Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
29,378,656  
27,656,721  
29,798,001  
29,068,836  
27,478,176  
18,673,828  
17,322,793  
19,513,524  
18,004,265  
16,731,875  
655,423  
772,572  
3,059,808  
1,228,330  
1,358,683  
10,453,749  
8,935,288  
8,630,484  
9,305,385  
8,668,378  
2,866,684  
3,624,418  
3,367,617  
3,370,787  
2,685,469  
4,521,766  
3,919,153  
4,385,255  
4,029,870  
3,810,095  
176,205  
71,362  
70,361  
69,892  
209,251  
10,704,829  
10,333,928  
10,284,477  
11,064,571  
10,746,301  
21,855  
22,148  
17,691  
18,574  
20,898  
8,321,053  
8,135,811  
8,228,200  
8,196,789  
8,214,135  
136,973  
138,317  
139,663  
141,016  
142,368  
993,112  
815,300  
705,415  
888,171  
843,679  
613,807  
621,864  
628,471  
1,257,695  
940,365  
618,029  
600,488  
565,038  
562,327  
584,855  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
29,378,656  
27,656,721  
29,798,001  
29,068,836  
27,478,176  
6,972,707  
6,901,907  
6,850,660  
6,195,900  
6,554,260  
6,457,498  
6,370,100  
6,316,880  
5,760,854  
6,004,317  
515,209  
531,807  
533,780  
435,046  
549,943  
22,405,949  
20,754,814  
22,947,341  
22,872,936  
20,923,916  
22,405,949  
20,754,814  
22,947,341  
22,872,936  
20,923,916  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0