Công ty Cổ phần VIMECO (VMC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,470,141  
1,690,538  
1,983,467  
2,368,141  
2,307,201  
1,238,099  
1,501,989  
1,792,015  
2,170,766  
2,046,613  
78,446  
160,035  
224,522  
104,468  
120,059  
123,000  
238,000  
268,000  
348,000  
327,169  
765,669  
737,635  
909,520  
591,327  
633,821  
259,440  
349,582  
388,341  
1,094,966  
942,938  
11,543  
16,737  
1,631  
32,005  
22,626  
232,042  
188,549  
191,451  
197,375  
260,588  
0  
0  
0  
0  
0  
153,523  
157,776  
164,194  
169,048  
176,569  
268  
0  
0  
0  
0  
24,166  
10,185  
10,185  
10,244  
10,185  
41,990  
2,050  
2,050  
2,050  
57,050  
12,095  
18,538  
15,023  
16,033  
16,784  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,470,141  
1,690,538  
1,983,467  
2,368,141  
2,307,201  
1,196,506  
1,435,457  
1,518,596  
2,113,917  
2,058,040  
1,158,479  
1,401,563  
1,466,836  
2,063,992  
2,000,910  
38,027  
33,894  
51,760  
49,925  
57,129  
273,635  
255,081  
464,871  
254,224  
249,161  
273,635  
255,081  
464,871  
254,224  
249,161  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0