Tổng Công ty Cổ phần tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VNR: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,728,970  
6,429,548  
6,448,645  
6,713,259  
6,666,721  
5,129,041  
5,196,168  
5,059,566  
5,457,008  
5,150,597  
77,726  
70,358  
169,817  
123,066  
139,250  
1,876,795  
2,204,286  
2,042,379  
2,214,926  
1,841,353  
1,293,812  
1,197,012  
1,067,450  
1,303,704  
1,290,395  
69  
59  
59  
48  
28  
195,280  
181,932  
188,776  
168,216  
176,651  
1,685,359  
1,542,522  
1,591,084  
1,647,047  
1,702,921  
0  
0  
0  
0  
0  
  Cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
1,599,929  
1,233,380  
1,389,079  
1,256,252  
1,516,124  
22,000  
22,000  
22,000  
22,000  
22,000  
4,995  
5,623  
7,605  
9,655  
11,751  
10,356  
10,670  
10,983  
11,338  
11,692  
14,244  
14,214  
13,559  
13,559  
13,559  
1,454,387  
1,113,113  
1,267,086  
1,131,825  
1,389,215  
93,947  
67,760  
67,845  
67,875  
67,908  
  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,728,970  
6,429,548  
6,448,645  
6,713,259  
6,666,721  
3,902,453  
3,645,911  
3,729,770  
3,910,917  
3,945,986  
3,897,630  
3,641,087  
3,725,336  
3,905,604  
3,940,670  
0  
0  
0  
0  
0  
4,823  
4,823  
4,434  
5,313  
5,316  
0  
0  
0  
0  
0  
2,826,517  
2,783,638  
2,718,875  
2,802,343  
2,720,735  
2,826,517  
2,783,638  
2,718,875  
2,802,343  
2,720,735  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0