Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (VMD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ thực phẩm & thuốc

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
9,526,277  
8,650,351  
8,412,202  
8,148,273  
7,732,975  
9,377,979  
8,499,600  
8,260,557  
7,995,631  
7,559,277  
181,258  
156,298  
78,448  
51,393  
185,132  
0  
0  
0  
0  
185,000  
3,792,513  
3,479,233  
3,372,317  
3,396,306  
3,079,295  
5,188,339  
4,686,053  
4,657,910  
4,421,968  
4,021,024  
215,869  
178,016  
151,882  
125,964  
88,827  
148,298  
150,751  
151,645  
152,642  
173,698  
3,557  
3,467  
3,310  
3,310  
22,084  
55,621  
56,987  
58,572  
60,170  
32,696  
80,801  
81,527  
82,254  
82,980  
83,707  
0  
0  
0  
220  
27,028  
805  
460  
460  
460  
460  
7,515  
8,310  
7,050  
5,501  
7,723  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
9,526,277  
8,650,351  
8,412,202  
8,148,273  
7,732,975  
9,187,975  
8,282,031  
8,055,944  
7,873,098  
7,458,965  
9,167,468  
8,262,195  
7,862,116  
7,719,093  
7,383,685  
20,507  
19,835  
193,828  
154,004  
75,280  
338,302  
368,321  
356,258  
275,175  
274,010  
337,417  
367,413  
355,327  
274,221  
273,032  
884  
908  
931  
954  
978  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0