Công ty Cổ phần vận tải biển VINASHIP (VNA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
813,805  
846,777  
873,290  
882,714  
903,743  
147,611  
154,458  
150,724  
154,862  
158,251  
54,698  
26,940  
25,001  
22,096  
15,487  
0  
23,000  
10,555  
10,555  
10,272  
37,879  
50,840  
52,004  
64,663  
72,483  
36,603  
38,433  
36,872  
36,909  
41,140  
18,431  
15,245  
26,292  
20,640  
18,870  
666,193  
692,320  
722,566  
727,852  
745,492  
0  
0  
0  
0  
0  
635,480  
658,696  
682,569  
706,955  
731,340  
0  
0  
0  
0  
0  
124  
92  
92  
92  
92  
4,304  
4,417  
4,417  
5,357  
5,357  
26,285  
29,114  
35,488  
15,448  
8,703  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
813,805  
846,777  
873,290  
882,714  
903,743  
827,752  
859,341  
871,718  
891,790  
894,722  
296,574  
380,734  
380,405  
452,706  
440,432  
531,179  
478,606  
491,313  
439,084  
454,290  
-13,948  
-12,564  
1,572  
-9,075  
9,020  
-13,948  
-12,564  
1,572  
-9,075  
9,020  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0