Công ty Cổ phần VNINAFREIGHT (VNF: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
522,260  
496,981  
488,250  
447,635  
469,702  
423,734  
404,786  
392,771  
355,257  
384,954  
99,742  
93,725  
100,837  
78,371  
105,333  
27,864  
33,925  
27,362  
25,076  
22,116  
292,325  
273,386  
261,146  
249,064  
254,409  
0  
0  
0  
0  
0  
3,803  
3,750  
3,426  
2,745  
3,095  
98,526  
92,195  
95,479  
92,378  
84,749  
7,768  
6,768  
6,768  
6,932  
7,148  
4,505  
4,597  
4,834  
5,090  
4,150  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
62  
167  
84,988  
78,129  
80,599  
77,136  
72,149  
1,266  
2,701  
3,279  
3,158  
1,135  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
522,260  
496,981  
488,250  
447,635  
469,702  
285,460  
269,926  
271,538  
233,312  
262,414  
280,309  
264,775  
266,274  
227,927  
256,735  
5,151  
5,151  
5,264  
5,385  
5,678  
236,800  
227,056  
216,712  
214,322  
207,289  
236,800  
227,056  
216,712  
214,322  
207,289  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0