  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
458,885  
466,237  
470,397  
472,262  
478,229  
314,445  
317,959  
319,536  
318,986  
324,999  
30,287  
24,091  
16,426  
10,502  
9,678  
284,158  
293,868  
303,109  
308,484  
315,321  
144,440  
148,278  
150,861  
153,276  
153,230  
144,440  
148,278  
150,861  
153,276  
153,230  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0