Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (VNT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
616,445  
556,870  
649,794  
712,147  
723,861  
396,979  
337,272  
429,597  
497,815  
663,242  
48,736  
32,871  
100,938  
28,675  
22,033  
9,525  
9,525  
9,525  
9,525  
9,525  
338,067  
294,201  
318,245  
458,554  
631,412  
0  
0  
0  
0  
0  
650  
675  
889  
1,061  
272  
219,467  
219,598  
220,198  
214,332  
60,619  
0  
0  
0  
0  
0  
52,410  
54,190  
55,240  
57,222  
59,080  
0  
0  
0  
0  
0  
147  
185  
69  
69  
1,292  
164,818  
164,821  
164,675  
156,818  
0  
2,091  
402  
213  
222  
247  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
616,445  
556,870  
649,794  
712,147  
723,861  
470,778  
412,843  
494,006  
561,016  
595,593  
398,539  
340,633  
421,837  
488,844  
523,424  
72,239  
72,210  
72,169  
72,172  
72,170  
145,667  
144,027  
155,788  
151,131  
128,267  
145,667  
144,027  
155,788  
151,131  
128,267  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0