Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VND: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,931,394  
5,009,411  
4,233,588  
5,755,827  
4,867,746  
4,809,951  
4,885,702  
4,132,074  
5,627,218  
4,768,517  
65,721  
311,946  
1,137,266  
1,814,020  
2,483,548  
2,473,674  
2,926,071  
1,423,143  
2,089,789  
877,031  
2,158,703  
1,548,484  
1,560,423  
1,714,089  
1,395,102  
0  
0  
0  
0  
0  
111,852  
99,201  
11,243  
9,321  
12,836  
121,443  
123,709  
101,514  
128,609  
99,228  
0  
0  
0  
0  
0  
65,576  
65,361  
68,098  
71,297  
75,284  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,458  
543  
0  
0  
0  
0  
7,500  
7,500  
7,500  
55,867  
55,891  
25,372  
49,812  
16,444  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,931,394  
5,009,411  
4,233,588  
5,755,827  
4,867,746  
2,990,079  
3,047,283  
2,269,755  
3,820,396  
2,991,727  
2,890,079  
2,947,283  
2,199,755  
3,720,396  
2,991,727  
100,000  
100,000  
70,000  
100,000  
0  
1,941,315  
1,962,129  
1,963,832  
1,935,432  
1,876,019  
1,941,315  
1,962,129  
1,963,832  
1,935,432  
1,876,019  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0