Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO (VMI: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
244,666  
245,623  
254,537  
187,457  
157,762  
179,796  
181,161  
196,212  
137,019  
107,049  
4,751  
6,364  
6,177  
13,322  
5,846  
0  
0  
0  
0  
0  
163,138  
155,880  
167,790  
110,011  
74,656  
11,497  
18,608  
21,817  
13,227  
25,696  
409  
308  
429  
459  
851  
64,870  
64,462  
58,325  
50,438  
50,713  
573  
573  
413  
0  
0  
45,257  
46,303  
32,616  
38,754  
39,305  
0  
0  
0  
0  
0  
10,328  
295  
7,813  
0  
0  
6,054  
15,004  
15,004  
8,950  
8,950  
2,658  
2,287  
2,480  
2,734  
2,458  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
244,666  
245,623  
254,537  
187,457  
157,762  
117,555  
123,965  
136,163  
85,475  
58,414  
117,555  
123,965  
136,163  
85,475  
58,414  
0  
0  
0  
0  
0  
127,111  
121,658  
118,374  
101,982  
99,348  
127,111  
121,658  
118,374  
101,982  
99,348  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0