Công ty Cổ phần Phát triển Hàng hải (VMS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
241,428  
238,413  
234,723  
246,347  
252,670  
105,612  
102,269  
98,101  
96,692  
100,768  
43,449  
45,134  
40,175  
38,644  
40,635  
8,725  
10,184  
9,656  
9,780  
9,981  
48,282  
44,998  
46,373  
46,659  
47,038  
2,645  
1,156  
1,218  
1,250  
1,597  
2,511  
797  
680  
359  
1,518  
135,817  
136,144  
136,622  
149,654  
151,902  
33,863  
34,156  
33,215  
34,601  
35,061  
28,284  
29,701  
30,990  
32,450  
38,421  
0  
0  
0  
0  
0  
49,574  
48,695  
48,574  
41,321  
41,309  
17,995  
16,130  
16,130  
35,340  
35,340  
6,101  
7,462  
7,713  
5,942  
1,771  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
241,428  
238,413  
234,723  
246,347  
252,670  
87,984  
89,234  
89,047  
82,820  
86,938  
35,540  
36,900  
36,765  
30,381  
34,350  
52,444  
52,334  
52,281  
52,439  
52,587  
153,444  
149,179  
145,676  
163,527  
165,733  
153,444  
149,179  
145,676  
163,527  
165,733  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0