Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (VNS: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,061,844  
3,183,174  
3,139,911  
2,971,533  
2,874,157  
286,652  
319,702  
372,624  
361,189  
367,549  
125,538  
164,600  
229,771  
214,565  
235,697  
0  
0  
0  
0  
0  
119,269  
118,072  
105,785  
109,572  
91,358  
13,686  
12,498  
10,054  
7,965  
7,802  
28,159  
24,532  
27,013  
29,087  
32,691  
2,775,192  
2,863,472  
2,767,288  
2,610,344  
2,506,609  
1,350  
1,110  
600  
600  
600  
2,693,944  
2,756,651  
2,632,832  
2,504,483  
2,405,505  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
23,994  
49,529  
17,901  
9,550  
0  
0  
0  
0  
0  
79,898  
81,718  
84,328  
87,360  
90,954  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,061,844  
3,183,174  
3,139,911  
2,971,533  
2,874,157  
1,450,430  
1,626,440  
1,485,457  
1,409,331  
1,369,603  
649,374  
759,861  
648,830  
599,247  
588,879  
801,056  
866,578  
836,627  
810,083  
780,724  
1,611,414  
1,556,735  
1,654,454  
1,562,203  
1,504,554  
1,611,414  
1,556,735  
1,654,454  
1,562,203  
1,504,554  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0