Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (VNC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
331,442  
310,903  
292,836  
312,597  
300,517  
188,321  
172,148  
155,998  
177,040  
167,225  
79,617  
72,727  
57,463  
85,740  
65,256  
526  
526  
526  
526  
559  
104,964  
95,105  
95,201  
86,677  
96,796  
2,881  
3,594  
2,391  
4,085  
3,475  
333  
196  
417  
12  
1,139  
143,121  
138,755  
136,837  
135,557  
133,292  
0  
43  
0  
0  
39  
96,415  
98,066  
115,271  
118,756  
117,282  
0  
0  
0  
0  
0  
16,978  
11,111  
7,989  
2,967  
2,358  
1,332  
1,222  
2,008  
2,248  
2,109  
28,397  
28,312  
11,568  
11,586  
11,505  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
331,442  
310,903  
292,836  
312,597  
300,517  
134,152  
114,219  
90,287  
118,364  
112,970  
127,940  
102,214  
83,730  
111,607  
104,123  
6,212  
12,005  
6,557  
6,757  
8,847  
197,290  
196,684  
202,549  
194,233  
187,547  
197,290  
196,684  
202,549  
194,233  
187,547  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0