Tổng Công ty Công nghiệp dầu thực vật Việt Nam – CTCP (VOC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,914,747  
2,985,465  
2,915,094  
2,826,644  
2,888,953  
1,071,639  
1,208,651  
1,204,340  
1,124,768  
1,191,471  
167,812  
153,061  
251,322  
183,398  
287,186  
154,171  
290,956  
289,065  
284,442  
282,778  
464,555  
442,549  
402,505  
297,399  
263,894  
237,961  
275,835  
214,373  
308,644  
307,832  
47,141  
46,251  
47,075  
50,885  
49,781  
1,843,107  
1,776,813  
1,710,754  
1,701,876  
1,697,482  
265  
265  
265  
265  
265  
448,721  
459,393  
465,795  
474,840  
275,549  
5,322  
5,370  
5,429  
5,505  
5,662  
1,745  
1,713  
6,123  
10,139  
216,057  
1,343,186  
1,263,276  
1,181,112  
1,156,082  
1,141,587  
43,868  
46,796  
52,029  
55,045  
58,361  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,914,747  
2,985,465  
2,915,094  
2,826,644  
2,888,953  
880,238  
1,031,520  
1,052,876  
900,042  
1,000,889  
722,391  
864,171  
885,659  
729,826  
835,218  
157,847  
167,348  
167,217  
170,217  
165,671  
2,034,509  
1,953,945  
1,862,218  
1,926,602  
1,888,064  
2,034,509  
1,953,945  
1,862,218  
1,926,602  
1,888,064  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0