Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (VNS: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,912,584  
3,061,844  
3,183,174  
3,139,911  
2,971,533  
257,102  
286,652  
319,702  
372,624  
361,189  
105,824  
125,538  
164,600  
229,771  
214,565  
0  
0  
0  
0  
0  
110,638  
119,269  
118,072  
105,785  
109,572  
14,572  
13,686  
12,498  
10,054  
7,965  
26,069  
28,159  
24,532  
27,013  
29,087  
2,655,482  
2,775,192  
2,863,472  
2,767,288  
2,610,344  
1,484  
1,350  
1,110  
600  
600  
2,573,879  
2,693,944  
2,756,651  
2,632,832  
2,504,483  
0  
0  
0  
0  
0  
5,405  
0  
23,994  
49,529  
17,901  
0  
0  
0  
0  
0  
74,715  
79,898  
81,718  
84,328  
87,360  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,912,584  
3,061,844  
3,183,174  
3,139,911  
2,971,533  
1,267,109  
1,450,430  
1,626,440  
1,485,457  
1,409,331  
553,223  
649,374  
759,861  
648,830  
599,247  
713,886  
801,056  
866,578  
836,627  
810,083  
1,645,475  
1,611,414  
1,556,735  
1,654,454  
1,562,203  
1,645,475  
1,611,414  
1,556,735  
1,654,454  
1,562,203  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0