Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (VNS: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,183,174  
3,139,911  
2,971,533  
2,874,157  
2,782,547  
319,702  
372,624  
361,189  
367,549  
399,810  
164,600  
229,771  
214,565  
235,697  
267,171  
0  
0  
0  
0  
0  
118,072  
105,785  
109,572  
91,358  
84,795  
12,498  
10,054  
7,965  
7,802  
7,073  
24,532  
27,013  
29,087  
32,691  
40,771  
2,863,472  
2,767,288  
2,610,344  
2,506,609  
2,382,737  
1,110  
600  
600  
600  
0  
2,756,651  
2,632,832  
2,504,483  
2,405,505  
2,253,873  
0  
0  
0  
0  
8,491  
23,994  
49,529  
17,901  
9,550  
24,606  
0  
0  
0  
0  
0  
81,718  
84,328  
87,360  
90,954  
95,768  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,183,174  
3,139,911  
2,971,533  
2,874,157  
2,782,547  
1,626,440  
1,485,457  
1,409,331  
1,369,603  
1,347,085  
759,861  
648,830  
599,247  
588,879  
624,525  
866,578  
836,627  
810,083  
780,724  
722,560  
1,556,735  
1,654,454  
1,562,203  
1,504,554  
1,435,462  
1,556,735  
1,654,454  
1,562,203  
1,504,554  
1,435,462  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0