Công ty cổ phần VINAFREIGHT (VNF: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
677,882  
683,457  
638,599  
738,674  
601,010  
424,139  
430,717  
398,573  
501,272  
526,955  
79,590  
84,084  
97,432  
145,445  
97,313  
27,821  
35,821  
22,151  
12,560  
53,581  
312,873  
306,924  
274,947  
339,473  
372,089  
0  
0  
0  
0  
0  
3,854  
3,888  
4,043  
3,795  
3,971  
253,743  
252,740  
240,026  
237,402  
74,055  
8,357  
8,029  
10,196  
7,999  
7,999  
3,940  
4,220  
4,024  
4,308  
4,598  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
240,990  
239,844  
225,020  
224,081  
60,212  
456  
647  
786  
1,013  
1,246  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
677,882  
683,457  
638,599  
738,674  
601,010  
402,813  
417,319  
369,237  
477,529  
339,357  
397,569  
412,076  
363,910  
472,202  
333,992  
5,243  
5,243  
5,328  
5,327  
5,365  
275,070  
266,138  
269,362  
261,145  
261,653  
275,070  
266,138  
269,362  
261,145  
261,653  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0