Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VND: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,468,974  
5,172,709  
4,931,394  
5,009,411  
4,233,588  
6,333,968  
5,050,634  
4,809,951  
4,885,702  
4,132,074  
196,776  
256,959  
65,721  
311,946  
1,137,266  
3,716,095  
2,681,547  
2,473,674  
2,926,071  
1,423,143  
2,406,100  
2,013,181  
2,158,703  
1,548,484  
1,560,423  
0  
0  
0  
0  
0  
14,996  
98,947  
111,852  
99,201  
11,243  
135,006  
122,074  
121,443  
123,709  
101,514  
0  
0  
0  
0  
0  
60,836  
64,172  
65,576  
65,361  
68,098  
0  
0  
0  
0  
0  
2,500  
2,500  
0  
2,458  
543  
0  
0  
0  
0  
7,500  
71,670  
55,402  
55,867  
55,891  
25,372  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại
15,404  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,468,974  
5,172,709  
4,931,394  
5,009,411  
4,233,588  
4,331,923  
3,225,007  
2,990,079  
3,047,283  
2,269,755  
4,242,623  
3,130,707  
2,890,079  
2,947,283  
2,199,755  
89,300  
94,300  
100,000  
100,000  
70,000  
2,137,051  
1,947,702  
1,941,315  
1,962,129  
1,963,832  
2,137,051  
1,947,702  
1,941,315  
1,962,129  
1,963,832  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0