Công ty Cổ phần nhựa Việt Nam (VNP: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
430,358  
447,966  
481,313  
491,282  
598,836  
177,893  
200,912  
207,698  
191,267  
234,247  
6,906  
6,457  
8,070  
7,716  
19,747  
39,650  
37,500  
37,500  
37,500  
35,500  
76,112  
91,567  
92,554  
76,316  
105,023  
49,361  
57,616  
62,579  
62,166  
66,665  
5,864  
7,772  
6,995  
7,568  
7,313  
252,465  
247,053  
273,616  
300,015  
364,589  
21,281  
21,275  
275  
275  
575  
67,982  
70,921  
73,196  
75,952  
108,410  
0  
0  
0  
0  
0  
335  
173  
173  
241  
59,564  
160,345  
152,128  
197,308  
217,782  
189,942  
2,522  
2,556  
2,663  
5,764  
6,097  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
430,358  
447,966  
481,313  
491,282  
598,836  
377,227  
400,824  
407,405  
400,217  
529,585  
308,794  
321,881  
258,357  
248,003  
312,249  
68,433  
78,943  
149,048  
152,213  
217,336  
53,131  
47,141  
73,908  
91,065  
69,251  
52,940  
46,841  
73,429  
89,472  
69,223  
191  
300  
479  
1,593  
28  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0