Công ty Cổ phần VNINAFREIGHT (VNF: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
496,981  
488,250  
447,635  
469,702  
511,727  
404,786  
392,771  
355,257  
384,954  
438,368  
93,725  
100,837  
78,371  
105,333  
129,454  
33,925  
27,362  
25,076  
22,116  
40,875  
273,386  
261,146  
249,064  
254,409  
264,937  
0  
0  
0  
0  
0  
3,750  
3,426  
2,745  
3,095  
3,102  
92,195  
95,479  
92,378  
84,749  
73,358  
6,768  
6,768  
6,932  
7,148  
6,923  
4,597  
4,834  
5,090  
4,150  
4,472  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
62  
167  
167  
78,129  
80,599  
77,136  
72,149  
60,796  
2,701  
3,279  
3,158  
1,135  
1,000  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
496,981  
488,250  
447,635  
469,702  
511,727  
269,926  
271,538  
233,312  
262,414  
307,504  
264,775  
266,274  
227,927  
256,735  
303,848  
5,151  
5,264  
5,385  
5,678  
3,656  
227,056  
216,712  
214,322  
207,289  
204,222  
227,056  
216,712  
214,322  
207,289  
204,222  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0