Tổng Công ty Công nghiệp dầu thực vật Việt Nam – CTCP (VOC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,048,553  
2,970,764  
2,914,747  
2,985,465  
2,915,094  
1,242,575  
1,101,062  
1,071,639  
1,208,651  
1,204,340  
96,969  
121,101  
167,812  
153,061  
251,322  
256,111  
256,111  
154,171  
290,956  
289,065  
582,868  
488,088  
464,555  
442,549  
402,505  
244,341  
183,395  
237,961  
275,835  
214,373  
62,286  
52,368  
47,141  
46,251  
47,075  
1,805,978  
1,869,702  
1,843,107  
1,776,813  
1,710,754  
1,560  
1,560  
265  
265  
265  
435,300  
439,608  
448,721  
459,393  
465,795  
5,226  
5,274  
5,322  
5,370  
5,429  
2,089  
2,077  
1,745  
1,713  
6,123  
1,320,416  
1,377,267  
1,343,186  
1,263,276  
1,181,112  
41,387  
43,915  
43,868  
46,796  
52,029  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,048,553  
2,970,764  
2,914,747  
2,985,465  
2,915,094  
901,649  
886,571  
880,238  
1,031,520  
1,052,876  
752,291  
737,042  
722,391  
864,171  
885,659  
149,358  
149,529  
157,847  
167,348  
167,217  
2,146,903  
2,084,193  
2,034,509  
1,953,945  
1,862,218  
2,146,903  
2,084,193  
2,034,509  
1,953,945  
1,862,218  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0