Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VND: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
10,816,044  
9,508,652  
9,704,931  
8,053,412  
6,858,023  
10,178,197  
8,839,552  
8,817,488  
7,222,044  
6,365,007  
10,159,292  
8,823,751  
8,801,855  
7,209,293  
6,350,478  
18,905  
15,801  
15,633  
12,752  
14,529  
637,847  
669,100  
887,443  
831,367  
493,016  
445,000  
506,064  
729,513  
667,835  
351,895  
77,886  
51,277  
54,609  
59,106  
55,442  
0  
0  
0  
0  
0  
500  
500  
500  
500  
1,241  
114,461  
111,258  
102,821  
103,926  
84,438  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
10,816,044  
9,508,652  
9,704,931  
8,053,412  
6,858,023  
7,724,517  
6,522,358  
7,059,398  
5,545,258  
4,483,099  
7,131,462  
5,729,046  
5,982,263  
5,217,819  
4,337,146  
593,055  
793,313  
1,077,134  
327,439  
145,952  
3,091,527  
2,986,293  
2,645,533  
2,508,154  
2,374,925  
3,091,527  
2,986,293  
2,645,533  
2,508,154  
2,374,925  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0