Tổng Công ty Công nghiệp dầu thực vật Việt Nam – CTCP (VOC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,354,303  
3,433,958  
2,095,116  
 
 
1,657,894  
1,796,645  
631,231  
 
 
628,670  
443,850  
240,135  
 
 
155,689  
255,771  
0  
 
 
234,932  
274,501  
232,848  
 
 
572,168  
757,988  
139,808  
 
 
66,435  
64,535  
18,440  
 
 
1,696,408  
1,637,313  
1,463,885  
 
 
185  
135  
185  
 
 
450,282  
466,063  
223,120  
 
 
150  
184  
4,953  
 
 
200,060  
181,629  
26  
 
 
980,816  
922,925  
1,217,292  
 
 
64,916  
66,377  
18,309  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,354,303  
3,433,958  
2,095,116  
 
 
1,382,976  
1,812,799  
507,973  
 
 
1,225,838  
1,659,941  
494,259  
 
 
157,138  
152,857  
13,714  
 
 
1,971,327  
1,621,159  
1,587,143  
 
 
1,971,327  
1,621,159  
1,587,143  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0