Công ty Cổ phần nhựa Việt Nam (VNP: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
454,039  
450,021  
442,237  
429,410  
451,600  
236,044  
207,054  
219,334  
174,599  
187,783  
54,232  
54,496  
16,105  
6,524  
10,424  
40,900  
39,500  
40,000  
42,650  
41,150  
87,813  
61,908  
101,803  
76,162  
76,514  
50,260  
47,613  
57,856  
42,331  
53,036  
2,838  
3,538  
3,570  
6,933  
6,659  
217,995  
242,967  
222,902  
254,811  
263,817  
21,260  
21,260  
21,313  
21,286  
21,286  
35,534  
38,208  
40,731  
60,840  
62,975  
0  
0  
0  
0  
0  
286  
286  
196  
6,966  
340  
158,330  
180,558  
157,937  
163,391  
176,863  
2,584  
2,655  
2,725  
2,328  
2,353  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
454,039  
450,021  
442,237  
429,410  
451,600  
324,872  
319,369  
319,766  
369,663  
371,863  
276,291  
262,395  
264,202  
306,736  
305,581  
48,580  
56,974  
55,564  
62,926  
66,282  
129,167  
130,652  
122,471  
59,747  
79,737  
129,167  
130,652  
122,291  
59,747  
79,735  
0  
0  
180  
0  
2  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0