Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (VNC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
285,556  
267,185  
291,263  
281,920  
264,775  
148,437  
130,264  
150,781  
147,172  
138,843  
49,716  
40,370  
61,230  
54,037  
61,729  
559  
559  
559  
730  
780  
93,903  
85,337  
81,106  
87,454  
71,498  
2,973  
2,411  
6,539  
4,751  
3,604  
1,286  
1,587  
1,346  
200  
1,231  
137,119  
136,921  
140,482  
134,748  
125,932  
82  
39  
39  
0  
173  
120,805  
121,993  
125,127  
124,311  
115,709  
0  
0  
0  
0  
0  
1,789  
150  
65  
1,853  
1,971  
1,971  
2,153  
2,329  
2,375  
2,314  
12,471  
12,587  
12,922  
6,209  
5,764  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
285,556  
267,185  
291,263  
281,920  
264,775  
99,846  
77,764  
108,505  
100,172  
91,090  
90,439  
64,077  
94,419  
85,856  
76,376  
9,407  
13,686  
14,086  
14,316  
14,713  
185,710  
189,422  
182,758  
181,747  
173,685  
185,710  
189,422  
182,758  
181,747  
173,685  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0