Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ dầu khí Vũng Tàu (VMG: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
118,456  
130,504  
105,241  
93,417  
 
50,633  
66,819  
40,178  
27,528  
 
3,330  
21,395  
9,597  
4,143  
 
550  
0  
0  
0  
 
17,051  
23,630  
20,558  
17,604  
 
28,937  
21,569  
9,716  
5,452  
 
766  
226  
306  
329  
 
67,822  
63,685  
65,063  
65,889  
 
0  
-3,653  
-3,580  
-3,600  
 
38,121  
38,992  
40,116  
40,995  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
29,701  
28,346  
28,528  
28,494  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
118,456  
130,449  
105,241  
93,417  
 
69,925  
85,556  
66,494  
54,882  
 
58,975  
77,103  
57,962  
46,063  
 
10,950  
8,453  
8,532  
8,820  
 
48,531  
44,894  
38,746  
38,535  
 
48,531  
44,894  
38,746  
38,535  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0