Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công (VNG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,094,825  
419,148  
386,775  
376,486  
384,504  
793,588  
160,247  
76,662  
74,878  
87,170  
631,690  
8,341  
10,164  
3,913  
5,178  
50,626  
50,626  
0  
500  
500  
102,813  
95,771  
59,683  
62,139  
71,363  
1,785  
1,052  
947  
2,167  
1,877  
6,674  
4,457  
5,868  
6,159  
8,252  
301,238  
258,901  
310,113  
301,609  
297,334  
4,348  
4,378  
9,878  
4,383  
5,205  
209,725  
201,317  
176,750  
173,790  
170,484  
0  
0  
0  
0  
0  
1,183  
2,208  
70,478  
64,007  
61,481  
53,017  
22,474  
22,593  
22,483  
22,811  
32,964  
28,524  
30,414  
36,945  
37,353  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,094,825  
419,148  
386,775  
376,486  
384,504  
291,719  
239,435  
212,288  
202,033  
214,503  
195,936  
143,741  
111,209  
91,545  
120,199  
95,783  
95,693  
101,079  
110,488  
94,305  
803,107  
179,713  
174,487  
174,453  
170,001  
803,107  
179,713  
174,487  
174,453  
170,001  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0