Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
31,595,715  
31,955,032  
31,068,545  
29,378,656  
27,656,721  
18,889,319  
20,677,934  
20,171,593  
18,673,828  
17,322,793  
668,415  
590,907  
2,216,761  
655,423  
772,572  
9,791,942  
11,451,963  
10,320,086  
10,453,749  
8,935,288  
4,629,353  
4,302,765  
3,607,663  
2,866,684  
3,624,418  
3,674,549  
4,181,877  
3,921,382  
4,521,766  
3,919,153  
125,061  
150,422  
105,702  
176,205  
71,362  
12,706,396  
11,277,098  
10,896,951  
10,704,829  
10,333,928  
18,621  
19,781  
21,071  
21,855  
22,148  
8,273,742  
8,135,160  
8,261,100  
8,321,053  
8,135,811  
105,448  
106,785  
135,630  
136,973  
138,317  
2,106,278  
1,761,456  
1,251,044  
993,112  
815,300  
1,467,781  
649,391  
630,414  
613,807  
621,864  
734,526  
604,525  
597,693  
618,029  
600,488  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
31,595,715  
31,955,032  
31,068,545  
29,378,656  
27,656,721  
7,567,098  
7,201,914  
6,049,114  
6,972,707  
6,901,907  
7,089,479  
6,712,398  
5,534,020  
6,457,498  
6,370,100  
477,619  
489,516  
515,095  
515,209  
531,807  
24,028,617  
24,753,118  
25,019,430  
22,405,949  
20,754,814  
24,028,617  
24,753,118  
25,019,430  
22,405,949  
20,754,814  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0