Tổng Công ty Cổ phần tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VNR: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,898,946  
6,728,970  
6,429,548  
6,448,645  
6,713,259  
5,371,524  
5,129,041  
5,196,168  
5,059,566  
5,457,008  
61,588  
77,726  
70,358  
169,817  
123,066  
2,138,862  
1,876,795  
2,204,286  
2,042,379  
2,214,926  
1,215,202  
1,293,812  
1,197,012  
1,067,450  
1,303,704  
69  
69  
59  
59  
48  
238,937  
195,280  
181,932  
188,776  
168,216  
1,716,866  
1,685,359  
1,542,522  
1,591,084  
1,647,047  
0  
0  
0  
0  
0  
  Cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
1,527,422  
1,599,929  
1,233,380  
1,389,079  
1,256,252  
22,000  
22,000  
22,000  
22,000  
22,000  
5,095  
4,995  
5,623  
7,605  
9,655  
10,978  
10,356  
10,670  
10,983  
11,338  
14,202  
14,244  
14,214  
13,559  
13,559  
1,375,933  
1,454,387  
1,113,113  
1,267,086  
1,131,825  
99,214  
93,947  
67,760  
67,845  
67,875  
  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,898,946  
6,728,970  
6,429,548  
6,448,645  
6,713,259  
3,996,157  
3,902,453  
3,645,911  
3,729,770  
3,910,917  
3,993,440  
3,897,630  
3,641,087  
3,725,336  
3,905,604  
0  
0  
0  
0  
0  
2,717  
4,823  
4,823  
4,434  
5,313  
0  
0  
0  
0  
0  
2,902,788  
2,826,517  
2,783,638  
2,718,875  
2,802,343  
2,902,788  
2,826,517  
2,783,638  
2,718,875  
2,802,343  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0