Tổng Công ty Cổ phần tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VNR: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,448,645  
6,713,259  
6,666,721  
6,715,288  
6,350,350  
5,059,566  
5,457,008  
5,150,597  
5,249,019  
4,974,631  
169,817  
123,066  
139,250  
87,699  
70,830  
2,042,379  
2,214,926  
1,841,353  
1,977,826  
2,050,015  
1,067,450  
1,303,704  
1,290,395  
1,176,688  
961,571  
59  
48  
28  
76  
54  
188,776  
168,216  
176,651  
175,196  
168,059  
1,591,084  
1,647,047  
1,702,921  
1,831,535  
1,724,102  
0  
0  
0  
0  
0  
  Cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
1,389,079  
1,256,252  
1,516,124  
1,466,269  
1,375,720  
22,000  
22,000  
22,000  
22,000  
22,000  
7,605  
9,655  
11,751  
13,856  
16,033  
10,983  
11,338  
11,692  
12,046  
12,401  
13,559  
13,559  
13,559  
13,559  
13,559  
1,267,086  
1,131,825  
1,389,215  
1,336,869  
1,243,784  
67,845  
67,875  
67,908  
67,939  
67,943  
  Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
421  
419  
420  
419  
414  
  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,448,645  
6,713,259  
6,666,721  
6,715,288  
6,350,350  
3,729,770  
3,910,917  
3,945,986  
4,059,145  
3,595,005  
3,725,336  
3,905,604  
3,940,670  
4,053,833  
3,589,719  
0  
0  
0  
0  
0  
2,500,923  
2,507,968  
2,558,711  
2,701,777  
2,563,848  
4,434  
5,313  
5,316  
5,313  
5,286  
0  
0  
0  
0  
0  
2,718,875  
2,802,343  
2,720,735  
2,656,143  
2,755,345  
2,718,875  
2,802,343  
2,720,735  
2,656,143  
2,755,345  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0