Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật (VNH: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
16,530  
26,576  
49,220  
67,744  
69,190  
16,498  
26,414  
31,204  
41,898  
43,248  
35  
56  
34  
247  
44  
0  
0  
0  
0  
0  
13,569  
10,639  
17,826  
20,508  
22,070  
2,862  
15,695  
13,320  
21,118  
21,118  
31  
23  
25  
25  
16  
33  
162  
18,017  
25,846  
25,942  
32  
32  
32  
32  
32  
0  
129  
17,984  
25,814  
25,910  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1  
1  
1  
1  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
16,530  
26,576  
49,220  
67,744  
69,190  
8,707  
18,086  
36,930  
36,816  
36,751  
8,707  
18,086  
36,930  
21,885  
18,060  
0  
0  
0  
14,931  
18,691  
7,823  
8,490  
12,291  
30,928  
32,439  
7,823  
8,490  
12,291  
30,928  
32,439  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0