Công ty cổ phần Sách Việt Nam (VNB: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
753,758  
753,781  
748,585  
740,257  
730,392  
717,415  
716,811  
711,036  
702,090  
691,750  
2,132  
85,889  
88,214  
91,988  
106,382  
127,500  
57,500  
53,500  
43,000  
15,000  
579,680  
565,449  
561,990  
559,979  
564,429  
8,103  
7,973  
7,332  
7,124  
5,839  
0  
0  
0  
0  
101  
36,343  
36,970  
37,549  
38,166  
38,642  
135  
135  
135  
135  
135  
8,596  
8,856  
9,038  
9,239  
9,442  
11,806  
12,135  
12,543  
12,931  
13,320  
6,000  
6,000  
6,000  
6,000  
6,000  
9,427  
9,427  
9,395  
9,395  
9,395  
378  
415  
439  
466  
350  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
753,758  
753,781  
748,585  
740,257  
730,392  
12,765  
20,069  
18,592  
16,191  
13,603  
12,038  
19,383  
18,017  
15,321  
12,804  
727  
687  
575  
869  
799  
740,993  
733,711  
729,993  
724,066  
716,789  
740,993  
733,711  
729,993  
724,066  
716,789  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0