Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VND: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,172,709  
4,931,394  
5,009,411  
4,233,588  
5,755,827  
5,050,634  
4,809,951  
4,885,702  
4,132,074  
5,627,218  
256,959  
65,721  
311,946  
1,137,266  
1,814,020  
2,681,547  
2,473,674  
2,926,071  
1,423,143  
2,089,789  
2,013,181  
2,158,703  
1,548,484  
1,560,423  
1,714,089  
0  
0  
0  
0  
0  
98,947  
111,852  
99,201  
11,243  
9,321  
122,074  
121,443  
123,709  
101,514  
128,609  
0  
0  
0  
0  
0  
64,172  
65,576  
65,361  
68,098  
71,297  
0  
0  
0  
0  
0  
2,500  
0  
2,458  
543  
0  
0  
0  
0  
7,500  
7,500  
55,402  
55,867  
55,891  
25,372  
49,812  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,172,709  
4,931,394  
5,009,411  
4,233,588  
5,755,827  
3,225,007  
2,990,079  
3,047,283  
2,269,755  
3,820,396  
3,130,707  
2,890,079  
2,947,283  
2,199,755  
3,720,396  
94,300  
100,000  
100,000  
70,000  
100,000  
1,947,702  
1,941,315  
1,962,129  
1,963,832  
1,935,432  
1,947,702  
1,941,315  
1,962,129  
1,963,832  
1,935,432  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0