Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam (VOS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,299,887  
4,481,923  
4,543,432  
4,638,731  
4,678,984  
699,492  
792,024  
754,403  
742,733  
674,211  
104,588  
218,997  
144,561  
97,290  
70,928  
90,000  
0  
30,000  
60,000  
60,000  
431,761  
468,430  
473,545  
468,208  
413,361  
63,620  
96,905  
96,509  
115,130  
121,970  
9,522  
7,692  
9,788  
2,105  
7,951  
3,600,396  
3,689,898  
3,789,029  
3,895,998  
4,004,773  
2,198  
1,238  
1,239  
1,239  
1,239  
3,384,445  
3,477,417  
3,571,969  
3,667,752  
3,761,157  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
111  
111  
111  
103,268  
87,183  
82,183  
82,183  
82,183  
110,484  
124,059  
133,527  
144,713  
160,083  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,299,887  
4,481,923  
4,543,432  
4,638,731  
4,678,984  
3,548,731  
3,601,964  
3,580,351  
3,629,866  
3,648,868  
589,796  
550,324  
641,362  
589,049  
558,430  
2,958,934  
3,051,640  
2,938,989  
3,040,817  
3,090,438  
751,156  
879,959  
963,080  
1,008,864  
1,030,116  
751,156  
879,959  
963,080  
1,008,864  
1,030,116  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0