Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (VMD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ thực phẩm & thuốc

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
10,122,550  
9,585,055  
9,526,277  
8,650,351  
8,412,202  
9,909,846  
9,381,527  
9,377,979  
8,499,600  
8,260,557  
116,039  
79,762  
181,258  
156,298  
78,448  
0  
0  
0  
0  
0  
3,625,047  
3,541,907  
3,792,513  
3,479,233  
3,372,317  
5,884,770  
5,504,784  
5,188,339  
4,686,053  
4,657,910  
283,990  
255,073  
215,869  
178,016  
151,882  
212,704  
203,529  
148,298  
150,751  
151,645  
3,836  
3,993  
3,557  
3,467  
3,310  
111,526  
102,786  
55,621  
56,987  
58,572  
79,348  
80,075  
80,801  
81,527  
82,254  
0  
0  
0  
0  
0  
805  
805  
805  
460  
460  
17,188  
15,871  
7,515  
8,310  
7,050  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
10,122,550  
9,585,055  
9,526,277  
8,650,351  
8,412,202  
9,767,641  
9,236,251  
9,187,975  
8,282,031  
8,055,944  
9,745,788  
9,215,794  
9,167,468  
8,262,195  
7,862,116  
21,852  
20,457  
20,507  
19,835  
193,828  
354,909  
348,804  
338,302  
368,321  
356,258  
354,071  
347,943  
337,417  
367,413  
355,327  
838  
861  
884  
908  
931  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0