Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO (VMI: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
244,939  
272,865  
244,666  
245,623  
254,537  
176,045  
210,839  
179,796  
181,161  
196,212  
7,203  
4,145  
4,751  
6,364  
6,177  
0  
0  
0  
0  
0  
143,621  
185,480  
163,138  
155,880  
167,790  
24,641  
19,162  
11,497  
18,608  
21,817  
581  
2,051  
409  
308  
429  
68,894  
62,026  
64,870  
64,462  
58,325  
726  
645  
573  
573  
413  
59,974  
52,924  
45,257  
46,303  
32,616  
0  
0  
0  
0  
0  
41  
41  
10,328  
295  
7,813  
6,054  
6,054  
6,054  
15,004  
15,004  
2,099  
2,362  
2,658  
2,287  
2,480  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
244,939  
272,865  
244,666  
245,623  
254,537  
122,544  
144,649  
117,555  
123,965  
136,163  
121,877  
144,649  
117,555  
123,965  
136,163  
667  
0  
0  
0  
0  
122,395  
128,216  
127,111  
121,658  
118,374  
122,395  
128,216  
127,111  
121,658  
118,374  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0