Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật (VNH: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
16,530  
 
 
 
 
16,498  
 
 
 
 
35  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
13,569  
 
 
 
 
2,862  
 
 
 
 
31  
 
 
 
 
33  
 
 
 
 
32  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
1  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
16,530  
 
 
 
 
8,707  
 
 
 
 
8,707  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
7,823  
 
 
 
 
7,823  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0