Công ty Cổ phần nhựa Việt Nam (VNP: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
429,410  
451,600  
443,598  
430,358  
447,966  
174,599  
187,783  
178,708  
177,893  
200,912  
6,524  
10,424  
6,224  
6,906  
6,457  
42,650  
41,150  
41,150  
39,650  
37,500  
76,162  
76,514  
80,486  
76,112  
91,567  
42,331  
53,036  
44,701  
49,361  
57,616  
6,933  
6,659  
6,147  
5,864  
7,772  
254,811  
263,817  
264,890  
252,465  
247,053  
21,286  
21,286  
21,281  
21,281  
21,275  
60,840  
62,975  
65,175  
67,982  
70,921  
0  
0  
0  
0  
0  
6,966  
340  
885  
335  
173  
163,391  
176,863  
175,114  
160,345  
152,128  
2,328  
2,353  
2,434  
2,522  
2,556  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
429,410  
451,600  
443,598  
430,358  
447,966  
369,663  
371,863  
371,850  
377,227  
400,824  
306,736  
305,581  
303,397  
308,794  
321,881  
62,926  
66,282  
68,453  
68,433  
78,943  
59,747  
79,737  
71,748  
53,131  
47,141  
59,747  
79,735  
71,486  
52,940  
46,841  
0  
2  
263  
191  
300  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0