Công ty cổ phần Sách Việt Nam (VNB: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
763,243  
 
 
 
 
725,396  
 
 
 
 
99,596  
 
 
 
 
12,000  
 
 
 
 
608,848  
 
 
 
 
4,572  
 
 
 
 
379  
 
 
 
 
37,848  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
10,441  
 
 
 
 
13,512  
 
 
 
 
4,500  
 
 
 
 
9,395  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
763,243  
 
 
 
 
59,452  
 
 
 
 
56,557  
 
 
 
 
2,894  
 
 
 
 
703,792  
 
 
 
 
703,792  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0