Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (VNS: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,720,305  
2,808,769  
2,754,502  
2,750,508  
2,816,251  
319,313  
340,130  
287,607  
260,776  
316,976  
167,754  
177,696  
123,900  
104,206  
152,134  
0  
0  
0  
0  
0  
110,845  
119,570  
120,476  
109,894  
117,556  
19,406  
19,162  
18,911  
18,737  
17,592  
21,308  
23,702  
24,319  
27,939  
29,695  
2,400,992  
2,468,639  
2,466,895  
2,489,732  
2,499,275  
3,202  
1,982  
1,550  
1,550  
1,517  
2,336,381  
2,378,436  
2,372,412  
2,363,634  
2,427,769  
0  
0  
0  
0  
0  
100  
26,069  
30,910  
58,923  
788  
1,000  
1,000  
1,000  
1,000  
1,000  
60,309  
61,152  
61,023  
64,625  
68,200  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,720,305  
2,808,769  
2,754,502  
2,750,508  
2,816,251  
1,060,083  
1,112,853  
1,089,717  
1,097,826  
1,176,613  
527,543  
547,924  
524,530  
538,719  
617,345  
532,539  
564,929  
565,186  
559,107  
559,268  
1,660,222  
1,695,917  
1,664,785  
1,652,682  
1,639,638  
1,660,222  
1,695,917  
1,664,785  
1,652,682  
1,639,638  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0