Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam (VOS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,645,280  
3,716,899  
3,752,315  
3,751,973  
3,864,112  
1,059,107  
1,031,086  
952,225  
822,714  
821,097  
171,070  
230,165  
162,897  
183,085  
174,225  
119,700  
120,475  
114,610  
0  
30,000  
605,219  
539,001  
540,472  
513,396  
510,212  
135,975  
115,135  
111,596  
104,574  
85,982  
27,142  
26,310  
22,651  
21,659  
20,677  
2,586,174  
2,685,813  
2,800,090  
2,929,259  
3,043,015  
6,277  
6,313  
6,225  
2,070  
2,070  
2,434,045  
2,522,617  
2,630,472  
2,738,561  
2,847,255  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
95,874  
98,052  
98,270  
97,856  
97,040  
49,978  
58,832  
65,123  
90,773  
96,650  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,645,280  
3,716,899  
3,752,315  
3,751,973  
3,864,112  
2,990,817  
3,183,918  
3,167,272  
3,143,680  
3,225,726  
1,231,050  
1,248,093  
1,125,095  
1,019,605  
1,018,129  
1,759,767  
1,935,825  
2,042,177  
2,124,075  
2,207,597  
654,464  
532,981  
585,044  
608,293  
638,386  
654,464  
532,981  
585,044  
608,293  
638,386  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0