Tổng Công ty Cổ phần tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VNR: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,666,721  
6,715,288  
6,350,350  
6,533,285  
6,462,881  
5,150,597  
5,249,019  
4,974,631  
5,194,022  
5,221,551  
139,250  
87,699  
70,830  
207,306  
252,467  
1,841,353  
1,977,826  
2,050,015  
1,851,837  
1,988,326  
1,290,395  
1,176,688  
961,571  
1,135,005  
937,479  
28  
76  
54  
42  
42  
176,651  
175,196  
168,059  
175,823  
170,534  
1,702,921  
1,831,535  
1,724,102  
1,824,008  
1,872,703  
0  
0  
0  
0  
0  
  Cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
1,516,124  
1,466,269  
1,375,720  
1,339,263  
1,241,330  
22,000  
22,000  
22,000  
22,000  
22,000  
11,751  
13,856  
16,033  
18,351  
20,630  
11,692  
12,046  
12,401  
12,755  
13,109  
13,559  
13,559  
13,559  
13,515  
13,392  
1,389,215  
1,336,869  
1,243,784  
1,204,690  
1,101,095  
67,908  
67,939  
67,943  
67,952  
71,103  
  Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
420  
419  
414  
409  
414  
  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,666,721  
6,715,288  
6,350,350  
6,533,285  
6,462,881  
3,945,986  
4,059,145  
3,595,005  
3,843,146  
3,833,269  
3,940,670  
4,053,833  
3,589,719  
3,837,887  
3,827,984  
0  
0  
0  
0  
0  
2,558,711  
2,701,777  
2,563,848  
2,675,802  
2,691,258  
5,316  
5,313  
5,286  
5,259  
5,285  
0  
0  
0  
0  
0  
2,720,735  
2,656,143  
2,755,345  
2,690,139  
2,629,612  
2,720,735  
2,656,143  
2,755,345  
2,690,139  
2,629,612  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0