Công ty Cổ phần Phát triển Hàng hải (VMS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
249,507  
250,710  
247,512  
227,340  
236,965  
114,729  
118,013  
112,795  
94,775  
102,649  
52,474  
53,366  
58,244  
42,292  
38,983  
10,055  
6,455  
3,955  
4,820  
4,820  
49,116  
54,853  
46,361  
43,899  
53,068  
2,306  
2,004  
3,252  
3,230  
3,927  
778  
1,336  
983  
534  
1,850  
134,779  
132,697  
134,717  
132,565  
134,316  
32,053  
32,478  
32,903  
32,929  
32,927  
38,069  
34,946  
36,217  
31,975  
33,501  
0  
0  
0  
0  
0  
42,015  
42,355  
42,553  
44,394  
44,382  
17,661  
17,661  
17,661  
17,995  
17,995  
4,980  
5,257  
5,381  
5,272  
5,511  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
249,507  
250,710  
247,512  
227,340  
236,965  
105,071  
103,757  
98,856  
79,430  
89,566  
52,625  
51,388  
45,919  
27,164  
36,917  
52,447  
52,369  
52,937  
52,265  
52,649  
144,436  
146,953  
148,656  
147,910  
147,399  
144,436  
146,953  
148,656  
147,910  
147,399  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0