Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (VMD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ thực phẩm & thuốc

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
8,412,202  
8,148,273  
7,732,975  
7,499,298  
7,217,823  
8,260,557  
7,995,631  
7,559,277  
7,350,847  
7,071,726  
78,448  
51,393  
185,132  
63,681  
28,950  
0  
0  
185,000  
0  
332  
3,372,317  
3,396,306  
3,079,295  
3,270,195  
3,082,132  
4,657,910  
4,421,968  
4,021,024  
3,949,680  
3,793,838  
151,882  
125,964  
88,827  
67,291  
166,475  
151,645  
152,642  
173,698  
148,451  
146,096  
3,310  
3,310  
22,084  
22,084  
21,839  
58,572  
60,170  
32,696  
33,363  
34,098  
82,254  
82,980  
83,707  
84,433  
85,160  
0  
220  
27,028  
75  
0  
460  
460  
460  
460  
460  
7,050  
5,501  
7,723  
8,036  
4,539  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
8,412,202  
8,148,273  
7,732,975  
7,499,298  
7,217,823  
8,055,944  
7,873,098  
7,458,965  
7,287,275  
7,018,144  
7,862,116  
7,719,093  
7,383,685  
7,156,681  
6,887,100  
193,828  
154,004  
75,280  
130,594  
131,043  
356,258  
275,175  
274,010  
212,023  
199,679  
355,327  
274,221  
273,032  
211,022  
198,655  
931  
954  
978  
1,001  
1,024  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0