Công ty Cổ phần LOGISTICS VINALINK (VNL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
352,257  
343,361  
340,134  
340,814  
355,677  
238,106  
231,373  
263,092  
262,975  
269,202  
58,408  
66,109  
124,414  
123,008  
121,748  
0  
0  
0  
0  
0  
174,890  
161,104  
133,395  
139,512  
145,324  
0  
0  
0  
0  
0  
4,808  
4,160  
5,283  
455  
2,130  
114,151  
111,988  
77,042  
77,838  
86,475  
10,025  
9,838  
9,275  
9,087  
16,667  
34,109  
34,799  
9,308  
10,014  
9,511  
0  
0  
0  
0  
0  
14,137  
13,065  
0  
0  
0  
54,979  
53,172  
57,393  
58,737  
59,902  
900  
1,114  
1,065  
0  
394  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
352,257  
343,361  
340,134  
340,814  
355,677  
143,491  
137,723  
134,072  
139,542  
158,255  
88,659  
82,721  
77,416  
81,860  
84,766  
54,831  
55,002  
56,657  
57,682  
73,490  
208,766  
205,638  
206,062  
201,271  
197,421  
208,766  
205,638  
206,062  
201,271  
197,421  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0