Công ty Cổ phần vận tải biển VINASHIP (VNA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
986,355  
1,009,959  
1,035,470  
1,055,937  
1,054,599  
175,066  
174,931  
177,315  
173,239  
148,189  
14,073  
53,293  
61,430  
42,375  
9,045  
30,254  
0  
0  
15,000  
15,000  
78,386  
80,948  
68,313  
65,686  
68,043  
35,309  
27,767  
32,679  
33,223  
33,940  
17,044  
12,923  
14,893  
16,955  
22,161  
811,289  
835,028  
858,155  
882,698  
906,410  
0  
0  
0  
0  
0  
805,636  
830,007  
853,367  
877,764  
902,226  
0  
0  
0  
0  
0  
92  
92  
92  
92  
92  
4,351  
4,351  
4,405  
4,405  
3,509  
1,209  
579  
292  
437  
583  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
986,355  
1,009,959  
1,035,470  
1,055,937  
1,054,599  
857,652  
863,320  
867,874  
879,869  
898,159  
352,225  
339,481  
325,880  
321,138  
344,693  
505,427  
523,839  
541,995  
558,731  
553,466  
128,703  
146,640  
167,596  
176,069  
156,441  
128,703  
146,640  
167,596  
176,069  
156,441  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0