Công ty Cổ phần Phát triển Hàng hải (VMS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
227,340  
236,965  
233,247  
241,428  
238,413  
94,775  
102,649  
99,590  
105,612  
102,269  
42,292  
38,983  
39,625  
43,449  
45,134  
4,820  
4,820  
4,725  
8,725  
10,184  
43,899  
53,068  
51,687  
48,282  
44,998  
3,230  
3,927  
2,600  
2,645  
1,156  
534  
1,850  
952  
2,511  
797  
132,565  
134,316  
133,657  
135,817  
136,144  
32,929  
32,927  
33,306  
33,863  
34,156  
31,975  
33,501  
26,920  
28,284  
29,701  
0  
0  
0  
0  
0  
44,394  
44,382  
49,586  
49,574  
48,695  
17,995  
17,995  
17,995  
17,995  
16,130  
5,272  
5,511  
5,850  
6,101  
7,462  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
227,340  
236,965  
233,247  
241,428  
238,413  
79,430  
89,566  
78,797  
87,984  
89,234  
27,164  
36,917  
26,260  
35,540  
36,900  
52,265  
52,649  
52,536  
52,444  
52,334  
147,910  
147,399  
154,450  
153,444  
149,179  
147,910  
147,399  
154,450  
153,444  
149,179  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0