Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (VNC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
267,185  
291,263  
281,920  
264,775  
259,199  
130,264  
150,781  
147,172  
138,843  
135,470  
40,370  
61,230  
54,037  
61,729  
50,669  
559  
559  
730  
780  
12,780  
85,337  
81,106  
87,454  
71,498  
64,874  
2,411  
6,539  
4,751  
3,604  
6,300  
1,587  
1,346  
200  
1,231  
847  
136,921  
140,482  
134,748  
125,932  
123,728  
39  
39  
0  
173  
0  
121,993  
125,127  
124,311  
115,709  
114,125  
0  
0  
0  
0  
0  
150  
65  
1,853  
1,971  
1,971  
2,153  
2,329  
2,375  
2,314  
1,948  
12,587  
12,922  
6,209  
5,764  
5,685  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
267,185  
291,263  
281,920  
264,775  
259,199  
77,764  
108,505  
100,172  
91,090  
93,983  
64,077  
94,419  
85,856  
76,376  
78,366  
13,686  
14,086  
14,316  
14,713  
15,617  
189,422  
182,758  
181,747  
173,685  
165,216  
189,422  
182,758  
181,747  
173,685  
165,216  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0