Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công (VNG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,850,092  
1,855,051  
1,776,601  
1,685,653  
1,617,836  
575,659  
637,780  
673,366  
588,774  
506,636  
74,115  
71,582  
55,620  
40,890  
50,806  
427  
13,703  
10,130  
29,123  
13,883  
473,806  
527,861  
582,982  
492,609  
417,588  
11,540  
10,150  
9,883  
11,751  
12,519  
15,772  
14,484  
14,750  
14,402  
11,840  
1,274,433  
1,217,272  
1,103,235  
1,096,879  
1,111,199  
34,933  
24,064  
23,895  
51,500  
63,667  
939,550  
919,099  
794,258  
793,696  
790,701  
26,148  
26,640  
27,136  
18,596  
19,557  
108,898  
83,556  
90,191  
66,838  
66,980  
24,517  
25,666  
26,798  
27,748  
27,032  
140,387  
138,246  
140,956  
138,501  
143,262  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,850,092  
1,855,051  
1,776,601  
1,685,653  
1,617,836  
807,176  
783,366  
707,586  
632,867  
626,559  
396,142  
385,006  
384,490  
305,589  
309,277  
411,034  
398,360  
323,096  
327,278  
317,282  
1,042,916  
1,071,685  
1,069,015  
1,052,786  
991,277  
1,042,916  
1,071,685  
1,069,015  
1,052,786  
991,277  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0