Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật (VNH: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
26,576  
49,220  
67,744  
69,190  
72,053  
26,414  
31,204  
41,898  
43,248  
46,015  
56  
34  
247  
44  
57  
0  
0  
0  
0  
0  
10,639  
17,826  
20,508  
22,070  
23,116  
15,695  
13,320  
21,118  
21,118  
22,829  
23  
25  
25  
16  
13  
162  
18,017  
25,846  
25,942  
26,038  
32  
32  
32  
32  
32  
129  
17,984  
25,814  
25,910  
26,007  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1  
1  
1  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
26,576  
49,220  
67,744  
69,190  
72,053  
18,086  
36,930  
36,816  
36,751  
36,226  
18,086  
36,930  
21,885  
18,060  
17,205  
0  
0  
14,931  
18,691  
19,021  
8,490  
12,291  
30,928  
32,439  
35,827  
8,490  
12,291  
30,928  
32,439  
35,827  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0