Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
31,068,545  
29,378,656  
27,656,721  
29,798,001  
29,068,836  
20,171,593  
18,673,828  
17,322,793  
19,513,524  
18,004,265  
2,216,761  
655,423  
772,572  
3,059,808  
1,228,330  
10,320,086  
10,453,749  
8,935,288  
8,630,484  
9,305,385  
3,607,663  
2,866,684  
3,624,418  
3,367,617  
3,370,787  
3,921,382  
4,521,766  
3,919,153  
4,385,255  
4,029,870  
105,702  
176,205  
71,362  
70,361  
69,892  
10,896,951  
10,704,829  
10,333,928  
10,284,477  
11,064,571  
21,071  
21,855  
22,148  
17,691  
18,574  
8,261,100  
8,321,053  
8,135,811  
8,228,200  
8,196,789  
135,630  
136,973  
138,317  
139,663  
141,016  
1,251,044  
993,112  
815,300  
705,415  
888,171  
630,414  
613,807  
621,864  
628,471  
1,257,695  
597,693  
618,029  
600,488  
565,038  
562,327  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
31,068,545  
29,378,656  
27,656,721  
29,798,001  
29,068,836  
6,049,114  
6,972,707  
6,901,907  
6,850,660  
6,195,900  
5,534,020  
6,457,498  
6,370,100  
6,316,880  
5,760,854  
515,095  
515,209  
531,807  
533,780  
435,046  
25,019,430  
22,405,949  
20,754,814  
22,947,341  
22,872,936  
25,019,430  
22,405,949  
20,754,814  
22,947,341  
22,872,936  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0