Công ty Cổ phần VIMECO (VMC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,377,040  
1,470,141  
1,690,538  
1,983,467  
2,368,141  
1,178,452  
1,238,099  
1,501,989  
1,792,015  
2,170,766  
46,568  
78,446  
160,035  
224,522  
104,468  
69,000  
123,000  
238,000  
268,000  
348,000  
850,604  
765,669  
737,635  
909,520  
591,327  
207,830  
259,440  
349,582  
388,341  
1,094,966  
4,450  
11,543  
16,737  
1,631  
32,005  
198,588  
232,042  
188,549  
191,451  
197,375  
0  
0  
0  
0  
0  
165,650  
153,523  
157,776  
164,194  
169,048  
214  
268  
0  
0  
0  
20,378  
24,166  
10,185  
10,185  
10,244  
1,990  
41,990  
2,050  
2,050  
2,050  
10,356  
12,095  
18,538  
15,023  
16,033  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,377,040  
1,470,141  
1,690,538  
1,983,467  
2,368,141  
1,075,826  
1,196,506  
1,435,457  
1,518,596  
2,113,917  
1,052,923  
1,158,479  
1,401,563  
1,466,836  
2,063,992  
22,903  
38,027  
33,894  
51,760  
49,925  
301,214  
273,635  
255,081  
464,871  
254,224  
301,214  
273,635  
255,081  
464,871  
254,224  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0