Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,641,688  
1,684,769  
1,756,448  
1,870,020  
1,659,816  
1,008,171  
971,569  
1,050,367  
1,086,381  
898,644  
53,616  
79,990  
34,900  
108,289  
44,262  
121,928  
108,458  
139,356  
151,544  
7,914  
715,490  
708,744  
769,760  
753,927  
755,539  
112,202  
67,958  
88,456  
64,682  
78,441  
4,936  
6,419  
17,895  
7,939  
12,488  
633,517  
713,199  
706,081  
783,640  
761,171  
191  
412  
688  
382  
382  
171,728  
181,981  
178,524  
179,918  
174,335  
0  
66,632  
66,788  
164,891  
165,234  
360,594  
376,139  
375,261  
353,903  
335,658  
83,968  
68,555  
68,208  
67,740  
67,131  
17,036  
19,480  
16,612  
16,806  
18,430  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,641,688  
1,684,769  
1,756,448  
1,870,020  
1,659,816  
684,691  
731,784  
752,874  
849,159  
792,300  
658,305  
700,173  
748,343  
688,110  
614,470  
26,386  
31,612  
4,531  
161,049  
177,830  
956,997  
952,984  
1,003,574  
1,020,861  
867,515  
956,997  
952,984  
1,003,574  
1,020,861  
866,963  
0  
0  
0  
0  
552  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0