Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO (VMI: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
245,623  
254,537  
187,457  
157,762  
182,051  
181,161  
196,212  
137,019  
107,049  
142,710  
6,364  
6,177  
13,322  
5,846  
14,896  
0  
0  
0  
0  
0  
155,880  
167,790  
110,011  
74,656  
68,065  
18,608  
21,817  
13,227  
25,696  
57,455  
308  
429  
459  
851  
2,294  
64,462  
58,325  
50,438  
50,713  
39,341  
573  
413  
0  
0  
171  
46,303  
32,616  
38,754  
39,305  
27,713  
0  
0  
0  
0  
0  
295  
7,813  
0  
0  
0  
15,004  
15,004  
8,950  
8,950  
8,950  
2,287  
2,480  
2,734  
2,458  
2,508  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
245,623  
254,537  
187,457  
157,762  
182,051  
123,965  
136,163  
85,475  
58,414  
84,173  
123,965  
136,163  
85,475  
58,414  
84,173  
0  
0  
0  
0  
0  
121,658  
118,374  
101,982  
99,348  
97,878  
121,658  
118,374  
101,982  
99,348  
97,878  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0