Công ty Cổ phần LOGISTICS VINALINK (VNL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
343,361  
340,134  
340,814  
355,677  
343,234  
231,373  
263,092  
262,975  
269,202  
253,993  
66,109  
124,414  
123,008  
121,748  
116,299  
0  
0  
0  
0  
0  
161,104  
133,395  
139,512  
145,324  
134,103  
0  
0  
0  
0  
0  
4,160  
5,283  
455  
2,130  
3,591  
111,988  
77,042  
77,838  
86,475  
89,241  
9,838  
9,275  
9,087  
16,667  
16,667  
34,799  
9,308  
10,014  
9,511  
10,303  
0  
0  
0  
0  
0  
13,065  
0  
0  
0  
0  
53,172  
57,393  
58,737  
59,902  
61,679  
1,114  
1,065  
0  
394  
592  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
343,361  
340,134  
340,814  
355,677  
343,234  
137,723  
134,072  
139,542  
158,255  
146,491  
82,721  
77,416  
81,860  
84,766  
73,012  
55,002  
56,657  
57,682  
73,490  
73,480  
205,638  
206,062  
201,271  
197,421  
196,742  
205,638  
206,062  
201,271  
197,421  
196,742  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0