Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công (VNG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,563,893  
1,094,825  
419,148  
386,775  
376,486  
493,453  
793,588  
160,247  
76,662  
74,878  
48,880  
631,690  
8,341  
10,164  
3,913  
69,930  
50,626  
50,626  
0  
500  
329,825  
102,813  
95,771  
59,683  
62,139  
28,506  
1,785  
1,052  
947  
2,167  
16,312  
6,674  
4,457  
5,868  
6,159  
1,070,441  
301,238  
258,901  
310,113  
301,609  
12,018  
4,348  
4,378  
9,878  
4,383  
816,300  
209,725  
201,317  
176,750  
173,790  
20,367  
0  
0  
0  
0  
37,493  
1,183  
2,208  
70,478  
64,007  
24,978  
53,017  
22,474  
22,593  
22,483  
159,283  
32,964  
28,524  
30,414  
36,945  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,563,893  
1,094,825  
419,148  
386,775  
376,486  
658,925  
291,719  
239,435  
212,288  
202,033  
310,848  
195,936  
143,741  
111,209  
91,545  
348,077  
95,783  
95,693  
101,079  
110,488  
904,968  
803,107  
179,713  
174,487  
174,453  
904,968  
803,107  
179,713  
174,487  
174,453  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0