Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (VNC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
292,836  
312,597  
300,517  
285,556  
267,185  
155,998  
177,040  
167,225  
148,437  
130,264  
57,463  
85,740  
65,256  
49,716  
40,370  
526  
526  
559  
559  
559  
95,201  
86,677  
96,796  
93,903  
85,337  
2,391  
4,085  
3,475  
2,973  
2,411  
417  
12  
1,139  
1,286  
1,587  
136,837  
135,557  
133,292  
137,119  
136,921  
0  
0  
39  
82  
39  
115,271  
118,756  
117,282  
120,805  
121,993  
0  
0  
0  
0  
0  
7,989  
2,967  
2,358  
1,789  
150  
2,008  
2,248  
2,109  
1,971  
2,153  
11,568  
11,586  
11,505  
12,471  
12,587  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
292,836  
312,597  
300,517  
285,556  
267,185  
90,287  
118,364  
112,970  
99,846  
77,764  
83,730  
111,607  
104,123  
90,439  
64,077  
6,557  
6,757  
8,847  
9,407  
13,686  
202,549  
194,233  
187,547  
185,710  
189,422  
202,549  
194,233  
187,547  
185,710  
189,422  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0