Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (VMD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ thực phẩm & thuốc

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
9,585,055  
9,526,277  
8,650,351  
8,412,202  
8,148,273  
9,381,527  
9,377,979  
8,499,600  
8,260,557  
7,995,631  
79,762  
181,258  
156,298  
78,448  
51,393  
0  
0  
0  
0  
0  
3,541,907  
3,792,513  
3,479,233  
3,372,317  
3,396,306  
5,504,784  
5,188,339  
4,686,053  
4,657,910  
4,421,968  
255,073  
215,869  
178,016  
151,882  
125,964  
203,529  
148,298  
150,751  
151,645  
152,642  
3,993  
3,557  
3,467  
3,310  
3,310  
102,786  
55,621  
56,987  
58,572  
60,170  
80,075  
80,801  
81,527  
82,254  
82,980  
0  
0  
0  
0  
220  
805  
805  
460  
460  
460  
15,871  
7,515  
8,310  
7,050  
5,501  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
9,585,055  
9,526,277  
8,650,351  
8,412,202  
8,148,273  
9,236,251  
9,187,975  
8,282,031  
8,055,944  
7,873,098  
9,215,794  
9,167,468  
8,262,195  
7,862,116  
7,719,093  
20,457  
20,507  
19,835  
193,828  
154,004  
348,804  
338,302  
368,321  
356,258  
275,175  
347,943  
337,417  
367,413  
355,327  
274,221  
861  
884  
908  
931  
954  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0