Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (VMD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ thực phẩm & thuốc

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
7,499,298  
7,217,823  
6,345,808  
6,427,388  
5,864,589  
7,350,847  
7,071,726  
6,200,822  
6,281,214  
5,717,279  
63,681  
28,950  
50,679  
89,506  
65,116  
0  
332  
326  
810  
810  
3,270,195  
3,082,132  
2,872,929  
3,097,016  
2,907,187  
3,949,680  
3,793,838  
3,155,932  
3,000,544  
2,686,068  
67,291  
166,475  
120,956  
93,338  
58,098  
148,451  
146,096  
144,986  
146,174  
147,311  
22,084  
21,839  
21,827  
1,056  
1,061  
33,363  
34,098  
30,793  
31,410  
32,130  
84,433  
85,160  
85,886  
88,329  
89,081  
75  
0  
2,855  
2,855  
2,855  
460  
460  
460  
18,960  
18,960  
8,036  
4,539  
3,165  
3,565  
3,224  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
7,499,298  
7,217,823  
6,345,808  
6,427,388  
5,864,589  
7,287,275  
7,018,144  
6,147,175  
6,237,879  
5,646,506  
7,156,681  
6,887,100  
5,982,672  
6,136,455  
5,597,609  
130,594  
131,043  
164,503  
101,424  
48,897  
212,023  
199,679  
198,633  
189,509  
218,083  
211,022  
198,655  
197,597  
188,450  
217,000  
1,001  
1,024  
1,036  
1,059  
1,083  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0