Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
34,026,431  
36,183,530  
35,328,719  
34,667,319  
31,595,715  
18,360,116  
20,818,679  
19,974,839  
20,307,435  
18,889,319  
630,785  
1,343,435  
563,393  
963,336  
668,415  
7,772,300  
9,210,771  
9,661,890  
10,561,714  
9,791,942  
5,460,673  
5,149,242  
5,175,992  
4,591,703  
4,629,353  
4,320,173  
4,885,749  
4,373,068  
4,021,059  
3,674,549  
176,185  
229,482  
200,497  
169,623  
125,061  
15,666,315  
15,364,851  
15,353,881  
14,359,884  
12,706,396  
116,066  
114,095  
96,477  
53,775  
18,621  
11,621,556  
11,094,917  
10,565,776  
10,609,309  
8,273,742  
91,845  
93,442  
93,715  
95,273  
105,448  
2,087,297  
2,425,260  
2,333,958  
1,928,569  
2,106,278  
674,701  
572,253  
1,165,579  
555,498  
1,467,781  
1,074,851  
1,064,885  
1,098,375  
1,117,460  
734,526  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
34,026,431  
36,183,530  
35,328,719  
34,667,319  
31,595,715  
8,076,222  
9,647,480  
9,037,780  
10,794,261  
7,567,098  
7,381,050  
8,862,722  
8,441,889  
10,195,563  
7,089,479  
695,172  
784,758  
595,891  
598,698  
477,619  
25,950,209  
26,536,050  
26,290,939  
23,873,058  
24,028,617  
25,950,209  
26,536,050  
26,290,939  
23,873,058  
24,028,617  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0