Công ty cổ phần Sách Việt Nam (VNB: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
753,781  
748,585  
740,257  
730,392  
725,549  
716,811  
711,036  
702,090  
691,750  
687,481  
85,889  
88,214  
91,988  
106,382  
107,538  
57,500  
53,500  
43,000  
15,000  
12,000  
565,449  
561,990  
559,979  
564,429  
562,511  
7,973  
7,332  
7,124  
5,839  
4,978  
0  
0  
0  
101  
454  
36,970  
37,549  
38,166  
38,642  
38,068  
135  
135  
135  
135  
0  
8,856  
9,038  
9,239  
9,442  
9,648  
12,135  
12,543  
12,931  
13,320  
13,709  
6,000  
6,000  
6,000  
6,000  
5,000  
9,427  
9,395  
9,395  
9,395  
9,395  
415  
439  
466  
350  
316  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
753,781  
748,585  
740,257  
730,392  
725,549  
20,069  
18,592  
16,191  
13,603  
15,256  
19,383  
18,017  
15,321  
12,804  
14,464  
687  
575  
869  
799  
793  
733,711  
729,993  
724,066  
716,789  
710,293  
733,711  
729,993  
724,066  
716,789  
710,293  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0