Công ty Cổ phần vận tải biển VINASHIP (VNA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
948,236  
986,355  
1,009,959  
1,035,470  
1,055,937  
151,481  
175,066  
174,931  
177,315  
173,239  
13,880  
14,073  
53,293  
61,430  
42,375  
30,601  
30,254  
0  
0  
15,000  
60,138  
78,386  
80,948  
68,313  
65,686  
32,511  
35,309  
27,767  
32,679  
33,223  
14,351  
17,044  
12,923  
14,893  
16,955  
796,755  
811,289  
835,028  
858,155  
882,698  
0  
0  
0  
0  
0  
781,362  
805,636  
830,007  
853,367  
877,764  
0  
0  
0  
0  
0  
92  
92  
92  
92  
92  
4,287  
4,351  
4,351  
4,405  
4,405  
11,015  
1,209  
579  
292  
437  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
948,236  
986,355  
1,009,959  
1,035,470  
1,055,937  
870,780  
857,652  
863,320  
867,874  
879,869  
376,229  
352,225  
339,481  
325,880  
321,138  
494,551  
505,427  
523,839  
541,995  
558,731  
77,456  
128,703  
146,640  
167,596  
176,069  
77,456  
128,703  
146,640  
167,596  
176,069  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0