Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (VNT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
573,809  
616,445  
556,870  
649,794  
712,147  
355,717  
396,979  
337,272  
429,597  
497,815  
51,815  
48,736  
32,871  
100,938  
28,675  
11,275  
9,525  
9,525  
9,525  
9,525  
292,010  
338,067  
294,201  
318,245  
458,554  
0  
0  
0  
0  
0  
617  
650  
675  
889  
1,061  
218,092  
219,467  
219,598  
220,198  
214,332  
0  
0  
0  
0  
0  
50,506  
52,410  
54,190  
55,240  
57,222  
0  
0  
0  
0  
0  
147  
147  
185  
69  
69  
165,518  
164,818  
164,821  
164,675  
156,818  
1,920  
2,091  
402  
213  
222  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
573,809  
616,445  
556,870  
649,794  
712,147  
352,226  
470,778  
412,843  
494,006  
561,016  
352,028  
398,539  
340,633  
421,837  
488,844  
198  
72,239  
72,210  
72,169  
72,172  
221,583  
145,667  
144,027  
155,788  
151,131  
221,583  
145,667  
144,027  
155,788  
151,131  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0