Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,614,152  
1,718,825  
1,628,910  
1,535,780  
1,641,688  
884,010  
990,070  
1,005,617  
911,836  
1,008,171  
20,047  
267,565  
43,379  
81,713  
53,616  
191,202  
503  
502  
21,030  
121,928  
554,761  
603,486  
879,875  
752,198  
715,490  
95,204  
98,944  
76,957  
53,171  
112,202  
22,795  
19,572  
4,905  
3,725  
4,936  
730,142  
728,755  
623,293  
623,944  
633,517  
0  
0  
0  
0  
191  
161,258  
163,477  
164,812  
171,355  
171,728  
0  
0  
0  
0  
0  
496,288  
491,309  
381,116  
368,084  
360,594  
55,236  
57,771  
59,920  
67,278  
83,968  
17,360  
16,199  
17,446  
17,226  
17,036  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,614,152  
1,718,825  
1,628,910  
1,535,780  
1,641,688  
566,416  
673,268  
649,525  
553,077  
684,691  
550,186  
657,396  
631,781  
535,825  
658,305  
16,230  
15,872  
17,743  
17,252  
26,386  
1,047,737  
1,045,558  
979,385  
982,703  
956,997  
1,047,737  
1,045,558  
979,385  
982,703  
956,997  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0