Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam (VOS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,972,301  
4,007,112  
4,098,331  
4,238,710  
4,299,887  
767,597  
720,910  
702,578  
734,942  
699,492  
109,311  
122,825  
152,763  
181,544  
104,588  
64,000  
34,000  
0  
0  
90,000  
488,241  
455,779  
460,001  
463,110  
431,761  
87,875  
93,927  
79,557  
86,069  
63,620  
18,169  
14,380  
10,257  
4,219  
9,522  
3,204,705  
3,286,202  
3,395,753  
3,503,768  
3,600,396  
2,070  
2,070  
3,230  
3,198  
2,198  
2,999,419  
3,084,411  
3,187,647  
3,289,207  
3,384,445  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
96,281  
95,623  
94,871  
93,729  
103,268  
106,935  
104,098  
110,003  
117,633  
110,484  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,972,301  
4,007,112  
4,098,331  
4,238,710  
4,299,887  
3,575,733  
3,551,712  
3,552,721  
3,609,911  
3,548,731  
968,200  
843,171  
749,057  
710,986  
589,796  
2,607,533  
2,708,541  
2,803,665  
2,898,924  
2,958,934  
396,568  
455,400  
545,610  
628,799  
751,156  
396,568  
455,400  
545,610  
628,799  
751,156  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0