Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Việt Nam (VNI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2014
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
240,546  
 
 
 
 
235,710  
 
 
 
 
95  
 
 
 
 
2,880  
 
 
 
 
4,699  
 
 
 
 
226,548  
 
 
 
 
1,487  
 
 
 
 
4,836  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
4,316  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50  
 
 
 
 
470  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
240,546  
 
 
 
 
155,156  
 
 
 
 
60,317  
 
 
 
 
94,839  
 
 
 
 
85,250  
 
 
 
 
85,250  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
140