Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (VNS: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,754,502  
2,750,508  
2,816,251  
2,841,551  
2,912,584  
287,607  
260,776  
316,976  
294,557  
257,102  
123,900  
104,206  
152,134  
136,241  
105,824  
0  
0  
0  
0  
0  
120,476  
109,894  
117,556  
116,209  
110,638  
18,911  
18,737  
17,592  
16,756  
14,572  
24,319  
27,939  
29,695  
25,351  
26,069  
2,466,895  
2,489,732  
2,499,275  
2,546,994  
2,655,482  
1,550  
1,550  
1,517  
1,514  
1,484  
2,372,412  
2,363,634  
2,427,769  
2,445,135  
2,573,879  
0  
0  
0  
0  
0  
30,910  
58,923  
788  
27,973  
5,405  
1,000  
1,000  
1,000  
1,000  
0  
61,023  
64,625  
68,200  
71,371  
74,715  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,754,502  
2,750,508  
2,816,251  
2,841,551  
2,912,584  
1,089,717  
1,097,826  
1,176,613  
1,149,577  
1,267,109  
524,530  
538,719  
617,345  
537,917  
553,223  
565,186  
559,107  
559,268  
611,660  
713,886  
1,664,785  
1,652,682  
1,639,638  
1,691,974  
1,645,475  
1,664,785  
1,652,682  
1,639,638  
1,691,974  
1,645,475  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0