Công ty Cổ phần vận tải biển VINASHIP (VNA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
873,290  
882,714  
903,743  
936,419  
948,236  
150,724  
154,862  
158,251  
168,614  
151,481  
25,001  
22,096  
15,487  
14,800  
13,880  
10,555  
10,555  
10,272  
20,430  
30,601  
52,004  
64,663  
72,483  
73,843  
60,138  
36,872  
36,909  
41,140  
40,698  
32,511  
26,292  
20,640  
18,870  
18,843  
14,351  
722,566  
727,852  
745,492  
767,805  
796,755  
0  
0  
0  
0  
0  
682,569  
706,955  
731,340  
756,942  
781,362  
0  
0  
0  
0  
0  
92  
92  
92  
96  
92  
4,417  
5,357  
5,357  
5,287  
4,287  
35,488  
15,448  
8,703  
5,479  
11,015  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
873,290  
882,714  
903,743  
936,419  
948,236  
871,718  
891,790  
894,722  
888,109  
870,780  
380,405  
452,706  
440,432  
410,769  
376,229  
491,313  
439,084  
454,290  
477,340  
494,551  
1,572  
-9,075  
9,020  
48,310  
77,456  
1,572  
-9,075  
9,020  
48,310  
77,456  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0