Tổng Công ty Công nghiệp dầu thực vật Việt Nam – CTCP (VOC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,915,094  
2,826,644  
2,888,953  
2,777,010  
3,354,303  
1,204,340  
1,124,768  
1,191,471  
1,030,623  
1,657,894  
251,322  
183,398  
287,186  
143,580  
628,670  
289,065  
284,442  
282,778  
149,006  
155,689  
402,505  
297,399  
263,894  
339,953  
234,932  
214,373  
308,644  
307,832  
356,747  
572,168  
47,075  
50,885  
49,781  
41,337  
66,435  
1,710,754  
1,701,876  
1,697,482  
1,746,387  
1,696,408  
265  
265  
265  
265  
185  
465,795  
474,840  
275,549  
283,382  
450,282  
5,429  
5,505  
5,662  
5,771  
150  
6,123  
10,139  
216,057  
210,157  
200,060  
1,181,112  
1,156,082  
1,141,587  
1,187,024  
980,816  
52,029  
55,045  
58,361  
59,787  
64,916  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,915,094  
2,826,644  
2,888,953  
2,777,010  
3,354,303  
1,052,876  
900,042  
1,000,889  
1,020,731  
1,382,976  
885,659  
729,826  
835,218  
858,060  
1,225,838  
167,217  
170,217  
165,671  
162,671  
157,138  
1,862,218  
1,926,602  
1,888,064  
1,756,280  
1,971,327  
1,862,218  
1,926,602  
1,888,064  
1,756,280  
1,971,327  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0