Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (VNT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
488,640  
399,462  
361,072  
351,815  
359,868  
424,720  
335,387  
296,278  
285,228  
291,331  
33,627  
28,134  
16,131  
11,115  
13,045  
9,525  
9,525  
9,525  
9,525  
9,525  
381,491  
297,571  
270,449  
264,386  
268,099  
0  
0  
0  
0  
0  
78  
157  
173  
202  
662  
63,920  
64,075  
64,794  
66,587  
68,537  
0  
0  
0  
0  
0  
61,909  
50,681  
52,612  
54,608  
53,176  
0  
0  
0  
0  
0  
1,292  
12,730  
11,508  
11,217  
14,419  
0  
0  
0  
0  
0  
720  
664  
675  
762  
942  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
488,640  
399,462  
361,072  
351,815  
359,868  
356,017  
263,783  
229,888  
212,930  
226,829  
356,017  
263,783  
229,888  
212,930  
226,829  
0  
0  
0  
0  
0  
132,623  
135,678  
131,184  
138,885  
133,039  
132,623  
135,678  
131,184  
138,885  
133,039  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0