Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (VNC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
281,920  
264,775  
259,199  
278,975  
255,307  
147,172  
138,843  
135,470  
152,769  
150,796  
54,037  
61,729  
50,669  
70,366  
64,416  
730  
780  
12,780  
7,348  
6,888  
87,454  
71,498  
64,874  
71,785  
74,259  
4,751  
3,604  
6,300  
2,728  
4,540  
200  
1,231  
847  
543  
693  
134,748  
125,932  
123,728  
126,206  
104,511  
0  
173  
0  
0  
0  
124,311  
115,709  
114,125  
114,645  
95,483  
0  
0  
0  
0  
0  
1,853  
1,971  
1,971  
2,115  
1,213  
2,375  
2,314  
1,948  
3,609  
1,994  
6,209  
5,764  
5,685  
5,836  
5,821  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
281,920  
264,775  
259,199  
278,975  
255,307  
100,172  
91,090  
93,983  
103,815  
88,668  
85,856  
76,376  
78,366  
86,646  
86,493  
14,316  
14,713  
15,617  
17,169  
2,175  
181,747  
173,685  
165,216  
175,160  
166,639  
181,747  
173,685  
165,216  
175,160  
166,639  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0