Công ty cổ phần Sách Việt Nam (VNB: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
740,257  
730,392  
725,549  
763,243  
 
702,090  
691,750  
687,481  
725,396  
 
91,988  
106,382  
107,538  
99,596  
 
43,000  
15,000  
12,000  
12,000  
 
559,979  
564,429  
562,511  
608,848  
 
7,124  
5,839  
4,978  
4,572  
 
0  
101  
454  
379  
 
38,166  
38,642  
38,068  
37,848  
 
135  
135  
0  
0  
 
9,239  
9,442  
9,648  
10,441  
 
12,931  
13,320  
13,709  
13,512  
 
6,000  
6,000  
5,000  
4,500  
 
9,395  
9,395  
9,395  
9,395  
 
466  
350  
316  
0  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
740,257  
730,392  
725,549  
763,243  
 
16,191  
13,603  
15,256  
59,452  
 
15,321  
12,804  
14,464  
56,557  
 
869  
799  
793  
2,894  
 
724,066  
716,789  
710,293  
703,792  
 
724,066  
716,789  
710,293  
703,792  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0