Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (VNS: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,841,551  
2,912,584  
3,061,844  
3,183,174  
3,139,911  
294,557  
257,102  
286,652  
319,702  
372,624  
136,241  
105,824  
125,538  
164,600  
229,771  
0  
0  
0  
0  
0  
116,209  
110,638  
119,269  
118,072  
105,785  
16,756  
14,572  
13,686  
12,498  
10,054  
25,351  
26,069  
28,159  
24,532  
27,013  
2,546,994  
2,655,482  
2,775,192  
2,863,472  
2,767,288  
1,514  
1,484  
1,350  
1,110  
600  
2,445,135  
2,573,879  
2,693,944  
2,756,651  
2,632,832  
0  
0  
0  
0  
0  
27,973  
5,405  
0  
23,994  
49,529  
1,000  
0  
0  
0  
0  
71,371  
74,715  
79,898  
81,718  
84,328  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,841,551  
2,912,584  
3,061,844  
3,183,174  
3,139,911  
1,149,577  
1,267,109  
1,450,430  
1,626,440  
1,485,457  
537,917  
553,223  
649,374  
759,861  
648,830  
611,660  
713,886  
801,056  
866,578  
836,627  
1,691,974  
1,645,475  
1,611,414  
1,556,735  
1,654,454  
1,691,974  
1,645,475  
1,611,414  
1,556,735  
1,654,454  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0