Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VND: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
10,544,092  
10,816,044  
9,508,652  
9,704,931  
8,053,412  
10,255,784  
10,178,197  
8,839,552  
8,817,488  
7,222,044  
10,239,442  
10,159,292  
8,823,751  
8,801,855  
7,209,293  
16,341  
18,905  
15,801  
15,633  
12,752  
288,308  
637,847  
669,100  
887,443  
831,367  
100,000  
445,000  
506,064  
729,513  
667,835  
72,913  
77,886  
51,277  
54,609  
59,106  
0  
0  
0  
0  
0  
500  
500  
500  
500  
500  
114,895  
114,461  
111,258  
102,821  
103,926  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
10,544,092  
10,816,044  
9,508,652  
9,704,931  
8,053,412  
7,559,024  
7,724,517  
6,522,358  
7,059,398  
5,545,258  
7,050,421  
7,131,462  
5,729,046  
5,982,263  
5,217,819  
508,603  
593,055  
793,313  
1,077,134  
327,439  
2,985,068  
3,091,527  
2,986,293  
2,645,533  
2,508,154  
2,985,068  
3,091,527  
2,986,293  
2,645,533  
2,508,154  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0