Công ty Cổ phần Vận tải Hóa dầu VP (VPA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
411,147  
416,351  
423,045  
428,763  
433,844  
15,909  
13,948  
13,550  
12,197  
10,064  
3,432  
1,791  
1,937  
981  
1,546  
0  
0  
0  
0  
0  
695  
2,602  
2,219  
747  
895  
8,368  
6,692  
7,084  
8,712  
6,589  
3,413  
2,863  
2,310  
1,757  
1,034  
395,239  
402,402  
409,495  
416,566  
423,780  
82  
82  
82  
82  
82  
393,588  
400,108  
406,558  
412,964  
419,512  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,569  
2,212  
2,855  
3,520  
4,186  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
411,147  
416,351  
423,045  
428,763  
433,844  
335,568  
333,067  
331,547  
329,320  
323,953  
29,181  
25,213  
21,498  
21,631  
14,395  
306,387  
307,853  
310,048  
307,689  
309,558  
75,579  
83,284  
91,498  
99,444  
109,891  
75,579  
83,284  
91,498  
99,444  
109,891  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0