Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VND: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,858,023  
7,767,188  
6,468,974  
5,172,709  
4,931,394  
6,365,007  
7,562,986  
6,333,968  
5,050,634  
4,809,951  
6,350,478  
7,552,905  
6,318,971  
4,951,687  
4,698,098  
14,529  
10,081  
14,996  
98,947  
111,852  
493,016  
204,202  
135,006  
122,074  
121,443  
351,895  
58,500  
0  
0  
0  
55,442  
57,930  
60,836  
64,172  
64,957  
0  
0  
0  
0  
0  
1,241  
2,500  
2,500  
2,500  
619  
351,895  
58,500  
0  
0  
0  
84,438  
85,272  
71,670  
55,402  
55,867  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,858,023  
7,767,188  
6,468,974  
5,172,709  
4,931,394  
4,483,099  
5,565,906  
4,331,923  
3,225,007  
2,990,079  
4,337,146  
5,450,880  
4,242,623  
3,130,707  
2,890,079  
145,952  
115,026  
89,300  
94,300  
100,000  
2,374,925  
2,201,282  
2,137,051  
1,947,702  
1,941,315  
2,374,925  
2,201,282  
2,137,051  
1,947,702  
1,941,315  
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
74,999  
74,999