Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VND: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
7,767,188  
6,468,974  
5,172,709  
4,931,394  
5,009,411  
7,562,986  
6,333,968  
5,050,634  
4,809,951  
4,885,702  
7,552,905  
6,318,971  
4,951,687  
4,698,098  
4,786,501  
204,202  
135,006  
122,074  
121,443  
123,709  
58,500  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
7,767,188  
6,468,974  
5,172,709  
4,931,394  
5,009,411  
5,565,906  
4,331,923  
3,225,007  
2,990,079  
3,047,283  
5,450,880  
4,242,623  
3,130,707  
2,890,079  
2,947,283  
115,026  
89,300  
94,300  
100,000  
100,000  
2,201,282  
2,137,051  
1,947,702  
1,941,315  
1,962,129  
2,201,282  
2,137,051  
1,947,702  
1,941,315  
1,962,129  
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
74,999  
74,999  
0