Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (VNS: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,750,508  
2,816,251  
2,841,551  
2,912,584  
3,061,844  
260,776  
316,976  
294,557  
257,102  
286,652  
104,206  
152,134  
136,241  
105,824  
125,538  
0  
0  
0  
0  
0  
109,894  
117,556  
116,209  
110,638  
119,269  
18,737  
17,592  
16,756  
14,572  
13,686  
27,939  
29,695  
25,351  
26,069  
28,159  
2,489,732  
2,499,275  
2,546,994  
2,655,482  
2,775,192  
1,550  
1,517  
1,514  
1,484  
1,350  
2,363,634  
2,427,769  
2,445,135  
2,573,879  
2,693,944  
0  
0  
0  
0  
0  
58,923  
788  
27,973  
5,405  
0  
1,000  
1,000  
1,000  
0  
0  
64,625  
68,200  
71,371  
74,715  
79,898  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,750,508  
2,816,251  
2,841,551  
2,912,584  
3,061,844  
1,097,826  
1,176,613  
1,149,577  
1,267,109  
1,450,430  
538,719  
617,345  
537,917  
553,223  
649,374  
559,107  
559,268  
611,660  
713,886  
801,056  
1,652,682  
1,639,638  
1,691,974  
1,645,475  
1,611,414  
1,652,682  
1,639,638  
1,691,974  
1,645,475  
1,611,414  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0