Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công (VNG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
419,148  
386,775  
376,486  
384,504  
380,627  
160,247  
76,662  
74,878  
87,170  
79,624  
8,341  
10,164  
3,913  
5,178  
6,080  
50,626  
0  
500  
500  
0  
95,771  
59,683  
62,139  
71,363  
52,477  
1,052  
947  
2,167  
1,877  
13,181  
4,457  
5,868  
6,159  
8,252  
7,886  
258,901  
310,113  
301,609  
297,334  
301,003  
4,378  
9,878  
4,383  
5,205  
4,316  
201,317  
176,750  
173,790  
170,484  
174,088  
0  
0  
0  
0  
0  
2,208  
70,478  
64,007  
61,481  
60,964  
22,474  
22,593  
22,483  
22,811  
32,018  
28,524  
30,414  
36,945  
37,353  
29,617  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
419,148  
386,775  
376,486  
384,504  
380,627  
239,435  
212,288  
202,033  
214,503  
213,103  
143,741  
111,209  
91,545  
120,199  
128,639  
95,693  
101,079  
110,488  
94,305  
84,464  
179,713  
174,487  
174,453  
170,001  
167,523  
179,713  
174,487  
174,453  
170,001  
167,523  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0