Tổng Công ty Cổ phần tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VNR: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,533,285  
6,462,881  
6,511,563  
6,465,126  
6,716,498  
5,194,022  
5,221,551  
5,137,534  
5,278,371  
5,680,463  
207,306  
252,467  
327,781  
200,490  
133,313  
1,851,837  
1,988,326  
1,616,725  
1,989,741  
2,070,750  
1,135,005  
937,479  
1,026,896  
988,071  
1,269,205  
42  
42  
230  
207  
181  
175,823  
170,534  
165,101  
159,203  
166,853  
1,824,008  
1,872,703  
2,000,801  
1,940,659  
2,040,162  
0  
0  
0  
0  
0  
  Cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
1,339,263  
1,241,330  
1,374,029  
1,186,755  
1,036,036  
22,000  
22,000  
22,000  
22,000  
22,000  
18,351  
20,630  
22,947  
25,264  
27,635  
12,755  
13,109  
13,464  
13,818  
14,172  
13,515  
13,392  
13,392  
13,392  
13,323  
1,204,690  
1,101,095  
1,239,929  
1,050,936  
898,279  
67,952  
71,103  
62,297  
61,345  
60,627  
  Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
409  
414  
302  
211  
212  
  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,533,285  
6,462,881  
6,511,563  
6,465,126  
6,716,498  
3,843,146  
3,833,269  
3,809,317  
3,809,457  
4,043,859  
3,837,887  
3,827,984  
3,804,685  
3,805,633  
4,040,030  
0  
0  
0  
0  
0  
2,675,802  
2,691,258  
2,820,792  
2,759,085  
2,868,819  
5,259  
5,285  
4,632  
3,824  
3,829  
0  
0  
0  
0  
0  
2,690,139  
2,629,612  
2,702,246  
2,655,669  
2,672,639  
2,690,139  
2,629,612  
2,702,246  
2,655,669  
2,672,639  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0