Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam (VOS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,864,112  
3,972,301  
4,007,112  
4,098,331  
4,238,710  
821,097  
767,597  
720,910  
702,578  
734,942  
174,225  
109,311  
122,825  
152,763  
181,544  
30,000  
64,000  
34,000  
0  
0  
510,212  
488,241  
455,779  
460,001  
463,110  
85,982  
87,875  
93,927  
79,557  
86,069  
20,677  
18,169  
14,380  
10,257  
4,219  
3,043,015  
3,204,705  
3,286,202  
3,395,753  
3,503,768  
2,070  
2,070  
2,070  
3,230  
3,198  
2,847,255  
2,999,419  
3,084,411  
3,187,647  
3,289,207  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
97,040  
96,281  
95,623  
94,871  
93,729  
96,650  
106,935  
104,098  
110,003  
117,633  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,864,112  
3,972,301  
4,007,112  
4,098,331  
4,238,710  
3,225,726  
3,575,733  
3,551,712  
3,552,721  
3,609,911  
1,018,129  
968,200  
843,171  
749,057  
710,986  
2,207,597  
2,607,533  
2,708,541  
2,803,665  
2,898,924  
638,386  
396,568  
455,400  
545,610  
628,799  
638,386  
396,568  
455,400  
545,610  
628,799  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0