Công ty Cổ phần LOGISTICS VINALINK (VNL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
354,157  
352,257  
343,361  
340,134  
340,814  
239,597  
238,106  
231,373  
263,092  
262,975  
61,800  
58,408  
66,109  
124,414  
123,008  
0  
0  
0  
0  
0  
175,205  
174,890  
161,104  
133,395  
139,512  
0  
0  
0  
0  
0  
2,591  
4,808  
4,160  
5,283  
455  
114,561  
114,151  
111,988  
77,042  
77,838  
10,357  
10,025  
9,838  
9,275  
9,087  
33,552  
34,109  
34,799  
9,308  
10,014  
0  
0  
0  
0  
0  
14,781  
14,137  
13,065  
0  
0  
55,171  
54,979  
53,172  
57,393  
58,737  
700  
900  
1,114  
1,065  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
354,157  
352,257  
343,361  
340,134  
340,814  
143,166  
143,491  
137,723  
134,072  
139,542  
90,861  
88,659  
82,721  
77,416  
81,860  
52,305  
54,831  
55,002  
56,657  
57,682  
210,991  
208,766  
205,638  
206,062  
201,271  
210,991  
208,766  
205,638  
206,062  
201,271  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0