Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
27,656,721  
29,798,001  
29,068,836  
27,478,176  
25,958,969  
17,322,793  
19,513,524  
18,004,265  
16,731,875  
15,029,826  
772,572  
3,059,808  
1,228,330  
1,358,683  
1,409,857  
8,935,288  
8,630,484  
9,305,385  
8,668,378  
6,918,872  
3,624,418  
3,367,617  
3,370,787  
2,685,469  
2,984,334  
3,919,153  
4,385,255  
4,029,870  
3,810,095  
3,658,428  
71,362  
70,361  
69,892  
209,251  
58,335  
10,333,928  
10,284,477  
11,064,571  
10,746,301  
10,929,143  
22,148  
17,691  
18,574  
20,898  
21,993  
8,135,811  
8,228,200  
8,196,789  
8,214,135  
7,840,655  
138,317  
139,663  
141,016  
142,368  
143,721  
815,300  
705,415  
888,171  
843,679  
1,164,640  
621,864  
628,471  
1,257,695  
940,365  
972,996  
600,488  
565,038  
562,327  
584,855  
638,202  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
146,935  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
27,656,721  
29,798,001  
29,068,836  
27,478,176  
25,958,969  
6,901,907  
6,850,660  
6,195,900  
6,554,260  
6,742,180  
6,370,100  
6,316,880  
5,760,854  
6,004,317  
6,183,917  
531,807  
533,780  
435,046  
549,943  
558,262  
20,754,814  
22,947,341  
22,872,936  
20,923,916  
19,216,790  
20,754,814  
22,947,341  
22,872,936  
20,923,916  
19,216,790  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0