Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam (VOS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,490,854  
3,645,280  
3,716,899  
3,752,315  
3,751,973  
1,006,504  
1,059,107  
1,031,086  
952,225  
822,714  
143,610  
171,070  
230,165  
162,897  
183,085  
122,650  
119,700  
120,475  
114,610  
0  
589,394  
605,219  
539,001  
540,472  
513,396  
120,819  
135,975  
115,135  
111,596  
104,574  
30,031  
27,142  
26,310  
22,651  
21,659  
2,484,350  
2,586,174  
2,685,813  
2,800,090  
2,929,259  
6,281  
6,277  
6,313  
6,225  
2,070  
2,335,412  
2,434,045  
2,522,617  
2,630,472  
2,738,561  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
96,061  
95,874  
98,052  
98,270  
97,856  
46,596  
49,978  
58,832  
65,123  
90,773  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,490,854  
3,645,280  
3,716,899  
3,752,315  
3,751,973  
2,882,061  
2,990,817  
3,183,918  
3,167,272  
3,143,680  
1,271,931  
1,231,050  
1,248,093  
1,125,095  
1,019,605  
1,610,131  
1,759,767  
1,935,825  
2,042,177  
2,124,075  
608,793  
654,464  
532,981  
585,044  
608,293  
608,793  
654,464  
532,981  
585,044  
608,293  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0