Công ty cổ phần Sách Việt Nam (VNB: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
775,409  
766,176  
753,758  
753,781  
748,585  
740,057  
730,354  
717,415  
716,811  
711,036  
1,155  
4,092  
2,132  
85,889  
88,214  
126,000  
127,000  
127,500  
57,500  
53,500  
603,632  
590,809  
579,680  
565,449  
561,990  
9,270  
8,453  
8,103  
7,973  
7,332  
0  
0  
0  
0  
0  
35,352  
35,821  
36,343  
36,970  
37,549  
135  
135  
135  
135  
135  
8,085  
8,338  
8,596  
8,856  
9,038  
11,154  
11,478  
11,806  
12,135  
12,543  
6,000  
6,000  
6,000  
6,000  
6,000  
9,427  
9,427  
9,427  
9,427  
9,395  
550  
444  
378  
415  
439  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
775,409  
766,176  
753,758  
753,781  
748,585  
17,019  
17,160  
12,765  
20,069  
18,592  
16,525  
16,433  
12,038  
19,383  
18,017  
493  
727  
727  
687  
575  
758,391  
749,015  
740,993  
733,711  
729,993  
758,391  
749,015  
740,993  
733,711  
729,993  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0