Công ty Cổ phần VIMECO (VMC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,193,321  
2,278,461  
2,053,664  
1,849,372  
1,539,742  
1,918,811  
2,044,621  
1,861,855  
1,621,501  
1,354,945  
111,591  
162,292  
137,139  
86,841  
86,362  
307,169  
390,169  
350,169  
279,470  
179,470  
698,219  
660,263  
655,537  
605,076  
555,017  
789,147  
810,229  
708,553  
643,758  
532,177  
12,685  
21,667  
10,457  
6,357  
1,920  
274,510  
233,840  
191,809  
227,871  
184,797  
0  
0  
0  
0  
0  
164,979  
154,365  
112,744  
118,707  
105,953  
0  
0  
0  
0  
0  
10,250  
9,948  
10,845  
9,982  
9,982  
82,050  
52,050  
52,050  
82,050  
52,050  
17,232  
17,477  
16,170  
17,132  
16,812  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,193,321  
2,278,461  
2,053,664  
1,849,372  
1,539,742  
1,937,476  
2,013,118  
1,795,599  
1,595,766  
1,298,196  
935,372  
1,055,011  
923,587  
886,300  
819,798  
1,002,104  
958,108  
872,013  
709,466  
478,398  
255,845  
265,343  
258,065  
253,606  
241,546  
255,845  
265,343  
258,065  
253,606  
241,546  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0