Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công (VNG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
386,775  
376,486  
384,504  
380,627  
229,233  
76,662  
74,878  
87,170  
79,624  
41,776  
10,164  
3,913  
5,178  
6,080  
1,932  
0  
500  
500  
0  
3,500  
59,683  
62,139  
71,363  
52,477  
29,323  
947  
2,167  
1,877  
13,181  
1,689  
5,868  
6,159  
8,252  
7,886  
5,333  
310,113  
301,609  
297,334  
301,003  
187,456  
9,878  
4,383  
5,205  
4,316  
5,551  
176,750  
173,790  
170,484  
174,088  
100,092  
0  
0  
0  
0  
0  
70,478  
64,007  
61,481  
60,964  
52,876  
22,593  
22,483  
22,811  
32,018  
22,217  
30,414  
36,945  
37,353  
29,617  
6,720  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
386,775  
376,486  
384,504  
380,627  
229,233  
212,288  
202,033  
214,503  
213,103  
99,205  
111,209  
91,545  
120,199  
128,639  
37,212  
101,079  
110,488  
94,305  
84,464  
61,993  
174,487  
174,453  
170,001  
167,523  
130,027  
174,487  
174,453  
170,001  
167,523  
130,027  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0