Công ty Cổ phần vận tải biển VINASHIP (VNA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
882,714  
903,743  
936,419  
948,236  
986,355  
154,862  
158,251  
168,614  
151,481  
175,066  
22,096  
15,487  
14,800  
13,880  
14,073  
10,555  
10,272  
20,430  
30,601  
30,254  
64,663  
72,483  
73,843  
60,138  
78,386  
36,909  
41,140  
40,698  
32,511  
35,309  
20,640  
18,870  
18,843  
14,351  
17,044  
727,852  
745,492  
767,805  
796,755  
811,289  
0  
0  
0  
0  
0  
706,955  
731,340  
756,942  
781,362  
805,636  
0  
0  
0  
0  
0  
92  
92  
96  
92  
92  
5,357  
5,357  
5,287  
4,287  
4,351  
15,448  
8,703  
5,479  
11,015  
1,209  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
882,714  
903,743  
936,419  
948,236  
986,355  
891,790  
894,722  
888,109  
870,780  
857,652  
452,706  
440,432  
410,769  
376,229  
352,225  
439,084  
454,290  
477,340  
494,551  
505,427  
-9,075  
9,020  
48,310  
77,456  
128,703  
-9,075  
9,020  
48,310  
77,456  
128,703  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0