Công ty Cổ phần LOGISTICS VINALINK (VNL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
332,525  
354,157  
352,257  
343,361  
340,134  
224,106  
239,597  
238,106  
231,373  
263,092  
59,761  
61,800  
58,408  
66,109  
124,414  
0  
0  
0  
0  
0  
161,314  
175,205  
174,890  
161,104  
133,395  
0  
0  
0  
0  
0  
3,031  
2,591  
4,808  
4,160  
5,283  
108,418  
114,561  
114,151  
111,988  
77,042  
4,346  
10,357  
10,025  
9,838  
9,275  
33,398  
33,552  
34,109  
34,799  
9,308  
0  
0  
0  
0  
0  
15,281  
14,781  
14,137  
13,065  
0  
54,909  
55,171  
54,979  
53,172  
57,393  
484  
700  
900  
1,114  
1,065  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
332,525  
354,157  
352,257  
343,361  
340,134  
119,233  
143,166  
143,491  
137,723  
134,072  
67,928  
90,861  
88,659  
82,721  
77,416  
51,305  
52,305  
54,831  
55,002  
56,657  
213,291  
210,991  
208,766  
205,638  
206,062  
213,291  
210,991  
208,766  
205,638  
206,062  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0