Công ty Cổ phần vận tải biển VINASHIP (VNA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
936,419  
948,236  
986,355  
1,009,959  
1,035,470  
168,614  
151,481  
175,066  
174,931  
177,315  
14,800  
13,880  
14,073  
53,293  
61,430  
20,430  
30,601  
30,254  
0  
0  
73,843  
60,138  
78,386  
80,948  
68,313  
40,698  
32,511  
35,309  
27,767  
32,679  
18,843  
14,351  
17,044  
12,923  
14,893  
767,805  
796,755  
811,289  
835,028  
858,155  
0  
0  
0  
0  
0  
756,942  
781,362  
805,636  
830,007  
853,367  
0  
0  
0  
0  
0  
96  
92  
92  
92  
92  
5,287  
4,287  
4,351  
4,351  
4,405  
5,479  
11,015  
1,209  
579  
292  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
936,419  
948,236  
986,355  
1,009,959  
1,035,470  
888,109  
870,780  
857,652  
863,320  
867,874  
410,769  
376,229  
352,225  
339,481  
325,880  
477,340  
494,551  
505,427  
523,839  
541,995  
48,310  
77,456  
128,703  
146,640  
167,596  
48,310  
77,456  
128,703  
146,640  
167,596  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0