Công ty Cổ phần Phát triển Hàng hải (VMS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
247,899  
246,686  
249,507  
250,710  
247,512  
115,954  
112,899  
114,729  
118,013  
112,795  
51,244  
50,167  
52,474  
53,366  
58,244  
11,593  
11,055  
10,055  
6,455  
3,955  
51,034  
47,549  
49,116  
54,853  
46,361  
1,368  
3,551  
2,306  
2,004  
3,252  
715  
576  
778  
1,336  
983  
131,945  
133,788  
134,779  
132,697  
134,717  
25,115  
32,053  
32,053  
32,478  
32,903  
36,625  
37,108  
38,069  
34,946  
36,217  
0  
0  
0  
0  
0  
48,288  
42,166  
42,015  
42,355  
42,553  
16,825  
17,661  
17,661  
17,661  
17,661  
5,093  
4,799  
4,980  
5,257  
5,381  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
247,899  
246,686  
249,507  
250,710  
247,512  
100,353  
101,320  
105,071  
103,757  
98,856  
47,448  
48,741  
52,625  
51,388  
45,919  
52,905  
52,578  
52,447  
52,369  
52,937  
147,546  
145,367  
144,436  
146,953  
148,656  
147,546  
145,367  
144,436  
146,953  
148,656  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0