Công ty Cổ phần VIMECO (VMC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,278,461  
2,053,664  
1,849,372  
1,539,742  
1,320,608  
2,044,621  
1,861,855  
1,621,501  
1,354,945  
1,114,762  
162,292  
137,139  
86,841  
86,362  
99,133  
390,169  
350,169  
279,470  
179,470  
74,470  
660,263  
655,537  
605,076  
555,017  
426,820  
810,229  
708,553  
643,758  
532,177  
504,899  
21,667  
10,457  
6,357  
1,920  
9,441  
233,840  
191,809  
227,871  
184,797  
205,846  
0  
0  
0  
0  
0  
154,365  
112,744  
118,707  
105,953  
97,827  
0  
0  
0  
0  
0  
9,948  
10,845  
9,982  
9,982  
9,982  
52,050  
52,050  
82,050  
52,050  
82,050  
17,477  
16,170  
17,132  
16,812  
15,987  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,278,461  
2,053,664  
1,849,372  
1,539,742  
1,320,608  
2,013,118  
1,795,599  
1,595,766  
1,298,196  
1,062,123  
1,055,011  
923,587  
886,300  
819,798  
800,996  
958,108  
872,013  
709,466  
478,398  
261,128  
265,343  
258,065  
253,606  
241,546  
258,484  
265,343  
258,065  
253,606  
241,546  
258,484  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0