Công ty Cổ phần LOGISTICS VINALINK (VNL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
355,677  
343,234  
347,117  
334,433  
326,122  
269,202  
253,993  
259,414  
247,581  
238,088  
121,748  
116,299  
137,240  
129,341  
130,810  
0  
0  
0  
0  
0  
145,324  
134,103  
116,501  
117,981  
105,054  
0  
0  
0  
0  
0  
2,130  
3,591  
5,674  
259  
2,224  
86,475  
89,241  
87,703  
86,852  
88,034  
16,667  
16,667  
16,662  
16,634  
16,632  
9,511  
10,303  
11,105  
11,925  
12,765  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
59,902  
61,679  
59,147  
57,307  
57,572  
394  
592  
789  
986  
1,065  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
355,677  
343,234  
347,117  
334,433  
326,122  
158,255  
146,491  
150,632  
143,852  
137,861  
84,766  
73,012  
77,464  
75,124  
72,900  
73,490  
73,480  
73,168  
68,728  
64,961  
197,421  
196,742  
196,485  
190,581  
188,261  
197,421  
196,742  
196,485  
190,581  
188,261  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0