Công ty Cổ phần nhựa Việt Nam (VNP: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
443,598  
430,358  
447,966  
481,313  
491,282  
178,708  
177,893  
200,912  
207,698  
191,267  
6,224  
6,906  
6,457  
8,070  
7,716  
41,150  
39,650  
37,500  
37,500  
37,500  
80,486  
76,112  
91,567  
92,554  
76,316  
44,701  
49,361  
57,616  
62,579  
62,166  
6,147  
5,864  
7,772  
6,995  
7,568  
264,890  
252,465  
247,053  
273,616  
300,015  
21,281  
21,281  
21,275  
275  
275  
65,175  
67,982  
70,921  
73,196  
75,952  
0  
0  
0  
0  
0  
885  
335  
173  
173  
241  
175,114  
160,345  
152,128  
197,308  
217,782  
2,434  
2,522  
2,556  
2,663  
5,764  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
443,598  
430,358  
447,966  
481,313  
491,282  
371,850  
377,227  
400,824  
407,405  
400,217  
303,397  
308,794  
321,881  
258,357  
248,003  
68,453  
68,433  
78,943  
149,048  
152,213  
71,748  
53,131  
47,141  
73,908  
91,065  
71,486  
52,940  
46,841  
73,429  
89,472  
263  
191  
300  
479  
1,593  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0