Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công (VNG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,617,836  
1,698,150  
1,563,893  
1,094,825  
419,148  
506,636  
645,068  
493,453  
793,588  
160,247  
50,806  
49,547  
48,880  
631,690  
8,341  
13,883  
78,709  
69,930  
50,626  
50,626  
417,588  
477,451  
329,825  
102,813  
95,771  
12,519  
26,788  
28,506  
1,785  
1,052  
11,840  
12,573  
16,312  
6,674  
4,457  
1,111,199  
1,053,081  
1,070,441  
301,238  
258,901  
63,667  
15,874  
12,018  
4,348  
4,378  
790,701  
795,607  
816,300  
209,725  
201,317  
19,557  
20,068  
20,367  
0  
0  
66,980  
38,962  
37,493  
1,183  
2,208  
27,032  
27,361  
24,978  
53,017  
22,474  
143,262  
155,209  
159,283  
32,964  
28,524  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,617,836  
1,698,150  
1,563,893  
1,094,825  
419,148  
626,559  
783,065  
658,925  
291,719  
239,435  
309,277  
417,953  
310,848  
195,936  
143,741  
317,282  
365,112  
348,077  
95,783  
95,693  
991,277  
915,085  
904,968  
803,107  
179,713  
991,277  
915,085  
904,968  
803,107  
179,713  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0