Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (VNC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
264,775  
259,199  
278,975  
255,307  
247,996  
138,843  
135,470  
152,769  
150,796  
142,136  
61,729  
50,669  
70,366  
64,416  
68,970  
780  
12,780  
7,348  
6,888  
545  
71,498  
64,874  
71,785  
74,259  
68,407  
3,604  
6,300  
2,728  
4,540  
3,634  
1,231  
847  
543  
693  
579  
125,932  
123,728  
126,206  
104,511  
105,860  
173  
0  
0  
0  
44  
115,709  
114,125  
114,645  
95,483  
96,062  
0  
0  
0  
0  
0  
1,971  
1,971  
2,115  
1,213  
1,213  
2,314  
1,948  
3,609  
1,994  
2,666  
5,764  
5,685  
5,836  
5,821  
5,875  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
264,775  
259,199  
278,975  
255,307  
247,996  
91,090  
93,983  
103,815  
88,668  
80,960  
76,376  
78,366  
86,646  
86,493  
80,220  
14,713  
15,617  
17,169  
2,175  
739  
173,685  
165,216  
175,160  
166,639  
167,036  
173,685  
165,216  
175,160  
166,639  
167,036  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0