Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (VNC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
291,263  
281,920  
264,775  
259,199  
278,975  
150,781  
147,172  
138,843  
135,470  
152,769  
61,230  
54,037  
61,729  
50,669  
70,366  
559  
730  
780  
12,780  
7,348  
81,106  
87,454  
71,498  
64,874  
71,785  
6,539  
4,751  
3,604  
6,300  
2,728  
1,346  
200  
1,231  
847  
543  
140,482  
134,748  
125,932  
123,728  
126,206  
39  
0  
173  
0  
0  
125,127  
124,311  
115,709  
114,125  
114,645  
0  
0  
0  
0  
0  
65  
1,853  
1,971  
1,971  
2,115  
2,329  
2,375  
2,314  
1,948  
3,609  
12,922  
6,209  
5,764  
5,685  
5,836  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
291,263  
281,920  
264,775  
259,199  
278,975  
108,505  
100,172  
91,090  
93,983  
103,815  
94,419  
85,856  
76,376  
78,366  
86,646  
14,086  
14,316  
14,713  
15,617  
17,169  
182,758  
181,747  
173,685  
165,216  
175,160  
182,758  
181,747  
173,685  
165,216  
175,160  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0