Công ty Cổ phần Phát triển Hàng hải (VMS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
234,723  
246,347  
252,670  
256,030  
244,299  
98,101  
96,692  
100,768  
145,932  
131,849  
40,175  
38,644  
40,635  
49,981  
50,407  
9,656  
9,780  
9,981  
11,945  
9,237  
46,373  
46,659  
47,038  
79,381  
67,848  
1,218  
1,250  
1,597  
2,814  
2,967  
680  
359  
1,518  
1,812  
1,391  
136,622  
149,654  
151,902  
110,097  
112,450  
33,215  
34,601  
35,061  
1,718  
2,140  
30,990  
32,450  
38,421  
70,286  
29,686  
0  
0  
0  
0  
0  
48,574  
41,321  
41,309  
0  
41,275  
16,130  
35,340  
35,340  
35,824  
36,324  
7,713  
5,942  
1,771  
2,269  
3,026  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
234,723  
246,347  
252,670  
256,030  
244,299  
89,047  
82,820  
86,938  
109,131  
103,853  
36,765  
30,381  
34,350  
56,800  
51,199  
52,281  
52,439  
52,587  
52,331  
52,654  
145,676  
163,527  
165,733  
146,899  
140,446  
145,676  
163,527  
165,733  
146,899  
140,446  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0