Công ty Cổ phần Phát triển Hàng hải (VMS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
238,413  
234,723  
246,347  
252,670  
256,030  
102,269  
98,101  
96,692  
100,768  
145,932  
45,134  
40,175  
38,644  
40,635  
49,981  
10,184  
9,656  
9,780  
9,981  
11,945  
44,998  
46,373  
46,659  
47,038  
79,381  
1,156  
1,218  
1,250  
1,597  
2,814  
797  
680  
359  
1,518  
1,812  
136,144  
136,622  
149,654  
151,902  
110,097  
34,156  
33,215  
34,601  
35,061  
1,718  
29,701  
30,990  
32,450  
38,421  
70,286  
0  
0  
0  
0  
0  
48,695  
48,574  
41,321  
41,309  
0  
16,130  
16,130  
35,340  
35,340  
35,824  
7,462  
7,713  
5,942  
1,771  
2,269  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
238,413  
234,723  
246,347  
252,670  
256,030  
89,234  
89,047  
82,820  
86,938  
109,131  
36,900  
36,765  
30,381  
34,350  
56,800  
52,334  
52,281  
52,439  
52,587  
52,331  
149,179  
145,676  
163,527  
165,733  
146,899  
149,179  
145,676  
163,527  
165,733  
146,899  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0