Công ty Cổ phần Phát triển Hàng hải (VMS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
250,710  
247,512  
227,340  
236,965  
233,247  
118,013  
112,795  
94,775  
102,649  
99,590  
53,366  
58,244  
42,292  
38,983  
39,625  
6,455  
3,955  
4,820  
4,820  
4,725  
54,853  
46,361  
43,899  
53,068  
51,687  
2,004  
3,252  
3,230  
3,927  
2,600  
1,336  
983  
534  
1,850  
952  
132,697  
134,717  
132,565  
134,316  
133,657  
32,478  
32,903  
32,929  
32,927  
33,306  
34,946  
36,217  
31,975  
33,501  
26,920  
0  
0  
0  
0  
0  
42,355  
42,553  
44,394  
44,382  
49,586  
17,661  
17,661  
17,995  
17,995  
17,995  
5,257  
5,381  
5,272  
5,511  
5,850  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
250,710  
247,512  
227,340  
236,965  
233,247  
103,757  
98,856  
79,430  
89,566  
78,797  
51,388  
45,919  
27,164  
36,917  
26,260  
52,369  
52,937  
52,265  
52,649  
52,536  
146,953  
148,656  
147,910  
147,399  
154,450  
146,953  
148,656  
147,910  
147,399  
154,450  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0