Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam (VOS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,007,112  
4,098,331  
4,238,710  
4,299,887  
4,481,923  
720,910  
702,578  
734,942  
699,492  
792,024  
122,825  
152,763  
181,544  
104,588  
218,997  
34,000  
0  
0  
90,000  
0  
455,779  
460,001  
463,110  
431,761  
468,430  
93,927  
79,557  
86,069  
63,620  
96,905  
14,380  
10,257  
4,219  
9,522  
7,692  
3,286,202  
3,395,753  
3,503,768  
3,600,396  
3,689,898  
2,070  
3,230  
3,198  
2,198  
1,238  
3,084,411  
3,187,647  
3,289,207  
3,384,445  
3,477,417  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
95,623  
94,871  
93,729  
103,268  
87,183  
104,098  
110,003  
117,633  
110,484  
124,059  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,007,112  
4,098,331  
4,238,710  
4,299,887  
4,481,923  
3,551,712  
3,552,721  
3,609,911  
3,548,731  
3,601,964  
843,171  
749,057  
710,986  
589,796  
550,324  
2,708,541  
2,803,665  
2,898,924  
2,958,934  
3,051,640  
455,400  
545,610  
628,799  
751,156  
879,959  
455,400  
545,610  
628,799  
751,156  
879,959  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0