Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại VNN (VNN: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2014
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
68,495  
 
 
 
 
12,342  
 
 
 
 
1,999  
 
 
 
 
1,421  
 
 
 
 
6,218  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
2,704  
 
 
 
 
56,153  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
8,424  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46,100  
 
 
 
 
90  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
1,539  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
68,495  
 
 
 
 
6,806  
 
 
 
 
6,806  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
61,500  
 
 
 
 
61,500  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
190