Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam (VOS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,716,899  
3,752,315  
3,751,973  
3,864,112  
3,972,301  
1,031,086  
952,225  
822,714  
821,097  
767,597  
230,165  
162,897  
183,085  
174,225  
109,311  
120,475  
114,610  
0  
30,000  
64,000  
539,001  
540,472  
513,396  
510,212  
488,241  
115,135  
111,596  
104,574  
85,982  
87,875  
26,310  
22,651  
21,659  
20,677  
18,169  
2,685,813  
2,800,090  
2,929,259  
3,043,015  
3,204,705  
6,313  
6,225  
2,070  
2,070  
2,070  
2,522,617  
2,630,472  
2,738,561  
2,847,255  
2,999,419  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
98,052  
98,270  
97,856  
97,040  
96,281  
58,832  
65,123  
90,773  
96,650  
106,935  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,716,899  
3,752,315  
3,751,973  
3,864,112  
3,972,301  
3,183,918  
3,167,272  
3,143,680  
3,225,726  
3,575,733  
1,248,093  
1,125,095  
1,019,605  
1,018,129  
968,200  
1,935,825  
2,042,177  
2,124,075  
2,207,597  
2,607,533  
532,981  
585,044  
608,293  
638,386  
396,568  
532,981  
585,044  
608,293  
638,386  
396,568  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0