Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật (VNH: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
12,657  
 
 
 
 
12,657  
 
 
 
 
16  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
12,639  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
1  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
12,657  
 
 
 
 
4,824  
 
 
 
 
4,824  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
7,833  
 
 
 
 
7,833  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0