Công ty Cổ phần LOGISTICS VINALINK (VNL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
340,814  
355,677  
343,234  
347,117  
334,433  
262,975  
269,202  
253,993  
259,414  
247,581  
123,008  
121,748  
116,299  
137,240  
129,341  
0  
0  
0  
0  
0  
139,512  
145,324  
134,103  
116,501  
117,981  
0  
0  
0  
0  
0  
455  
2,130  
3,591  
5,674  
259  
77,838  
86,475  
89,241  
87,703  
86,852  
9,087  
16,667  
16,667  
16,662  
16,634  
10,014  
9,511  
10,303  
11,105  
11,925  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
58,737  
59,902  
61,679  
59,147  
57,307  
0  
394  
592  
789  
986  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
340,814  
355,677  
343,234  
347,117  
334,433  
139,542  
158,255  
146,491  
150,632  
143,852  
81,860  
84,766  
73,012  
77,464  
75,124  
57,682  
73,490  
73,480  
73,168  
68,728  
201,271  
197,421  
196,742  
196,485  
190,581  
201,271  
197,421  
196,742  
196,485  
190,581  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0