Công ty Cổ phần Vận tải Hóa dầu VP (VPA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
450,228  
460,907  
458,885  
466,237  
470,397  
19,235  
22,727  
13,540  
13,671  
13,783  
341  
576  
123  
1,392  
2,683  
0  
0  
0  
0  
0  
5,171  
5,161  
828  
738  
367  
6,941  
10,990  
7,509  
6,847  
6,773  
6,781  
5,999  
5,079  
4,694  
3,960  
430,994  
438,180  
445,345  
452,567  
456,613  
82  
82  
82  
82  
82  
426,060  
432,581  
439,032  
445,624  
452,216  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,852  
5,517  
6,232  
6,861  
4,315  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
450,228  
460,907  
458,885  
466,237  
470,397  
321,722  
321,442  
314,445  
317,959  
319,536  
52,716  
45,412  
30,287  
24,091  
16,426  
269,007  
276,029  
284,158  
293,868  
303,109  
128,506  
139,465  
144,440  
148,278  
150,861  
128,506  
139,465  
144,440  
148,278  
150,861  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0