Tổng Công ty Công nghiệp dầu thực vật Việt Nam – CTCP (VOC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,433,958  
2,095,116  
2,223,865  
 
 
1,796,645  
631,231  
768,776  
 
 
443,850  
240,135  
269,458  
 
 
255,771  
0  
0  
 
 
274,501  
232,848  
341,618  
 
 
757,988  
139,808  
139,303  
 
 
64,535  
18,440  
18,396  
 
 
1,637,313  
1,463,885  
1,455,089  
 
 
135  
185  
185  
 
 
466,063  
223,120  
228,756  
 
 
184  
4,953  
5,263  
 
 
181,629  
26  
26  
 
 
922,925  
1,217,292  
1,202,212  
 
 
66,377  
18,309  
18,648  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,433,958  
2,095,116  
2,223,865  
 
 
1,812,799  
507,973  
655,150  
 
 
1,659,941  
494,259  
641,436  
 
 
152,857  
13,714  
13,714  
 
 
1,621,159  
1,587,143  
1,568,716  
 
 
1,621,159  
1,587,143  
1,568,716  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0