Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (VMD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ thực phẩm & thuốc

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
9,176,456  
9,782,002  
10,399,051  
10,122,550  
9,585,055  
8,971,783  
9,569,925  
10,187,266  
9,909,846  
9,381,527  
252,027  
218,263  
179,395  
116,039  
79,762  
5,766  
0  
0  
0  
0  
3,529,665  
3,497,785  
3,737,685  
3,625,047  
3,541,907  
4,904,033  
5,561,414  
5,964,074  
5,884,770  
5,504,784  
280,292  
292,464  
306,112  
283,990  
255,073  
204,672  
212,077  
211,785  
212,704  
203,529  
3,855  
3,841  
3,836  
3,836  
3,993  
103,320  
106,615  
108,698  
111,526  
102,786  
77,169  
77,895  
78,622  
79,348  
80,075  
0  
0  
0  
0  
0  
805  
805  
805  
805  
805  
19,523  
22,921  
19,824  
17,188  
15,871  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
9,176,456  
9,782,002  
10,399,051  
10,122,550  
9,585,055  
8,827,559  
9,448,040  
10,034,033  
9,767,641  
9,236,251  
8,804,452  
9,424,843  
10,009,875  
9,745,788  
9,215,794  
23,107  
23,198  
24,158  
21,852  
20,457  
348,897  
333,961  
365,018  
354,909  
348,804  
348,129  
333,170  
364,203  
354,071  
347,943  
768  
791  
815  
838  
861  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0