Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam (VOS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,098,331  
4,238,710  
4,299,887  
4,481,923  
4,543,432  
702,578  
734,942  
699,492  
792,024  
754,403  
152,763  
181,544  
104,588  
218,997  
144,561  
0  
0  
90,000  
0  
30,000  
460,001  
463,110  
431,761  
468,430  
473,545  
79,557  
86,069  
63,620  
96,905  
96,509  
10,257  
4,219  
9,522  
7,692  
9,788  
3,395,753  
3,503,768  
3,600,396  
3,689,898  
3,789,029  
3,230  
3,198  
2,198  
1,238  
1,239  
3,187,647  
3,289,207  
3,384,445  
3,477,417  
3,571,969  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
111  
94,871  
93,729  
103,268  
87,183  
82,183  
110,003  
117,633  
110,484  
124,059  
133,527  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,098,331  
4,238,710  
4,299,887  
4,481,923  
4,543,432  
3,552,721  
3,609,911  
3,548,731  
3,601,964  
3,580,351  
749,057  
710,986  
589,796  
550,324  
641,362  
2,803,665  
2,898,924  
2,958,934  
3,051,640  
2,938,989  
545,610  
628,799  
751,156  
879,959  
963,080  
545,610  
628,799  
751,156  
879,959  
963,080  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0