Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (VNT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
657,470  
505,777  
488,640  
399,462  
361,072  
594,587  
442,878  
424,720  
335,387  
296,278  
20,079  
26,683  
33,627  
28,134  
16,131  
9,525  
9,525  
9,525  
9,525  
9,525  
564,814  
406,248  
381,491  
297,571  
270,449  
0  
0  
0  
0  
0  
169  
422  
78  
157  
173  
62,883  
62,899  
63,920  
64,075  
64,794  
0  
0  
0  
0  
0  
61,130  
61,055  
61,909  
50,681  
52,612  
0  
0  
0  
0  
0  
1,292  
1,292  
1,292  
12,730  
11,508  
0  
0  
0  
0  
0  
460  
552  
720  
664  
675  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
657,470  
505,777  
488,640  
399,462  
361,072  
522,274  
371,557  
356,017  
263,783  
229,888  
370,166  
299,460  
356,017  
263,783  
229,888  
152,108  
72,097  
0  
0  
0  
135,196  
134,220  
132,623  
135,678  
131,184  
135,196  
134,220  
132,623  
135,678  
131,184  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0