Công ty cổ phần VINAFREIGHT (VNF: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
747,157  
677,882  
683,457  
638,599  
738,674  
451,431  
424,139  
430,717  
398,573  
501,272  
97,203  
79,590  
84,084  
97,432  
145,445  
16,842  
27,821  
35,821  
22,151  
12,560  
333,720  
312,873  
306,924  
274,947  
339,473  
0  
0  
0  
0  
0  
3,667  
3,854  
3,888  
4,043  
3,795  
295,726  
253,743  
252,740  
240,026  
237,402  
8,291  
8,357  
8,029  
10,196  
7,999  
3,649  
3,940  
4,220  
4,024  
4,308  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
283,386  
240,990  
239,844  
225,020  
224,081  
399  
456  
647  
786  
1,013  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
747,157  
677,882  
683,457  
638,599  
738,674  
407,055  
402,813  
417,319  
369,237  
477,529  
401,814  
397,569  
412,076  
363,910  
472,202  
5,240  
5,243  
5,243  
5,328  
5,327  
340,102  
275,070  
266,138  
269,362  
261,145  
340,102  
275,070  
266,138  
269,362  
261,145  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0