Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,860,093  
1,879,092  
1,682,335  
1,557,785  
1,614,152  
1,097,857  
1,295,874  
989,026  
831,829  
884,010  
21,957  
58,783  
29,697  
58,161  
20,047  
403,201  
307,201  
191,202  
161,201  
191,202  
466,151  
824,121  
657,938  
518,534  
554,761  
156,510  
81,784  
84,044  
71,339  
95,204  
50,038  
23,984  
26,144  
22,593  
22,795  
762,236  
583,218  
693,309  
725,957  
730,142  
0  
0  
0  
0  
0  
86,432  
88,766  
161,273  
164,286  
161,258  
189,625  
0  
0  
0  
0  
435,583  
444,400  
466,089  
490,130  
496,288  
43,059  
43,428  
49,109  
54,326  
55,236  
7,538  
6,623  
16,838  
17,215  
17,360  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,860,093  
1,879,092  
1,682,335  
1,557,785  
1,614,152  
856,600  
835,796  
739,784  
621,016  
566,416  
854,122  
833,427  
723,661  
605,040  
550,186  
2,478  
2,369  
16,123  
15,976  
16,230  
1,003,493  
1,043,296  
942,552  
936,769  
1,047,737  
1,003,493  
1,043,296  
942,552  
936,769  
1,047,737  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0