Công ty cổ phần VINAFREIGHT (VNF: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
683,457  
638,599  
738,674  
601,010  
584,359  
430,717  
398,573  
501,272  
526,955  
514,578  
84,084  
97,432  
145,445  
97,313  
117,050  
35,821  
22,151  
12,560  
53,581  
28,583  
306,924  
274,947  
339,473  
372,089  
365,075  
0  
0  
0  
0  
0  
3,888  
4,043  
3,795  
3,971  
3,869  
252,740  
240,026  
237,402  
74,055  
69,781  
8,029  
10,196  
7,999  
7,999  
6,999  
4,220  
4,024  
4,308  
4,598  
4,888  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
239,844  
225,020  
224,081  
60,212  
56,730  
647  
786  
1,013  
1,246  
1,164  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
683,457  
638,599  
738,674  
601,010  
584,359  
417,319  
369,237  
477,529  
339,357  
333,555  
412,076  
363,910  
472,202  
333,992  
328,048  
5,243  
5,328  
5,327  
5,365  
5,506  
266,138  
269,362  
261,145  
261,653  
250,805  
266,138  
269,362  
261,145  
261,653  
250,805  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0