Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (VNS: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,139,911  
2,971,533  
2,874,157  
2,782,547  
2,844,949  
372,624  
361,189  
367,549  
399,810  
432,159  
229,771  
214,565  
235,697  
267,171  
307,221  
0  
0  
0  
0  
0  
105,785  
109,572  
91,358  
84,795  
77,631  
10,054  
7,965  
7,802  
7,073  
6,112  
27,013  
29,087  
32,691  
40,771  
41,196  
2,767,288  
2,610,344  
2,506,609  
2,382,737  
2,412,790  
600  
600  
600  
0  
0  
2,632,832  
2,504,483  
2,405,505  
2,253,873  
2,277,770  
0  
0  
0  
8,491  
8,491  
49,529  
17,901  
9,550  
24,606  
31,030  
0  
0  
0  
0  
0  
84,328  
87,360  
90,954  
95,768  
95,499  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,139,911  
2,971,533  
2,874,157  
2,782,547  
2,844,949  
1,485,457  
1,409,331  
1,369,603  
1,347,085  
1,310,082  
648,830  
599,247  
588,879  
624,525  
546,748  
836,627  
810,083  
780,724  
722,560  
763,333  
1,654,454  
1,562,203  
1,504,554  
1,435,462  
1,534,867  
1,654,454  
1,562,203  
1,504,554  
1,435,462  
1,534,867  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0