Công ty cổ phần Sách Việt Nam (VNB: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
748,585  
740,257  
730,392  
725,549  
763,243  
711,036  
702,090  
691,750  
687,481  
725,396  
88,214  
91,988  
106,382  
107,538  
99,596  
53,500  
43,000  
15,000  
12,000  
12,000  
561,990  
559,979  
564,429  
562,511  
608,848  
7,332  
7,124  
5,839  
4,978  
4,572  
0  
0  
101  
454  
379  
37,549  
38,166  
38,642  
38,068  
37,848  
135  
135  
135  
0  
0  
9,038  
9,239  
9,442  
9,648  
10,441  
12,543  
12,931  
13,320  
13,709  
13,512  
6,000  
6,000  
6,000  
5,000  
4,500  
9,395  
9,395  
9,395  
9,395  
9,395  
439  
466  
350  
316  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
748,585  
740,257  
730,392  
725,549  
763,243  
18,592  
16,191  
13,603  
15,256  
59,452  
18,017  
15,321  
12,804  
14,464  
56,557  
575  
869  
799  
793  
2,894  
729,993  
724,066  
716,789  
710,293  
703,792  
729,993  
724,066  
716,789  
710,293  
703,792  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0