Công ty Cổ phần LOGISTICS VINALINK (VNL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
347,117  
334,433  
326,122  
319,973  
320,656  
259,414  
247,581  
238,088  
233,702  
233,573  
137,240  
129,341  
130,810  
124,577  
118,753  
0  
0  
0  
0  
0  
116,501  
117,981  
105,054  
105,546  
110,149  
0  
0  
0  
0  
0  
5,674  
259  
2,224  
3,579  
4,671  
87,703  
86,852  
88,034  
86,271  
87,083  
16,662  
16,634  
16,632  
16,517  
16,547  
11,105  
11,925  
12,765  
12,096  
9,718  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
59,147  
57,307  
57,572  
57,658  
60,817  
789  
986  
1,065  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
347,117  
334,433  
326,122  
319,973  
320,656  
150,632  
143,852  
137,861  
133,791  
128,875  
77,464  
75,124  
72,900  
68,844  
62,781  
73,168  
68,728  
64,961  
64,947  
66,093  
196,485  
190,581  
188,261  
186,182  
191,782  
196,485  
190,581  
188,261  
186,182  
191,782  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0