Công ty cổ phần Sách Việt Nam (VNB: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
766,176  
753,758  
753,781  
748,585  
740,257  
730,354  
717,415  
716,811  
711,036  
702,090  
4,092  
2,132  
85,889  
88,214  
91,988  
127,000  
127,500  
57,500  
53,500  
43,000  
590,809  
579,680  
565,449  
561,990  
559,979  
8,453  
8,103  
7,973  
7,332  
7,124  
0  
0  
0  
0  
0  
35,821  
36,343  
36,970  
37,549  
38,166  
135  
135  
135  
135  
135  
8,338  
8,596  
8,856  
9,038  
9,239  
11,478  
11,806  
12,135  
12,543  
12,931  
6,000  
6,000  
6,000  
6,000  
6,000  
9,427  
9,427  
9,427  
9,395  
9,395  
444  
378  
415  
439  
466  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
766,176  
753,758  
753,781  
748,585  
740,257  
17,160  
12,765  
20,069  
18,592  
16,191  
16,433  
12,038  
19,383  
18,017  
15,321  
727  
727  
687  
575  
869  
749,015  
740,993  
733,711  
729,993  
724,066  
749,015  
740,993  
733,711  
729,993  
724,066  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0