Công ty Cổ phần VNINAFREIGHT (VNF: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
584,359  
540,644  
522,260  
496,981  
488,250  
514,578  
432,763  
423,734  
404,786  
392,771  
117,050  
110,863  
99,742  
93,725  
100,837  
28,583  
28,105  
27,864  
33,925  
27,362  
365,075  
290,443  
292,325  
273,386  
261,146  
0  
0  
0  
0  
0  
3,869  
3,352  
3,803  
3,750  
3,426  
69,781  
107,881  
98,526  
92,195  
95,479  
6,999  
10,835  
7,768  
6,768  
6,768  
4,888  
4,995  
4,505  
4,597  
4,834  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
56,730  
90,774  
84,988  
78,129  
80,599  
1,164  
1,278  
1,266  
2,701  
3,279  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
584,359  
540,644  
522,260  
496,981  
488,250  
333,555  
292,124  
285,460  
269,926  
271,538  
328,048  
282,782  
280,309  
264,775  
266,274  
5,506  
9,342  
5,151  
5,151  
5,264  
250,805  
248,520  
236,800  
227,056  
216,712  
250,805  
248,520  
236,800  
227,056  
216,712  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0