Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (VNT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
556,870  
649,794  
712,147  
723,861  
657,470  
337,272  
429,597  
497,815  
663,242  
594,587  
32,871  
100,938  
28,675  
22,033  
20,079  
9,525  
9,525  
9,525  
9,525  
9,525  
294,201  
318,245  
458,554  
631,412  
564,814  
0  
0  
0  
0  
0  
675  
889  
1,061  
272  
169  
219,598  
220,198  
214,332  
60,619  
62,883  
0  
0  
0  
0  
0  
54,190  
55,240  
57,222  
59,080  
61,130  
0  
0  
0  
0  
0  
185  
69  
69  
1,292  
1,292  
164,821  
164,675  
156,818  
0  
0  
402  
213  
222  
247  
460  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
556,870  
649,794  
712,147  
723,861  
657,470  
412,843  
494,006  
561,016  
595,593  
522,274  
340,633  
421,837  
488,844  
523,424  
370,166  
72,210  
72,169  
72,172  
72,170  
152,108  
144,027  
155,788  
151,131  
128,267  
135,196  
144,027  
155,788  
151,131  
128,267  
135,196  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0