Công ty Cổ phần VNINAFREIGHT (VNF: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
638,599  
738,674  
601,010  
584,359  
540,644  
398,573  
501,272  
526,955  
514,578  
432,763  
97,432  
145,445  
97,313  
117,050  
110,863  
22,151  
12,560  
53,581  
28,583  
28,105  
274,947  
339,473  
372,089  
365,075  
290,443  
0  
0  
0  
0  
0  
4,043  
3,795  
3,971  
3,869  
3,352  
240,026  
237,402  
74,055  
69,781  
107,881  
10,196  
7,999  
7,999  
6,999  
10,835  
4,024  
4,308  
4,598  
4,888  
4,995  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
225,020  
224,081  
60,212  
56,730  
90,774  
786  
1,013  
1,246  
1,164  
1,278  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
638,599  
738,674  
601,010  
584,359  
540,644  
369,237  
477,529  
339,357  
333,555  
292,124  
363,910  
472,202  
333,992  
328,048  
282,782  
5,328  
5,327  
5,365  
5,506  
9,342  
269,362  
261,145  
261,653  
250,805  
248,520  
269,362  
261,145  
261,653  
250,805  
248,520  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0