Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VND: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
9,508,652  
9,704,931  
8,053,412  
6,858,023  
7,767,188  
8,839,552  
8,817,488  
7,222,044  
6,365,007  
7,562,986  
8,823,751  
8,801,855  
7,209,293  
6,350,478  
7,552,905  
15,801  
15,633  
12,752  
14,529  
10,081  
669,100  
887,443  
831,367  
493,016  
204,202  
506,064  
729,513  
667,835  
351,895  
58,500  
51,277  
54,609  
59,106  
55,442  
57,930  
0  
0  
0  
0  
0  
500  
500  
500  
1,241  
2,500  
111,258  
102,821  
103,926  
84,438  
85,272  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
9,508,652  
9,704,931  
8,053,412  
6,858,023  
7,767,188  
6,522,358  
7,059,398  
5,545,258  
4,483,099  
5,565,906  
5,729,046  
5,982,263  
5,217,819  
4,337,146  
5,450,880  
793,313  
1,077,134  
327,439  
145,952  
115,026  
2,986,293  
2,645,533  
2,508,154  
2,374,925  
2,201,282  
2,986,293  
2,645,533  
2,508,154  
2,374,925  
2,201,282  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0