Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam (VOS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,481,923  
4,543,432  
4,638,731  
4,678,984  
4,767,041  
792,024  
754,403  
742,733  
674,211  
671,029  
218,997  
144,561  
97,290  
70,928  
94,445  
0  
30,000  
60,000  
60,000  
30,000  
468,430  
473,545  
468,208  
413,361  
405,742  
96,905  
96,509  
115,130  
121,970  
132,257  
7,692  
9,788  
2,105  
7,951  
8,586  
3,689,898  
3,789,029  
3,895,998  
4,004,773  
4,096,012  
1,238  
1,239  
1,239  
1,239  
1,239  
3,477,417  
3,571,969  
3,667,752  
3,761,157  
3,856,236  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
111  
111  
111  
111  
87,183  
82,183  
82,183  
82,183  
82,183  
124,059  
133,527  
144,713  
160,083  
156,242  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,481,923  
4,543,432  
4,638,731  
4,678,984  
4,767,041  
3,601,964  
3,580,351  
3,629,866  
3,648,868  
3,648,908  
550,324  
641,362  
589,049  
558,430  
530,688  
3,051,640  
2,938,989  
3,040,817  
3,090,438  
3,118,220  
879,959  
963,080  
1,008,864  
1,030,116  
1,118,133  
879,959  
963,080  
1,008,864  
1,030,116  
1,118,133  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0