Công ty Cổ phần vận tải biển VINASHIP (VNA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
743,585  
813,805  
846,777  
873,290  
882,714  
143,463  
147,611  
154,458  
150,724  
154,862  
24,035  
54,698  
26,940  
25,001  
22,096  
0  
0  
23,000  
10,555  
10,555  
55,147  
37,879  
50,840  
52,004  
64,663  
45,634  
36,603  
38,433  
36,872  
36,909  
18,647  
18,431  
15,245  
26,292  
20,640  
600,122  
666,193  
692,320  
722,566  
727,852  
0  
0  
0  
0  
0  
580,969  
635,480  
658,696  
682,569  
706,955  
0  
0  
0  
0  
0  
589  
124  
92  
92  
92  
4,304  
4,304  
4,417  
4,417  
5,357  
14,260  
26,285  
29,114  
35,488  
15,448  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
743,585  
813,805  
846,777  
873,290  
882,714  
727,264  
827,752  
859,341  
871,718  
891,790  
265,676  
296,574  
380,734  
380,405  
452,706  
461,588  
531,179  
478,606  
491,313  
439,084  
16,321  
-13,948  
-12,564  
1,572  
-9,075  
16,321  
-13,948  
-12,564  
1,572  
-9,075  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0