Công ty Cổ phần VIMECO (VMC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,307,201  
2,193,321  
2,278,461  
2,053,664  
1,849,372  
2,046,613  
1,918,811  
2,044,621  
1,861,855  
1,621,501  
120,059  
111,591  
162,292  
137,139  
86,841  
327,169  
307,169  
390,169  
350,169  
279,470  
633,821  
698,219  
660,263  
655,537  
605,076  
942,938  
789,147  
810,229  
708,553  
643,758  
22,626  
12,685  
21,667  
10,457  
6,357  
260,588  
274,510  
233,840  
191,809  
227,871  
0  
0  
0  
0  
0  
176,569  
164,979  
154,365  
112,744  
118,707  
0  
0  
0  
0  
0  
10,185  
10,250  
9,948  
10,845  
9,982  
57,050  
82,050  
52,050  
52,050  
82,050  
16,784  
17,232  
17,477  
16,170  
17,132  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,307,201  
2,193,321  
2,278,461  
2,053,664  
1,849,372  
2,058,040  
1,937,476  
2,013,118  
1,795,599  
1,595,766  
2,000,910  
935,372  
1,055,011  
923,587  
886,300  
57,129  
1,002,104  
958,108  
872,013  
709,466  
249,161  
255,845  
265,343  
258,065  
253,606  
249,161  
255,845  
265,343  
258,065  
253,606  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0