Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công (VNG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,855,051  
1,776,601  
1,685,653  
1,617,836  
1,698,150  
637,780  
673,366  
588,774  
506,636  
645,068  
71,582  
55,620  
40,890  
50,806  
49,547  
13,703  
10,130  
29,123  
13,883  
78,709  
527,861  
582,982  
492,609  
417,588  
477,451  
10,150  
9,883  
11,751  
12,519  
26,788  
14,484  
14,750  
14,402  
11,840  
12,573  
1,217,272  
1,103,235  
1,096,879  
1,111,199  
1,053,081  
24,064  
23,895  
51,500  
63,667  
15,874  
919,099  
794,258  
793,696  
790,701  
795,607  
26,640  
27,136  
18,596  
19,557  
20,068  
83,556  
90,191  
66,838  
66,980  
38,962  
25,666  
26,798  
27,748  
27,032  
27,361  
138,246  
140,956  
138,501  
143,262  
155,209  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,855,051  
1,776,601  
1,685,653  
1,617,836  
1,698,150  
783,366  
707,586  
632,867  
626,559  
783,065  
385,006  
384,490  
305,589  
309,277  
417,953  
398,360  
323,096  
327,278  
317,282  
365,112  
1,071,685  
1,069,015  
1,052,786  
991,277  
915,085  
1,071,685  
1,069,015  
1,052,786  
991,277  
915,085  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0