Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ dầu khí Vũng Tàu (VMG: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
125,346  
171,051  
118,456  
130,504  
103,986  
42,060  
100,204  
50,633  
66,819  
34,651  
3,125  
27,808  
3,330  
21,395  
7,133  
550  
1,805  
550  
0  
550  
28,574  
37,555  
17,051  
23,630  
14,276  
9,176  
32,439  
28,937  
21,569  
12,448  
635  
596  
766  
226  
244  
83,285  
70,847  
67,822  
63,685  
69,334  
0  
-3,579  
0  
-3,653  
-41  
37,644  
37,643  
38,121  
38,992  
39,828  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
45,641  
36,783  
29,701  
28,346  
29,548  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
125,346  
171,051  
118,456  
130,449  
103,986  
81,025  
120,843  
69,925  
85,556  
61,162  
65,162  
104,446  
58,975  
77,103  
50,622  
15,863  
16,397  
10,950  
8,453  
10,540  
44,320  
50,208  
48,531  
44,894  
42,824  
44,320  
50,208  
48,531  
44,894  
42,824  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0