Công ty Cổ phần Vận tải Hóa dầu VP (VPA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
428,763  
433,844  
450,228  
460,907  
458,885  
12,197  
10,064  
19,235  
22,727  
13,540  
981  
1,546  
341  
576  
123  
0  
0  
0  
0  
0  
747  
895  
5,171  
5,161  
828  
8,712  
6,589  
6,941  
10,990  
7,509  
1,757  
1,034  
6,781  
5,999  
5,079  
416,566  
423,780  
430,994  
438,180  
445,345  
82  
82  
82  
82  
82  
412,964  
419,512  
426,060  
432,581  
439,032  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,520  
4,186  
4,852  
5,517  
6,232  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
428,763  
433,844  
450,228  
460,907  
458,885  
329,320  
323,953  
321,722  
321,442  
314,445  
21,631  
14,395  
52,716  
45,412  
30,287  
307,689  
309,558  
269,007  
276,029  
284,158  
99,444  
109,891  
128,506  
139,465  
144,440  
99,444  
109,891  
128,506  
139,465  
144,440  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0