Tổng Công ty Cổ phần tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VNR: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,715,288  
6,350,350  
6,533,285  
6,462,881  
6,511,563  
5,249,019  
4,974,631  
5,194,022  
5,221,551  
5,137,534  
87,699  
70,830  
207,306  
252,467  
327,781  
1,977,826  
2,050,015  
1,851,837  
1,988,326  
1,616,725  
1,176,688  
961,571  
1,135,005  
937,479  
1,026,896  
76  
54  
42  
42  
230  
175,196  
168,059  
175,823  
170,534  
165,101  
1,831,535  
1,724,102  
1,824,008  
1,872,703  
2,000,801  
0  
0  
0  
0  
0  
  Cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
1,466,269  
1,375,720  
1,339,263  
1,241,330  
1,374,029  
22,000  
22,000  
22,000  
22,000  
22,000  
13,856  
16,033  
18,351  
20,630  
22,947  
12,046  
12,401  
12,755  
13,109  
13,464  
13,559  
13,559  
13,515  
13,392  
13,392  
1,336,869  
1,243,784  
1,204,690  
1,101,095  
1,239,929  
67,939  
67,943  
67,952  
71,103  
62,297  
  Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
419  
414  
409  
414  
302  
  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,715,288  
6,350,350  
6,533,285  
6,462,881  
6,511,563  
4,059,145  
3,595,005  
3,843,146  
3,833,269  
3,809,317  
4,053,833  
3,589,719  
3,837,887  
3,827,984  
3,804,685  
0  
0  
0  
0  
0  
2,701,777  
2,563,848  
2,675,802  
2,691,258  
2,820,792  
5,313  
5,286  
5,259  
5,285  
4,632  
0  
0  
0  
0  
0  
2,656,143  
2,755,345  
2,690,139  
2,629,612  
2,702,246  
2,656,143  
2,755,345  
2,690,139  
2,629,612  
2,702,246  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0