Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,684,769  
1,756,448  
1,870,020  
1,659,816  
1,592,689  
971,569  
1,050,367  
1,086,381  
898,644  
817,277  
79,990  
34,900  
108,289  
44,262  
73,770  
108,458  
139,356  
151,544  
7,914  
36,949  
708,744  
769,760  
753,927  
755,539  
642,016  
67,958  
88,456  
64,682  
78,441  
61,302  
6,419  
17,895  
7,939  
12,488  
3,240  
713,199  
706,081  
783,640  
761,171  
775,412  
412  
688  
382  
382  
382  
181,981  
178,524  
179,918  
174,335  
188,543  
66,632  
66,788  
164,891  
165,234  
165,208  
376,139  
375,261  
353,903  
335,658  
326,203  
68,555  
68,208  
67,740  
67,131  
68,983  
19,480  
16,612  
16,806  
18,430  
26,093  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,684,769  
1,756,448  
1,870,020  
1,659,816  
1,592,689  
731,784  
752,874  
849,159  
792,300  
742,694  
700,173  
748,343  
688,110  
614,470  
567,180  
31,612  
4,531  
161,049  
177,830  
175,513  
952,984  
1,003,574  
1,020,861  
867,515  
849,996  
952,984  
1,003,574  
1,020,861  
866,963  
849,996  
0  
0  
0  
552  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0