Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công (VNG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
376,486  
384,504  
380,627  
229,233  
212,157  
74,878  
87,170  
79,624  
41,776  
39,832  
3,913  
5,178  
6,080  
1,932  
4,295  
500  
500  
0  
3,500  
0  
62,139  
71,363  
52,477  
29,323  
31,041  
2,167  
1,877  
13,181  
1,689  
1,777  
6,159  
8,252  
7,886  
5,333  
2,719  
301,609  
297,334  
301,003  
187,456  
172,325  
4,383  
5,205  
4,316  
5,551  
4,342  
173,790  
170,484  
174,088  
100,092  
101,106  
0  
0  
0  
0  
0  
64,007  
61,481  
60,964  
52,876  
36,257  
22,483  
22,811  
32,018  
22,217  
22,926  
36,945  
37,353  
29,617  
6,720  
7,694  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
376,486  
384,504  
380,627  
229,233  
212,157  
202,033  
214,503  
213,103  
99,205  
78,715  
91,545  
120,199  
128,639  
37,212  
52,225  
110,488  
94,305  
84,464  
61,993  
26,491  
174,453  
170,001  
167,523  
130,027  
133,442  
174,453  
170,001  
167,523  
130,027  
133,442  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0