Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam (VOS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,752,315  
3,751,973  
3,864,112  
3,972,301  
4,007,112  
952,225  
822,714  
821,097  
767,597  
720,910  
162,897  
183,085  
174,225  
109,311  
122,825  
114,610  
0  
30,000  
64,000  
34,000  
540,472  
513,396  
510,212  
488,241  
455,779  
111,596  
104,574  
85,982  
87,875  
93,927  
22,651  
21,659  
20,677  
18,169  
14,380  
2,800,090  
2,929,259  
3,043,015  
3,204,705  
3,286,202  
6,225  
2,070  
2,070  
2,070  
2,070  
2,630,472  
2,738,561  
2,847,255  
2,999,419  
3,084,411  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
98,270  
97,856  
97,040  
96,281  
95,623  
65,123  
90,773  
96,650  
106,935  
104,098  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,752,315  
3,751,973  
3,864,112  
3,972,301  
4,007,112  
3,167,272  
3,143,680  
3,225,726  
3,575,733  
3,551,712  
1,125,095  
1,019,605  
1,018,129  
968,200  
843,171  
2,042,177  
2,124,075  
2,207,597  
2,607,533  
2,708,541  
585,044  
608,293  
638,386  
396,568  
455,400  
585,044  
608,293  
638,386  
396,568  
455,400  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0