Công ty Cổ phần Vận tải Hóa dầu VP (VPA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
433,844  
450,228  
460,907  
458,885  
466,237  
10,064  
19,235  
22,727  
13,540  
13,671  
1,546  
341  
576  
123  
1,392  
0  
0  
0  
0  
0  
895  
5,171  
5,161  
828  
738  
6,589  
6,941  
10,990  
7,509  
6,847  
1,034  
6,781  
5,999  
5,079  
4,694  
423,780  
430,994  
438,180  
445,345  
452,567  
82  
82  
82  
82  
82  
419,512  
426,060  
432,581  
439,032  
445,624  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,186  
4,852  
5,517  
6,232  
6,861  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
433,844  
450,228  
460,907  
458,885  
466,237  
323,953  
321,722  
321,442  
314,445  
317,959  
14,395  
52,716  
45,412  
30,287  
24,091  
309,558  
269,007  
276,029  
284,158  
293,868  
109,891  
128,506  
139,465  
144,440  
148,278  
109,891  
128,506  
139,465  
144,440  
148,278  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0