Công ty Cổ phần LOGISTICS VINALINK (VNL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
319,973  
320,656  
338,874  
331,047  
315,248  
233,702  
233,573  
252,054  
245,098  
238,532  
124,577  
118,753  
133,330  
88,262  
118,514  
0  
0  
0  
0  
0  
105,546  
110,149  
118,711  
155,239  
116,836  
0  
0  
0  
0  
0  
3,579  
4,671  
13  
1,596  
3,183  
86,271  
87,083  
86,820  
85,949  
76,716  
16,517  
16,547  
16,451  
16,245  
15,795  
12,096  
9,718  
10,481  
9,035  
9,234  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
57,658  
60,817  
59,889  
60,669  
51,686  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
319,973  
320,656  
338,874  
331,047  
315,248  
133,791  
128,875  
148,950  
142,311  
137,451  
68,844  
62,781  
82,003  
73,263  
68,418  
64,947  
66,093  
66,947  
69,048  
69,033  
186,182  
191,782  
189,924  
188,735  
177,797  
186,182  
191,782  
189,924  
188,735  
177,797  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0