Công ty Cổ phần Phát triển Hàng hải (VMS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
236,965  
233,247  
241,428  
238,413  
234,723  
102,649  
99,590  
105,612  
102,269  
98,101  
38,983  
39,625  
43,449  
45,134  
40,175  
4,820  
4,725  
8,725  
10,184  
9,656  
53,068  
51,687  
48,282  
44,998  
46,373  
3,927  
2,600  
2,645  
1,156  
1,218  
1,850  
952  
2,511  
797  
680  
134,316  
133,657  
135,817  
136,144  
136,622  
32,927  
33,306  
33,863  
34,156  
33,215  
33,501  
26,920  
28,284  
29,701  
30,990  
0  
0  
0  
0  
0  
44,382  
49,586  
49,574  
48,695  
48,574  
17,995  
17,995  
17,995  
16,130  
16,130  
5,511  
5,850  
6,101  
7,462  
7,713  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
236,965  
233,247  
241,428  
238,413  
234,723  
89,566  
78,797  
87,984  
89,234  
89,047  
36,917  
26,260  
35,540  
36,900  
36,765  
52,649  
52,536  
52,444  
52,334  
52,281  
147,399  
154,450  
153,444  
149,179  
145,676  
147,399  
154,450  
153,444  
149,179  
145,676  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0