Công ty Cổ phần VNINAFREIGHT (VNF: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
601,010  
584,359  
540,644  
522,260  
496,981  
526,955  
514,578  
432,763  
423,734  
404,786  
97,313  
117,050  
110,863  
99,742  
93,725  
53,581  
28,583  
28,105  
27,864  
33,925  
372,089  
365,075  
290,443  
292,325  
273,386  
0  
0  
0  
0  
0  
3,971  
3,869  
3,352  
3,803  
3,750  
74,055  
69,781  
107,881  
98,526  
92,195  
7,999  
6,999  
10,835  
7,768  
6,768  
4,598  
4,888  
4,995  
4,505  
4,597  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
60,212  
56,730  
90,774  
84,988  
78,129  
1,246  
1,164  
1,278  
1,266  
2,701  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
601,010  
584,359  
540,644  
522,260  
496,981  
339,357  
333,555  
292,124  
285,460  
269,926  
333,992  
328,048  
282,782  
280,309  
264,775  
5,365  
5,506  
9,342  
5,151  
5,151  
261,653  
250,805  
248,520  
236,800  
227,056  
261,653  
250,805  
248,520  
236,800  
227,056  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0