Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO (VMI: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
238,045  
253,955  
244,939  
272,865  
244,666  
173,471  
187,223  
176,045  
210,839  
179,796  
2,206  
5,318  
7,203  
4,145  
4,751  
0  
0  
0  
0  
0  
138,864  
155,754  
143,621  
185,480  
163,138  
32,202  
25,872  
24,641  
19,162  
11,497  
199  
279  
581  
2,051  
409  
64,574  
66,732  
68,894  
62,026  
64,870  
726  
726  
726  
645  
573  
56,080  
58,027  
59,974  
52,924  
45,257  
0  
0  
0  
0  
0  
58  
41  
41  
41  
10,328  
6,054  
6,054  
6,054  
6,054  
6,054  
1,656  
1,883  
2,099  
2,362  
2,658  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
238,045  
253,955  
244,939  
272,865  
244,666  
118,115  
129,860  
122,544  
144,649  
117,555  
118,115  
129,194  
121,877  
144,649  
117,555  
0  
667  
667  
0  
0  
119,930  
124,094  
122,395  
128,216  
127,111  
119,930  
124,094  
122,395  
128,216  
127,111  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0