Công ty Cổ phần nhựa Việt Nam (VNP: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
455,020  
441,617  
454,039  
450,021  
442,237  
223,360  
215,412  
236,044  
207,054  
219,334  
56,580  
13,621  
54,232  
54,496  
16,105  
49,937  
54,900  
40,900  
39,500  
40,000  
56,043  
89,693  
87,813  
61,908  
101,803  
54,292  
50,867  
50,260  
47,613  
57,856  
6,507  
6,331  
2,838  
3,538  
3,570  
231,660  
226,205  
217,995  
242,967  
222,902  
21,019  
21,270  
21,260  
21,260  
21,313  
23,822  
26,434  
35,534  
38,208  
40,731  
0  
0  
0  
0  
0  
286  
286  
286  
286  
196  
177,513  
169,077  
158,330  
180,558  
157,937  
9,020  
9,138  
2,584  
2,655  
2,725  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
455,020  
441,617  
454,039  
450,021  
442,237  
310,494  
309,964  
324,872  
319,369  
319,766  
270,487  
268,468  
276,291  
262,395  
264,202  
40,008  
41,496  
48,580  
56,974  
55,564  
144,525  
131,653  
129,167  
130,652  
122,471  
144,525  
131,653  
129,167  
130,652  
122,291  
0  
0  
0  
0  
180  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0