Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
37,366,109  
34,026,431  
36,183,530  
35,328,719  
34,667,319  
20,559,757  
18,360,116  
20,818,679  
19,974,839  
20,307,435  
1,522,610  
630,785  
1,343,435  
563,393  
963,336  
8,673,927  
7,772,300  
9,210,771  
9,661,890  
10,561,714  
4,639,448  
5,460,673  
5,149,242  
5,175,992  
4,591,703  
5,525,846  
4,320,173  
4,885,749  
4,373,068  
4,021,059  
197,926  
176,185  
229,482  
200,497  
169,623  
16,806,352  
15,666,315  
15,364,851  
15,353,881  
14,359,884  
88,443  
116,066  
114,095  
96,477  
53,775  
13,365,354  
11,621,556  
11,094,917  
10,565,776  
10,609,309  
90,248  
91,845  
93,442  
93,715  
95,273  
868,246  
2,087,297  
2,425,260  
2,333,958  
1,928,569  
1,068,661  
674,701  
572,253  
1,165,579  
555,498  
1,325,400  
1,074,851  
1,064,885  
1,098,375  
1,117,460  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
37,366,109  
34,026,431  
36,183,530  
35,328,719  
34,667,319  
11,094,739  
8,076,222  
9,647,480  
9,037,780  
10,794,261  
10,639,592  
7,381,050  
8,862,722  
8,441,889  
10,195,563  
455,147  
695,172  
784,758  
595,891  
598,698  
26,271,369  
25,950,209  
26,536,050  
26,290,939  
23,873,058  
26,271,369  
25,950,209  
26,536,050  
26,290,939  
23,873,058  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0