Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công (VNG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,776,601  
1,685,653  
1,617,836  
1,698,150  
1,563,893  
673,366  
588,774  
506,636  
645,068  
493,453  
55,620  
40,890  
50,806  
49,547  
48,880  
10,130  
29,123  
13,883  
78,709  
69,930  
582,982  
492,609  
417,588  
477,451  
329,825  
9,883  
11,751  
12,519  
26,788  
28,506  
14,750  
14,402  
11,840  
12,573  
16,312  
1,103,235  
1,096,879  
1,111,199  
1,053,081  
1,070,441  
23,895  
51,500  
63,667  
15,874  
12,018  
794,258  
793,696  
790,701  
795,607  
816,300  
27,136  
18,596  
19,557  
20,068  
20,367  
90,191  
66,838  
66,980  
38,962  
37,493  
26,798  
27,748  
27,032  
27,361  
24,978  
140,956  
138,501  
143,262  
155,209  
159,283  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,776,601  
1,685,653  
1,617,836  
1,698,150  
1,563,893  
707,586  
632,867  
626,559  
783,065  
658,925  
384,490  
305,589  
309,277  
417,953  
310,848  
323,096  
327,278  
317,282  
365,112  
348,077  
1,069,015  
1,052,786  
991,277  
915,085  
904,968  
1,069,015  
1,052,786  
991,277  
915,085  
904,968  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0