Tổng Công ty Cổ phần tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VNR: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,673,926  
6,898,946  
6,728,970  
6,429,548  
6,448,645  
5,328,020  
5,371,524  
5,129,041  
5,196,168  
5,059,566  
63,803  
61,588  
77,726  
70,358  
169,817  
2,437,931  
2,138,862  
1,876,795  
2,204,286  
2,042,379  
869,496  
1,215,202  
1,293,812  
1,197,012  
1,067,450  
40,572  
69  
69  
59  
59  
254,662  
238,937  
195,280  
181,932  
188,776  
1,661,557  
1,716,866  
1,685,359  
1,542,522  
1,591,084  
0  
0  
0  
0  
0  
  Cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
1,345,906  
1,527,422  
1,599,929  
1,233,380  
1,389,079  
22,000  
22,000  
22,000  
22,000  
22,000  
5,322  
5,095  
4,995  
5,623  
7,605  
10,664  
10,978  
10,356  
10,670  
10,983  
14,790  
14,202  
14,244  
14,214  
13,559  
1,215,009  
1,375,933  
1,454,387  
1,113,113  
1,267,086  
78,120  
99,214  
93,947  
67,760  
67,845  
  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,673,926  
6,898,946  
6,728,970  
6,429,548  
6,448,645  
3,687,506  
3,996,157  
3,902,453  
3,645,911  
3,729,770  
3,684,806  
3,993,440  
3,897,630  
3,641,087  
3,725,336  
0  
0  
0  
0  
0  
2,700  
2,717  
4,823  
4,823  
4,434  
0  
0  
0  
0  
0  
2,986,419  
2,902,788  
2,826,517  
2,783,638  
2,718,875  
2,986,419  
2,902,788  
2,826,517  
2,783,638  
2,718,875  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0