Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (VNC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
312,597  
300,517  
285,556  
267,185  
291,263  
177,040  
167,225  
148,437  
130,264  
150,781  
85,740  
65,256  
49,716  
40,370  
61,230  
526  
559  
559  
559  
559  
86,677  
96,796  
93,903  
85,337  
81,106  
4,085  
3,475  
2,973  
2,411  
6,539  
12  
1,139  
1,286  
1,587  
1,346  
135,557  
133,292  
137,119  
136,921  
140,482  
0  
39  
82  
39  
39  
118,756  
117,282  
120,805  
121,993  
125,127  
0  
0  
0  
0  
0  
2,967  
2,358  
1,789  
150  
65  
2,248  
2,109  
1,971  
2,153  
2,329  
11,586  
11,505  
12,471  
12,587  
12,922  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
312,597  
300,517  
285,556  
267,185  
291,263  
118,364  
112,970  
99,846  
77,764  
108,505  
111,607  
104,123  
90,439  
64,077  
94,419  
6,757  
8,847  
9,407  
13,686  
14,086  
194,233  
187,547  
185,710  
189,422  
182,758  
194,233  
187,547  
185,710  
189,422  
182,758  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0