Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,628,910  
1,535,780  
1,641,688  
1,684,769  
1,756,448  
1,005,617  
911,836  
1,008,171  
971,569  
1,050,367  
43,379  
81,713  
53,616  
79,990  
34,900  
502  
21,030  
121,928  
108,458  
139,356  
879,875  
752,198  
715,490  
708,744  
769,760  
76,957  
53,171  
112,202  
67,958  
88,456  
4,905  
3,725  
4,936  
6,419  
17,895  
623,293  
623,944  
633,517  
713,199  
706,081  
0  
0  
191  
412  
688  
164,812  
171,355  
171,728  
181,981  
178,524  
0  
0  
0  
66,632  
66,788  
381,116  
368,084  
360,594  
376,139  
375,261  
59,920  
67,278  
83,968  
68,555  
68,208  
17,446  
17,226  
17,036  
19,480  
16,612  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,628,910  
1,535,780  
1,641,688  
1,684,769  
1,756,448  
649,525  
553,077  
684,691  
731,784  
752,874  
631,781  
535,825  
658,305  
700,173  
748,343  
17,743  
17,252  
26,386  
31,612  
4,531  
979,385  
982,703  
956,997  
952,984  
1,003,574  
979,385  
982,703  
956,997  
952,984  
1,003,574  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0