Tổng Công ty Công nghiệp dầu thực vật Việt Nam – CTCP (VOC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,777,010  
3,354,303  
3,433,958  
 
 
1,030,623  
1,657,894  
1,796,645  
 
 
143,580  
628,670  
443,850  
 
 
149,006  
155,689  
255,771  
 
 
339,953  
234,932  
274,501  
 
 
356,747  
572,168  
757,988  
 
 
41,337  
66,435  
64,535  
 
 
1,746,387  
1,696,408  
1,637,313  
 
 
265  
185  
135  
 
 
283,382  
450,282  
466,063  
 
 
5,771  
150  
184  
 
 
210,157  
200,060  
181,629  
 
 
1,187,024  
980,816  
922,925  
 
 
59,787  
64,916  
66,377  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,777,010  
3,354,303  
3,433,958  
 
 
1,020,731  
1,382,976  
1,812,799  
 
 
858,060  
1,225,838  
1,659,941  
 
 
162,671  
157,138  
152,857  
 
 
1,756,280  
1,971,327  
1,621,159  
 
 
1,756,280  
1,971,327  
1,621,159  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0