Công ty Cổ phần nhựa Việt Nam (VNP: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
394,761  
449,019  
455,020  
441,617  
454,039  
172,034  
212,988  
223,360  
215,412  
236,044  
12,387  
8,531  
56,580  
13,621  
54,232  
58,000  
87,500  
49,937  
54,900  
40,900  
36,214  
50,011  
56,043  
89,693  
87,813  
58,506  
58,615  
54,292  
50,867  
50,260  
6,927  
8,331  
6,507  
6,331  
2,838  
222,727  
236,031  
231,660  
226,205  
217,995  
21,049  
21,049  
21,019  
21,270  
21,260  
18,627  
21,241  
23,822  
26,434  
35,534  
0  
0  
0  
0  
0  
286  
286  
286  
286  
286  
173,978  
184,553  
177,513  
169,077  
158,330  
8,787  
8,902  
9,020  
9,138  
2,584  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
394,761  
449,019  
455,020  
441,617  
454,039  
231,319  
260,461  
310,494  
309,964  
324,872  
201,499  
230,581  
270,487  
268,468  
276,291  
29,820  
29,880  
40,008  
41,496  
48,580  
163,442  
188,559  
144,525  
131,653  
129,167  
163,092  
188,559  
144,525  
131,653  
129,167  
350  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0