Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (VNC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
300,517  
285,556  
267,185  
291,263  
281,920  
167,225  
148,437  
130,264  
150,781  
147,172  
65,256  
49,716  
40,370  
61,230  
54,037  
559  
559  
559  
559  
730  
96,796  
93,903  
85,337  
81,106  
87,454  
3,475  
2,973  
2,411  
6,539  
4,751  
1,139  
1,286  
1,587  
1,346  
200  
133,292  
137,119  
136,921  
140,482  
134,748  
39  
82  
39  
39  
0  
117,282  
120,805  
121,993  
125,127  
124,311  
0  
0  
0  
0  
0  
2,358  
1,789  
150  
65  
1,853  
2,109  
1,971  
2,153  
2,329  
2,375  
11,505  
12,471  
12,587  
12,922  
6,209  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
300,517  
285,556  
267,185  
291,263  
281,920  
112,970  
99,846  
77,764  
108,505  
100,172  
104,123  
90,439  
64,077  
94,419  
85,856  
8,847  
9,407  
13,686  
14,086  
14,316  
187,547  
185,710  
189,422  
182,758  
181,747  
187,547  
185,710  
189,422  
182,758  
181,747  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0